Jak i gdzie kupi? Aircoiny [AIRX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Nie jest tajemnic?, ?e Aircoins to najpopularniejsza aplikacja rzeczywisto?ci rozszerzonej (AR) dla kryptowalut. Nagrody oparte na lokalizacji w czasie rzeczywistym za ponad 40 cyfrowych aktywów kryptowalut

<<KUP Aircoins >>

O Aircoinsach [AIRX]

Dla u?ytkowników Androida i iOS, Aircoins to rzeczywisto?? rozszerzona, gry kryptowalutowe i aplikacja marketingowa. Podobnie jak w Pokemon Go, u?ytkownicy mog? wyszukiwa? i zbiera? bitcoiny w interaktywnym ?wiecie opartym na AR. Twierdz?, ?e pracowali, w tym ponad 25 inicjatyw kryptograficznych, gromadz?c codziennie 27 000 cz?onków z ponad 13 milionami Aircoinów na platformie.

Aircoins nawi?za? silne partnerstwo z Nevada Blockchain Authority (NVBA), aby zaprezentowa? szereg dzia?a? demonstracyjnych aplikacji gier na ?ywo. Celem Aircoins w tych dzia?aniach jest znaczne zwi?kszenie przep?ywu osób w pobli?u samego wydarzenia. Na tego typu imprezy powinna by? du?a frekwencja. Pó?niejsze komunikaty prasowe dostarcz? dodatkowych danych o tych aplikacjach, wydarzeniach i partnerach.

Od programistów po zespó?, wszyscy maj? oddan? grup? ?owców monet i kolekcjonerów, którzy lubi? korzysta? z ich platformy. Jeszcze bardziej motywuj?ce s? wspania?e obrazy i komentarze, które projektanci otrzymali od u?ytkowników z ca?ego ?wiata na temat ich do?wiadcze? z us?ugami Aircoins.

<<KUP Aircoins >>

Co to s? Aircoins [AIRX]?

Air?oins to aplikacja mobilna oparta na geolokalizacji, która pozwala graczom zbiera? cyfrowe przedmioty w AR. W grze wykorzystywany jest algorytm, który nagradza graczy za ich wysi?ki, gdy pozostaj? aktywni i zdrowi.

Kim s? za?o?yciele Aircoins [AIRX]

Za?o?ycielem i dyrektorem generalnym Aircoins Corp. - Aircoins - kryptowaluta w wirtualnej rzeczywisto?ci jest Emal Safi. Emal Safi, dyrektor generalny Aircoins Corp, stwierdzi? w oficjalnym komunikacie: „Spodziewamy si? zbudowania najwi?kszej chmury AR, która b?dzie zawiera?a informacje z wielu dost?pnych urz?dze?, aby dostarcza? konsumentom rzeczywistych informacji na podstawie ich przestrzeni, w dowolnym miejscu i czasie”. Nasz system Blockchain i ?rodowiska gier s? ju? zintegrowane z dziesi?tkami AltCoins partnerów. Nie ma w?tpliwo?ci, ?e aplikacja odniesie sukces w ka?dym obszarze. Sza? na kryptowaluty i Bitcoiny s? dobrze znane wi?kszo?ci ludzi.”

Teraz gracze i entuzja?ci kryptowalut mog? si? bawi? i jednocze?nie zarabia? dzi?ki naszej aplikacji Aircoins”. Doro?li mog? pobra? darmow? aplikacj? i natychmiast rozpocz?? gr?. Chocia? ca?y zespó? wci?? pozostaje do publicznego ujawnienia.

<<KUP Aircoins >>

Co sprawia, ?e Aircoins [AIRX] s? wyj?tkowe?

Pobieranie Aircoins to najszybszy i naj?atwiejszy sposób, aby ka?dy móg? zaanga?owa? si? w kryptowaluty i zacz?? zarabia?. Mo?esz dowiedzie? si? o ró?nych projektach kryptowalutowych w zabawny i wci?gaj?cy sposób. Gracze s? zach?cani do zbierania zach?t i zasobów cyfrowych, ??cz?c bitcoin z komputerami mobilnymi, rozszerzon? rzeczywisto?ci? i reklam? cyfrow?.

Aircoins wprowadza ca?kowicie nowe media cyfrowe do reklamy, komunikacji i marketingu marki. Wykorzystuj?c reklamy 3D Augmented Reality, mo?esz zwi?kszy? ?wiadomo?? marki swojej firmy.

Termin „rzeczywisto?? rozszerzona” odnosi si? do sposobu patrzenia na ?wiat fizyczny, który zawiera funkcje generowane komputerowo. W AR mo?esz zbiera? monety od ponad 50 ró?nych partnerów!

Zosta? kolekcjonerem zasobów cyfrowych i przedmiotów kolekcjonerskich AR, a tak?e wielu innych nagród detalicznych, takich jak rabaty, oferty specjalne i nie tylko.

<<KUP Aircoins >>

Gdzie mo?na kupi? Aircoins [AIRX]?

Aby sfinalizowa? transakcj? z AIRX, musisz wp?aci? BTC, ETH lub USDT. AIRX mo?na kupi? za po?rednictwem gie?dy po potwierdzeniu wp?aty: zamiana nale?ników z JulSwap i nale?ników z PancakeSwap


<<KUP Aircoins >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Aircoins [AIRX]

Ile monet Aircoins [Aidi] znajduje si? w obiegu?

Popularno?? tej monety wida? po ??cznej liczbie monet znajduj?cych si? w obiegu, która wynosi oko?o 20 000 000 000 monet AIRX.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Uniswap jest jedynym ?ród?em p?ynno?ci $AIRX, a w?asno?? kontraktu zosta?a zrzucona, dzi?ki czemu jest to bezpieczne i oparte na spo?eczno?ci przedsi?wzi?cie. Na Etherscan znajduj? si? dowody wypalone, dowody zamków LP i dowody zrzeczenia si?. Przed zainwestowaniem w jakikolwiek token sprawd? wiarygodno?? zespo?u, poniewa? ma on znaczn? kontrol? nad alokacj? tokenów w ekosystemie.

Od jakich czynników zale?y cena Aircoinów [AIRX]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AIRX.

<<KUP Aircoins >>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by zacytowa?, ?e tokeny AIRX zosta?y zaktualizowane do nowego, jak dot?d, wysokiego wolumenu t?umacze?, który zosta? zarejestrowany. Jest to oko?o 0,0004376 USD.

Krótko mówi?c, AIRX pob?ogos?awi? traderów internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie, dzi?ki swoim bezpiecznym, zró?nicowanym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP Aircoins >>

Aircoins [AIRX] Oficjalna strona internetowa - https://www.aircoins.io/

Aircoins [AIRX] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/AIRCOINS_App

Aircoins [AIRX] Oficjalny Reddit - https://reddit.com/r/AircoinsCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne