Jak i gdzie kupi? AirNFT [AIRT] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Platforma do tworzenia NFT i zarz?dzania prawami autorskimi AirNFT to pierwsza na ?wiecie platforma typu „wszystko w jednym”.

<<KUP AirNFT >>

O AirNFT [AIRT]

U?ytkownicy mog? korzysta? z platformy, aby uzyska? dost?p do jej aplikacji, uczestniczy? w zarz?dzaniu i otrzymywa? dodatkowe zach?ty tokenowe, u?ywaj?c tokena AIRT jako jednostki pieni?dzy na platformie.

Zgromadzone dane osobowe i nieosobowe ich us?ugodawcy i inni partnerzy biznesowi, w tym mi?dzy innymi mo?liwe strony trzecie, mog? udost?pnia? lub ujawnia? zagregowane informacje prywatne lub informacje nieosobowe w celu zaprezentowania wyników firmy.

AI NFT, kwestie praw autorskich, wymiana i tokenizacja unikalnych dzie? sztuki to tylko niektóre z funkcji, do których u?ytkownicy mog? uzyska? dost?p za po?rednictwem mechanizmu op?at licencyjnych w ?a?cuchu.

Mog? by? generowane AI NFT, mog? by? wystawiane prawa autorskie, dzie?a sztuki mog? by? przedmiotem handlu i tokenizacji, a wspó?twórcy w sieci mog? korzysta? z ca?ego naszego programu op?at licencyjnych.

Jako dostawca ekosystemu aiRight, Oraichain z przyjemno?ci? zabezpiecza funkcjonalno?? AI za po?rednictwem AI Oracle, ??czy rynek, organizuje wystawy dla DeFi i most krzy?owy dla NFT.

<<KUP AirNFT >>

Co to jest AirNFT [AIRT]?

Opiera si? na Binance Smart Chain i koncentruje si? na do?wiadczeniu klienta i prostocie u?ycia do generowania, kupowania i sprzedawania transakcji NFT. AirNFT.

Kim s? za?o?yciele AirNFT [AIRT]

Celem zespo?u AirNFT Token jest wprowadzenie grafiki generowanej przez sztuczn? inteligencj? do obszaru NFT i b?dziemy wprowadza? elementy grywalizacji oparte na tych elementach.

Chocia? ca?y zespó? wci?? pozostaje do ujawnienia w ca?o?ci. Wy??cznie wed?ug uznania firmy AirNFT, w tym w zwi?zku z dowolnym ustaleniem przez firm? AirNFT Corporation, ?e niektóre Kolekcje naruszaj? Warunki lub warunki umowy lub polityk? prywatno?ci Aplikacji AirNFT. Firma nie tylko nie obiecuje, ale nie ponosi odpowiedzialno?ci za ?adne Kolekcje, które nie s? w ?aden sposób wspierane, pokazywane ani oferowane do handlu w aplikacji AirNFT.

<<KUP AirNFT >>

Co sprawia, ?e AirNFT [AIRT] jest wyj?tkowy?

W kontek?cie tego artyku?u „niezamienny token” odnosi si? do zasobów opartych na Binance Smart Chain, które spe?niaj? standardy ERC-721 lub ERC-1155. Planuje si?, ?e NFT b?d? „niewymiennymi” tokenami, chocia? niektóre NFT mog? by? wymienne z innymi (tj. wszystkie takie NFT s? powi?zane z tymi samymi metadanymi kolekcjonerskimi), podczas gdy inne mog? nie by? wymienne (tj. takie NFT s? powi?zane z kilkoma Kolekcjonerskie metadane). (b) Artefakty

Aplikacje AirNFT zwykle przechowuj? metadane kolekcjonerskie dla kolekcjonerów na IPFS za po?rednictwem w?z?a IPFS hostowanego przez firm? AirNFT. Mo?liwe jest przechowywanie metadanych kolekcjonerskich dla artefaktów opracowanych poza aplikacjami AirNFT na ró?ne sposoby. Nie mo?na zagwarantowa?, ?e jakiekolwiek Dane Kolekcjonerskie lub Warto?ciowe b?d? unikatowe, oryginalne lub wysokiej jako?ci.

Witryna AirNFT i zdecentralizowane aplikacje przechwytuj? szeroki zakres informacji nieosobowych, takich jak adresy portfela publicznego powi?zane z Twoim kontem AirNFT. Ró?norodne dane o ruchu, które nie umo?liwiaj? identyfikacji u?ytkownika, takie jak: adres IP danej osoby; (ii) kategoria oprogramowania przegl?darki, z którego korzystasz; (iv) system operacyjny, z którego korzystasz; (v) dzie? i godzin?, w której uzyskujesz dost?p lub korzystasz z ich witryny; (vi) adres strony internetowej, je?li istnieje; (vii) inne nieosobowe dane o ruchu.

<<KUP AirNFT >>

Gdzie mo?na kupi? AirNFT [AIRT]?

PancakeSwap (V2), Biswap (BSC), ApeSwap (BSC) i Babyswep to obecnie najpopularniejsze gie?dy do handlu AirNFT.


<<KUP AirNFT >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce AirNFT [AIRT]

Ile monet AirNFT [AIRT] znajduje si? w obiegu?

W ci?gu ostatnich 24 godzin AirNFT zyska? 0,77 proc. Przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynosz?cej 2 546 896 USD, CoinMarketCap umie?ci? j? na #4437. Obecnie w obiegu znajduje si? 1.000.000.000 monet AIRT.

W jaki sposób sie? ma bezpieczne ujednolicone dane konsumenckie?

Uniswap jest jedynym ?ród?em p?ynno?ci $AIRT, a w?asno?? kontraktu zosta?a zniesiona, dzi?ki czemu jest to bezpieczne i oparte na spo?eczno?ci przedsi?wzi?cie. Na Etherscan s? wypalone dowody, dowody zamków LP i dowody zrzeczenia si?. Przed zainwestowaniem w jakikolwiek token sprawd? wiarygodno?? zespo?u, poniewa? ma on znaczn? kontrol? nad alokacj? tokenów w ekosystemie.

Od jakich czynników zale?y cena AirNFT [AIRT]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AIRT.

<<KUP AirNFT >>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by zacytowa?, ?e tokeny AIRT zosta?y uaktualnione do nowego rekordowo wysokiego wolumenu t?umacze?, który zosta? zarejestrowany. Jest to oko?o 0,02239 USD.

Krótko mówi?c, AIRT pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie, dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP AirNFT >>

Oficjalna strona AirNFT [AIRT] — https://www.AirNFT.com/

AirNFT [AIRT] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/AirNFT
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne