Jak i gdzie kupi? AiWork [AWO] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Aby pomóc w generowaniu, ocenie i walidacji zbiorów danych AI oraz zwi?kszaniu ich inteligencji, AIWORK to platforma blockchain, która skupia ekspertów zajmuj?cych si? sztuczn? inteligencj? za po?rednictwem crowdsourcingu.

24-godzinny wolumen obrotu AWO na gie?dach wynosi 22 897 300,00 USD. Aktualna cena AWO to 0,04 USD. Akcje AiWork wzros?y w ci?gu ostatniego tygodnia o 182,1 proc. W ostatnim dniu obserwuje si? wzrost warto?ci kryptowaluty o 5,17 procent.

<<KUP AiWork >>

O AiWork [AWO]

Transkrypcja i t?umaczenie b?dzie ?atwiejsze dzi?ki otwartej, rozproszonej i opartej na crowdsourcingu spo?eczno?ci AIWORK. Powstanie otwarta spo?eczno?? transkrypcjonerów i t?umaczy, którzy b?d? zach?cani przez token AIWORK do transkrypcji i t?umaczenia tre?ci nale??cych do w?a?cicieli tre?ci i dystrybutorów. Ta spo?eczno?? u?yje w tym celu maszynowej transkrypcji i t?umaczenia AIWORK, a tak?e rozproszonych zasobów obliczeniowych pozyskiwanych z t?umu.

<<KUP AiWork >>

Co to jest AiWork [AWO]?

Aby wygenerowa? znormalizowane i ulepszone metadane wideo, AIWORK stworzy? zdecentralizowan? technologi? i ekosystem blockchain o otwartym kodzie ?ród?owym, który wykorzystuje sie? konsensusu sk?adaj?c? si? z mocy obliczeniowej Machine Intelligence (AI) i sieci ludzkich specjalistów. Protokó? AIWORK mo?e by? u?ywany przez programistów do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uczestnicy maj? mo?liwo?? uruchamiania w?z?ów AI lub przekazywania wiedzy w zamian za nagrody w postaci tokenów AIWORK.

<<KUP AiWork >>

Kim s? za?o?yciele AiWork [AWO]?

Z pomoc? AIWORK globalna spo?eczno?? crowdsourcingowa AI Human Experts mo?e pomóc w tworzeniu, ocenie i walidacji zbiorów danych sztucznej inteligencji (AI). Je?li AIWORK jest „Uberem” sztucznej inteligencji, ?atwo zrozumie?, dlaczego. AiWork to najwy?szej klasy zespó? przedsi?biorców i weteranów bran?y, którzy pracowali w wielu dziedzinach, w tym w mediach cyfrowych i reklamie, a tak?e w sektorze technologii. Albert Kek, dyrektor naczelny, Aaron Jiang, dyrektor ds. technologii w towarzystwie Phoebe Wen, dyrektor ds. marketingu i operacji.<<KUP AiWork >>

Co sprawia, ?e AiWork [AWO] jest wyj?tkowy?

Popularno?? wideo online eksplodowa?a w ci?gu ostatnich kilku lat. Z drugiej strony metadane wideo s? obecnie niespójne, niekompletne i arbitralne. W wyniku znormalizowanych i ustandaryzowanych metadanych AIWORK u?ytkownicy uzyskaj? lepsze wyniki dopasowania, co pozwoli platformom wideo online na uzyskanie bardziej jednolitych informacji. Dzi?ki temu subskrybenci b?d? mieli ?atwiejszy czas na znajdowanie i wyszukiwanie materia?ów firmowych. Platformy wideo online mog? aktualizowa? lub ulepsza? swoje metadane na ró?ne sposoby dzi?ki AIWORK. Je?li zap?acisz AIWORK w tokenach, otrzymasz dok?adne statystyki i tagi dla ka?dego przedmiotu, który za nie kupisz.

<<KUP AiWork >>

Gdzie mo?na kupi? AiWork [AWO]?

Nie wszystkie kryptowaluty mo?na kupi? za ameryka?sk? gotówk?. Aby kupi? znane kryptowaluty, takie jak bitcoin i bitcoin cash za dolary ameryka?skie, mo?esz u?y? Coinbase lub BlockFi. Mo?esz kupi? inne kryptowaluty, takie jak AiWork, po nabyciu ich od Binance, OKEx, Huobi Global, Gate.io i ZT.

<<KUP AiWork >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce AiWork [AWO]

Ile monet AWO znajduje si? obecnie w obiegu?

Obecnie w obiegu znajduje si? 6 475 226,147 AWO. Ponadto AWO ma obecnie cen? 0,07 USD i jest 2050. najcenniejsz? kryptowalut? wed?ug Coinmarketcap.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Twórcy AWO zawsze przywi?zywali du?? wag? do bezpiecze?stwa i ochrony. Poniewa? platforma nie uzyskuje ?adnych poufnych informacji od swoich u?ytkowników, bezpiecze?stwo danych u?ytkowników jest na najwy?szym poziomie. Wszystkie funkcje wymiany maj? wielowarstwowe szyfrowanie dla bezpiecze?stwa kryptograficznego.

Od jakich czynników zale?y cena AWO?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AWO.

<<KUP AiWork >>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny AWO Network AWO zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,04 USD za token.

Krótko mówi?c, AWO pob?ogos?awi?o handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie, dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP AiWork >>

AiWork [AWO] Oficjalna strona internetowa - https://aiwork.io/


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne