Jak i gdzie kupi? Akash Network AKT Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Globalny rynek zdecentralizowanych oblicze? w chmurze Akash Network opracowuje krytyczny przeka?nik protoko?u komunikacyjnego mi?dzy blokami bloków (IBC Relayer) dla pierwszej zdecentralizowanej chmury (DeCloud) dla DeFi.

<<KUP Sie? Akash>>

O sieci Akash [AKT]

Wraz z wprowadzeniem Akash MAINNET 2 na pocz?tku marca 2021 r. Akash jest jedn? z pierwszych sieci wspó?pracuj?cych z IBC i IBC Relayer, pierwsz? realn? zdecentralizowan? alternatyw? w chmurze dla scentralizowanych us?ug w chmurze, takich jak Amazon Web, Microsoft Azure i Cloud Platform.

Tworz?c pierwszy na ?wiecie i jedyny na ?wiecie zdecentralizowany rynek przetwarzania w chmurze, Akash Network chce umo?liwi? ka?demu centrum danych, a nawet ka?demu, kto ma tylko komputer, rozpocz?cie ?wiadczenia us?ug w chmurze poprzez sprzeda? zapasowych cykli obliczeniowych. Je?li pracujesz w zdecentralizowanej organizacji lub w szybko rozwijaj?cej si? bran?y, takiej jak uczenie maszynowe/AI, Akash DeCloud to prze?om w grze.

<<KUP Sie? Akash>>

Co to jest sie? Akash [AKT]?

Dzi?ki platformie Akash (AWS, Google Cloud i Microsoft Azure) programi?ci mog? teraz szybko i bezpiecznie korzysta? z chmury obliczeniowej w cenie 2x-3x ta?szej ni? tradycyjni scentralizowani dostawcy chmury. Zaawansowana technologia konteneryzacji w po??czeniu z unikalnym modelem tyczenia pomaga platformie osi?gn?? te zalety i przyspieszy? wdra?anie.

<<KUP Sie? Akash>>

Kim s? za?o?yciele Akash Network [AKT]?

Z pomoc? AKT globalna spo?eczno?? crowdsourcingowych AI Human Experts mo?e pomóc w tworzeniu, ocenie i walidacji zestawów danych sztucznej inteligencji (AI). Je?li AKT jest „Uberem” sztucznej inteligencji, ?atwo zrozumie?, dlaczego. AKT to najwy?szej klasy zespó? przedsi?biorców i weteranów bran?y, którzy pracowali w wielu dziedzinach, w tym w mediach cyfrowych i reklamie, a tak?e w sektorze technologii. Za?o?yciel Greg Osuri

Adam Bozanich, Chief Technology Officer i Boz Menzalji, Chief Operating Officer wraz z zespo?em niezwykle utalentowanych osób pracowali dzie? w dzie?, aby ?wiat by? ?wiadkiem sukcesu tej monety.



<<KUP Sie? Akash>>

Co sprawia, ?e Akash Network AKTU jest wyj?tkowy?

Zbiegaj?c si? z wprowadzeniem IBC Fundacji Interchain, Akash Network, najwi?kszy na ?wiecie pierwszy zdecentralizowany rynek przetwarzania w chmurze, zbudowa? i jest gotowy do wprowadzenia dzi? protoko?u routingu Inter-Blockchain Communication (IBC). IBC zapewnia ramy dla po??czenia ?wiatowej gospodarki z ?a?cuchem, pozwalaj?c ró?nym technologiom blockchain na niezale?n? interakcj? i transakcje.

Kompleksowa brama API do interakcji z ?a?cuchami IBC. Dost?pny jest serwer RPC, który pozwala u?ytkownikowi odpowiada? na cz?sto zadawane pytania i wykorzystywa? wi?kszo?? mo?liwo?ci przeka?nika w stosunku do zaprogramowanego interfejsu HTTP, takiego jak strona internetowa, dzi?ki tej funkcji. Dzi?ki tej funkcji w?z?y przeka?nikowe b?d? mog?y by? zarz?dzane zdalnie.

Ponadto funkcja recyklingu kana?ów ma kluczowe znaczenie dla zwi?kszenia wydajno?ci sieci IBC, poniewa? minimalizuje liczb? wymaganych po??cze? mi?dzy serwerami, co zwi?ksza wydajno?? i szybko?? systemu.

<<KUP Sie? Akash>>

Gdzie mo?na kupi? sie? Akash [AKT]?

Nie wszystkie kryptowaluty mo?na kupi? za ameryka?sk? gotówk?. Aby kupi? znane kryptowaluty, takie jak bitcoin i bitcoin cash za dolary ameryka?skie, mo?esz u?y? Coinbase lub BlockFi. Mo?esz kupi? inne kryptowaluty, takie jak AKT, po nabyciu ich od Gate.io, ZT, BitMart, DigiFinex i Bitglobal

<<KUP Sie? Akash>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce sieci Akash [AKT]

Ile AKTCoinów znajduje si? obecnie w obiegu?

Cena Akash Network wzros?a w ci?gu ostatniego dnia o 1,58%. Przy aktualnej wycenie 301 073 249 USD, CoinMarketCap oceni? j? obecnie na #254, podczas gdy w obiegu znajduje si? ??cznie 113 861 304 monet AKT, z dost?pn? ilo?ci? 388 539 008 tokenów AKT dost?pnych w dowolnym momencie.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Twórcy AKT zawsze przywi?zywali du?? wag? do bezpiecze?stwa i ochrony. Poprawiono bezpiecze?stwo i odporno?? Relayera, wdra?aj?c lepsz? weryfikacj? wiadomo?ci po stronie klienta.

Od jakich czynników zale?y cena AKT?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AKT.

<<KUP Sie? Akash>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Akash Network AKT zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 2,63 USD za token.

Krótko mówi?c, AKT pob?ogos?awi?o handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie, dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP Sie? Akash>>

Akash Network [AKT] Oficjalna strona internetowa - https://akash.network/

Akash Network [AKT] Oficjalny Twitter – https://twitter.com/akashnet_




































































Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne