Jak i gdzie kupi? Akoin [AKN] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Kieruj?c si? rynkiem produktów i us?ug, Akoin jest kryptowalut?, która nap?dza ambicje przedsi?biorców, biznesmenów i organizatorów spo?eczno?ci.

Akon, wizjonerski muzyk na ca?ym ?wiecie, zaczyna si? zmienia?, jest innowatorem i dzia?aczem humanitarnym, za?o?y? Akoin, aby umo?liwi? ludziom ??czenie si? i interakcj? w rozwijaj?cych si? gospodarkach Afryki i poza ni?.

<<KUP Akoin >>

O Akoinie [AKN]

Afryka jest domem dla ponad 40 ró?nych walut w 54 ró?nych krajach, z których wszystkie s? n?kane przez wysok? inflacj? i niestabilno??, co utrudnia firmom ekspansj? zarówno w Afryce, jak i na arenie mi?dzynarodowej. Stwarza to równie? ogromne przeszkody dla przedsi?biorców, którzy chc? si? uczy?, zarabia?, wydawa? i oszcz?dza?.

Mieszka?cy Afryki b?d? po??czeni z reszt? ?wiata za pomoc? cyfrowych narz?dzi i us?ug Akoin do budowania firm, w tym niezrównanego dost?pu dla globalnych firm poszukuj?cych dost?pu do nast?pnej co do wielko?ci nierozwini?tej i niezrównanie rozwijaj?cej si? gospodarki na kontynencie.

Gdy konsumenci wchodz? w interakcje i wchodz? w interakcj? z wirtualn? globaln? gospodark? za po?rednictwem swojego telefonu komórkowego, mog? „uczy? si?”, „zarabia?”, „wydawa?” i „oszcz?dza?” za pomoc? tokenów u?ytkowych Akoin, portfela wielowalutowego i rynku, który oferuje zarówno sta?a kwota i lokalne t?umaczenie fiducjarne dla u?ytkowników.

<<KUP Akoin >>

Co to jest Akoin [AKN]?

Zdecentralizowane aplikacje (dApps) i aplikacje, a tak?e narz?dzia dla przedsi?biorców by?yby dost?pne dla posiadaczy tokenów Akoin za po?rednictwem ekosystemu Akoin, co u?atwi?oby im prowadzenie dzia?alno?ci w miejscach takich jak Afryka, a jednocze?nie mia?oby dobry wp?yw na spo?ecze?stwo.

Je?li chodzi o us?ugi oparte na DApp/App, Akoin zamierza by? wiod?c? firm?, zw?aszcza na rynkach wschodz?cych, takich jak Afryka.

<<KUP Akoin >>

Kim s? za?o?yciele Akoin [AKN]?

Jeden z najbardziej wp?ywowych g?osów w Afryce i jej diasporze, za?o?yciel Akon, znalaz? si? na listach Forbes 100 i 40 najpot??niejszych afryka?skich celebrytów. Milionom z ponad 600 milionów Afrykanów, którzy nie maj? dzi? pr?du, Akon Lighting Africa ju? dostarczy? energi? s?oneczn? do 18 stanów w Afryce, zapewniaj?c bezpiecze?stwo, zdrowie i dobre samopoczucie. Akoin b?dzie g?ówn? walut? w Akon City, inteligentnym mie?cie ekoturystycznym, które jest obecnie budowane w Senegalu w Afryce. Mi?dzynarodowe firmy i us?ugi poszukuj?ce przyczó?ka na rynku b?d? mia?y trudno?ci z konkurowaniem z dost?pem i ekspansj? Akoin.

Opracowany na platformie Stellar, Akoin ma wspiera? rozwój nowych firm w Afryce i poza ni?. W 54 krajach afryka?skich Akoin b?dzie s?u?y? jako standardowy ?rodek p?atno?ci za towary i us?ugi (ka?dy z w?asn? niestabiln? walut? cyfrow?). Umo?liwienie afryka?skim obywatelom i przedsi?biorcom uczestnictwa w gospodarce cyfrowej przy u?yciu wy??cznie telefonu komórkowego.<<KUP Akoin >>

Co sprawia, ?e Akoin [AKN] jest wyj?tkowy?

Mo?liwa jest wymiana Akoin Utility Token pomi?dzy wszystkimi ofertami DApp / App i lokalnym rynkiem za pomoc? portfela Akoin Multi-Currency, w tym transformacja minutowa metody p?atno?ci (znacz?cy magazyn warto?ci w Afryce), p?atno?ci za us?ugi lokalne (takie jak narz?dzia, mobile itp.) oraz mo?liwo?? przeliczania na lokaln? walut?. Stwarza to atrakcyjn? propozycj? warto?ci dla u?ytkowników platformy Akoin i wczesnych u?ytkowników.

Zdecentralizowane aplikacje (Dapps) i dzia?ania w ekosystemie Akoin s?u?? jako podstawa przedsi?biorczo?ci. Nast?puj?ce obszary mog? skorzysta? na wspó?pracy z Dapps lub konwencjonalnymi przedsi?biorstwami, aby pomóc przedsi?biorcom, takim jak „uczy? si?, zarabia?, wydawa? i oszcz?dza?”

Co wi?cej, daje równie? przedsi?biorcom bardziej niezawodn? walut?, dzi?ki której mog? rozpocz?? i rozwija? swoj? firm?.

Gdzie mo?na kupi? Akoin [AKN]?

Nie wszystkie kryptowaluty mo?na kupi? za ameryka?sk? gotówk?. Aby kupi? znane kryptowaluty, takie jak bitcoin i bitcoin cash za dolary ameryka?skie, mo?esz u?y? Coinbase lub BlockFi. Mo?esz kupi? inne kryptowaluty, takie jak AKN, po nabyciu ich od BitMart i Bittrex.

<<KUP Akoin >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Akoin [AKN]

Ile monet AKN znajduje si? obecnie w obiegu?

Wed?ug CoinMarketCap jest obecnie w rankingu #4377. Z dost?pn? ilo?ci? 450 000 000 tokenów AKN dost?pnych w dowolnym momencie.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Twórcy AKN zawsze przywi?zywali du?? wag? do bezpiecze?stwa i ochrony. Poprawiono bezpiecze?stwo i odporno?? Relayera, wdra?aj?c lepsz? weryfikacj? wiadomo?ci po stronie klienta.

Od jakich czynników zale?y cena AKN?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AKN.

<<KUP Akoin >>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny AKN Network AKN zosta?y uaktualnione do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,1546 USD za token.

Krótko mówi?c, AKN pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami z handlu na ca?ym ?wiecie dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP Akoin >>

Oficjalna strona Akoin [AKN] - https://www.akoin.io/

Akoin [AKN] Oficjalne medium – https://medium.com/akoinofficial

Akoin [AKN] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/AkoinOfficialCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne