Jak i gdzie kupi? Aion (AION) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Sie? AION umo?liwia unikalne topologie blockchain i zapewnia niezaufany mechanizm wspó?dzia?ania mi?dzy go-chainami. Rozprowadza warto??, zdrowy rozs?dek i p?ynne aktywa w?ród konsumentów sieci, umo?liwiaj?c przeprowadzanie transakcji bez korzystania z po?redników.

AION-1 to nazwa pierwszej dedykowanej publicznej, organizacyjnej sieci AION. Ten najlepszy w swojej klasie blockchain technologii trzeciej generacji wykazuje kolejny poziom krypto-ekonomicznych motywuj?cych nagród i bezpiecze?stwa w przestrzeni kryptograficznej.<<Kup Aiona>>

O Aionie

AION to wielowarstwowa technologia blockchain, która ma na celu rozwi?zanie problemów zwi?zanych z prywatno?ci?, skalowalno?ci? i interoperacyjno?ci? z istniej?cymi sieciami blockchain.

Ludzie mog? rejestrowa? transakcje peer-to-peer w publicznym zdecentralizowanym systemie, korzystaj?c z inicjatyw blockchain pierwszej generacji, takich jak Bitcoin. Nast?pnie pojawi?y si? projekty blockchain drugiej generacji, takie jak Ethereum, które pozwalaj? programistom tworzy? i uruchamia? w?asne aplikacje przy u?yciu bardziej zaawansowanych algorytmów. W rezultacie powsta?y sieci blockchain trzeciej generacji, umo?liwiaj?ce osobn? komunikacj? blockchain. AION to tak?e pierwsza na ?wiecie sie? blockchain trzeciej generacji!

AION, który reklamuje si? jako sie? blockchain, umo?liwia bezproblemow? komunikacj? mi?dzy ró?nymi blockchainami i pomaga w zarz?dzaniu ich aplikacjami.


<<Kup Aiona>>

Czym jest Aion [AION]?

Zabezpieczeniem Open Application Network i tokenem dost?pu jest Aion (OAN). OAN to publiczna sie?, która zosta?a uruchomiona w Kanadzie w 2018 roku i jest otwarta dla wszystkich. OAN, prowadzony przez The Open Foundation, organizacj? non-profit, ma na celu udost?pnienie publicznie platformy do tworzenia otwartych aplikacji.

G?ównym celem OAN jest u?atwienie interoperacyjno?ci wielu ?a?cuchów bloków, umo?liwiaj?c u?ytkownikom i programistom tworzenie szerokiej gamy aplikacji. OAN umo?liwia u?ytkownikom wykonywanie inteligentnych kontraktów, przechowywanie danych i dystrybucj? ich w sieciach, czyni?c token AION rdzeniem sieci.


<<Kup Aiona>>

Kim s? za?o?yciele Aion [AION]?

CEO Matthew Spoke i COO Ian Chan prowadz? Open Application Network. Matthew Spoke jest absolwentem University of Ottawa, który pracowa? z wieloma startupami blockchain. Jest tak?e wspó?za?o?ycielem Canadian Blockchain Technology Coalition. Spoke jest tak?e wspó?za?o?ycielem Nuco, rozwi?zania sieci blockchain dla firm. Kontynuowa? prac? nad Moves, aplikacj?, która ma pobudzi? rozwijaj?c? si? ekonomi? koncertów w 2020 roku.

Ian Chan jest dyrektorem operacyjnym OAN. Uko?czy? m.in. Harvard i University of Toronto. Chan posiada szerok? wiedz? zawodow?, specjalizuj?c si? w metodach rozwoju sektora finansowego. W 1998 roku zosta? starszym wiceprezesem Thomas Cook Group. Pó?niej pracowa? w Hewlett Packard, a? do 2005 roku, kiedy do??czy? do Deloitte. Od 2018 roku koncentruje si? na tworzeniu The OAN.

<<Kup Aiona>>

Co sprawia, ?e Aion jest wyj?tkowy?

Sie? otwartych aplikacji, która próbuje wype?ni? luk? mi?dzy wieloma ?a?cuchami bloków, jest si?? prze?omow? w bran?y kryptowalut. Token AION zosta? stworzony, aby u?atwi? programistom i nabywcom przechodzenie z jednego ?a?cucha bloków do drugiego. AION umo?liwia równie? realizacj? przep?ywów danych i inteligentnych kontraktów na blockchainach, takich jak Ethereum i NEO.

Brak interoperacyjno?ci mi?dzy blockchainami jest nadal jednym z czynników powstrzymuj?cych technologi? przed wej?ciem do g?ównego nurtu ?wiata kryptowalut. AION aspiruje do zbudowania platformy, która pozwoli mu skutecznie unowocze?ni? dotychczasowy sposób prowadzenia przez banki globalnego finansowania. OAN wspó?pracowa? ju? z niektórymi z najwi?kszych marek w bran?y, w tym CryptoCurve, Nodesmith i BlockX Labs. AION jest m.in. cz?onkiem Blockchain Interoperability Alliance.

<<Kup Aiona>>

Gdzie mo?na kupi? Aiona [AION]?

AION mo?esz zdoby? na ró?nych gie?dach. Binance ma najbardziej przetworzony wolumen transakcji AION/USD, z 8 419 408 transakcjami. Bitrue, Bithumb i Bitvavo to kolejne platformy handlowe AION.

<<Kup Aiona>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy AION mo?na kupi? za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu AION za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Aion Network?

Delegowane mechanizmy konsensusu proof-of-stake (DPoS) i proof-of-importance (PoI) s?u?? do ochrony tokena AION. Kluczow? cech? sieci jest to, ?e wykorzystuje Bizantyjsk? tolerancj? b??dów w celu zapewnienia dodatkowego bezpiecze?stwa.

Od jakich czynników zale?y cena AION Network [AION]?

Wp?ywy i wyp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? AION.

<<Kup Aiona>>

Oficjalna strona Aion – https://aion.network/

Aion Reddit – https://reddit.com/r/AionNetwork

Aion Twitter – https://twitter.com/Aion_OANCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne