Jak i gdzie kupi? Airbloc [ABL] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Jest to g?ówny DAPP, który oferuje protokó? transakcyjny danych marketingowych i interfejs oparty na Ethereum, do którego nale?y w?asna technologia blockchain i EVM w?z?ów.

Aby zapisa? Airbloc na twoim komputerze, Airbloc opracowa? w?asny program portfela, który mo?esz pobra? ze swojej strony internetowej.

<<KUP ABL >>

O Airblocu [ABL]

Projektem zarz?dza organizacja non-profit i spo?eczno?? wolnego oprogramowania, Fundacja Airbloc. Pod wzgl?dem architektury ma dwie warstwy: warstw? us?ugow? i warstw? rdzenia, i odpowiada za dostarczenie podstawowej logiki projektu. Jest to koncepcja podobna do backendu tradycyjnie scentralizowanego systemu, który zapewnia baz? danych i API.

Termin „Ekosystem Airbloc” odnosi si? do ekosystemu handlu danymi reklamowymi skupionego w sieci Airbloc. W tym ekosystemie firmy internetowe mog? zarabia? na swoich danych osobowych, korzystaj?c z wielu us?ug klienckich, podczas gdy konsumenci danych mog? handlowa? informacjami lub wystawia? reklamy za po?rednictwem ró?nych gie?d.

<<KUP ABL >>

Co to jest Airbloc [ABL]?

W celu ilo?ciowej oceny wiarygodno?ci stron transakcji danych, Airbloc Network korzysta z systemu ratingu kredytowego. Jako wymierny miernik do mierzenia wiarygodno?ci uczestników sieci, ka?demu w?z?owi (uczestnikowi) zostanie przypisana ocena obligacji.

Sie? Airbloc bardzo powa?nie traktuje wolno?? swoich u?ytkowników. Tutaj daj? ludziom mo?liwo?? diagnozowania i decydowania o tym, jakie dane powinny by? gromadzone. We?my na przyk?ad dane zebrane za po?rednictwem us?ugi g?ównego klienta Airbloc, która mo?e by? sprzedawana na ?ci?le okre?lonych warunkach prawnych.

Kim s? za?o?yciele Airbloc [ABL]?

Z misj? udost?pniania swoim u?ytkownikom szeregu niezawodnych, ale ró?norodnych us?ug, zespó? Airbloc wykonywa? wysi?ki dzie? i noc. Pod nadzorem za?o?yciela i dyrektora generalnego Roi Nama, zespó? programistów prowadzi Wonkyubng Lyu, drugiego wspó?za?o?yciela i szefa back-endu pana Hunjae Junga, a ostatni?, ale nie najmniej wa?n? cegie?k? dodaje Naeun Kim, dama stoj?ca za wyj?tkowym i bezb??dne tworzenie cyfrowego projektowania tej sieci.

<<KUP ABL >>

Co sprawia, ?e Airbloc [ABL] jest wyj?tkowy?

Korzystaj?c z protoko?u Airblock, dane s? gromadzone, monetyzowane, a nast?pnie wykorzystywane w zupe?nie nowy sposób. Z tego powodu wykorzystuje blockchain i ekonomi? tokenów, aby uczyni? przekazywanie danych osobowych mi?dzy osobami bardziej przejrzystymi.

Aby wy?wietli? i zmieni? szczegó?y zgody swoich klientów (opt-in, rezygnacja) zwi?zane z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych, Airbloc udost?pnia uczestnikom sojuszu interfejsy API REST. Klienci, którzy zrezygnowali z otrzymywania swoich informacji, s? powiadamiani poczt? elektroniczn?, a ich dane osobowe s? usuwane w ci?gu jednego dnia roboczego.

Wreszcie projekt ma na celu przywróci? w?a?cicielom danych kontrol? nad ich danymi, zapewni? formularze zg?oszeniowe z narz?dziami do legalnego gromadzenia i komercjalizacji danych oraz umo?liwi? klientom danych kupowanie wyra?nie zaakceptowanych danych z identyfikowalnym ?ród?em rodowodu do ich analizy biznesowej, bada? i ukierunkowane potrzeby reklamowe. Istniej? dwa podstawowe zastosowania tokena ABL: rozliczanie p?atno?ci w celu wymiany danych oraz rejestracja i utrzymanie stawek. Odbiorcy danych u?ywaj? tokena ABL do rozliczania p?atno?ci za wymian? danych.

Gdzie mo?na kupi? Airbloc [ABL]?

Nie wszystkie kryptowaluty mo?na kupi? za ameryka?sk? gotówk?. Aby kupi? znane kryptowaluty, takie jak bitcoin i bitcoin cash za dolary ameryka?skie, mo?esz u?y? Coinbase lub BlockFi. Mo?esz kupi? inne kryptowaluty, takie jak Airbloc, po nabyciu Bitcoina przez Coinbase i przeniesieniu go na gie?d? tak? jak Binance.

<<KUP ABL >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Airbloc [ABL]

Ile monet ABL znajduje si? obecnie w obiegu?

Obecna kapitalizacja rynkowa CoinMarketCap wynosi 7 001 218 USD, co czyni go najcenniejsz? kryptowalut? nr 1197. W obiegu znajduje si? 143 763 674 monet ABL, z maksymaln? liczb? 252 376 419 ?etonów ABL.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Zgoda Airbloc i technologia wymiany danych pozwalaj? u?ytkownikom na bezpieczne udost?pnianie danych w czasie rzeczywistym przez HTTPS.

Od jakich czynników zale?y cena ABL?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ABL.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny ABL Network ABL zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,02755 USD za token.

Krótko mówi?c, ABL pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP ABL >>

Oficjalna strona Airbloc [ABL] – https://www.airbloc.org/

Airbloc [ABL] Medium - https://medium.com/airbloc

Airbloc [ABL] Twitter - https://twitter.com/AirblocOfficial

Airbloc [ABL] Reddit - https://reddit.com/r/airblocCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne