Jak i gdzie kupi? Aiona [AION] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

AION to wielopoziomowy system ?a?cucha, który zosta? zaprojektowany, aby sprosta? wyzwaniom zwi?zanym z poufno?ci?, trwa?o?ci? i kompatybilno?ci? z istniej?cymi publicznymi blockchainami.

<<KUP Aiona >>

O Aionie [AION]

W celu zabezpieczenia blockchain OAN i monety AION stosuje si? kombinacj? algorytmów konsensusu DPoS i PoI.

Poniewa? metoda wydobycia nie wymaga du?ej ilo?ci przetwarzania ani zasobów elektrycznych, jak robi to konsensus w sprawie potwierdzenia pracy. Techniki konsensusu PoS AION System s? bardziej elastyczne i przyjazne dla ?rodowiska ni? alternatywy. Pod?wietlaj?c ca?kowit? liczb? postawionych monet.

Oko?o 40% tokenów AION trafi?o do za?o?ycieli i pozosta?ych cz?onków zespo?u AION. Umowy Token Release Schedule otrzyma?y dodatkowe 51,5% tokenów AION, które b?d? udost?pniane publicznie przez ca?y czas. Dodatkowe 8,5 procent zosta?o przyznane prywatnym inwestorom, którzy wyrazili zainteresowanie faz? seed AION.

<<KUP Aiona >>

Czym jest Aion [AION]?

Token Open Application Network, Aion, s?u?y do zapewnienia bezpiecze?stwa i dost?pu (OAN). OAN to bezp?atna sie? o otwartym dost?pie, która zosta?a uruchomiona w Kanadzie w 2018 r. Z pomoc? The Open Foundations, organizacji non-profit 501(c)(3), OAN zamierza udost?pni? ogó?owi spo?ecze?stwa platform?, na której do tworzenia otwartych aplikacji.

Dzi?ki OAN konsumenci i programi?ci mog? teraz budowa? szerok? gam? aplikacji na bazie wielu ?a?cuchów bloków. OAN umo?liwia u?ytkownikom wykonywanie inteligentnych kontraktów, przechowywanie informacji i udost?pnianie ich w sieciach poprzez umieszczenie tokena AION w rdzeniu sieci.

<<KUP Aiona >>

Kim s? za?o?yciele Aion [AION]?

CEO Matthew Spoke i COO Ian Chan nadzoruj? Open Application Network. Matthew Spoke jest absolwentem Université of Ottawa, który pracowa? dla wielu firm skoncentrowanych na blockchain. Ponadto jest si?? nap?dow? kanadyjskiej koalicji Blockchain Technology Coalition, któr? za?o?y?. Firma Spoke za?o?y?a równie? Nuco, przemys?owe rozwi?zanie sieciowe blockchain. W 2020 roku rozpocz?? prac? nad Moves, aplikacj? maj?c? na celu zwi?kszenie rozkwitaj?cej gospodarki koncertowej.

Dyrektor operacyjny (COO) OAN, Ian Chan, kieruje firm?. Oprócz Harvardu i Uniwersytetu w Toronto posiada inne dyplomy tych instytucji. Chan ma szerokie do?wiadczenie zawodowe i specjalizuje si? w technikach rozwoju bran?y finansowej. Od 1998 roku pe?ni? funkcj? starszego wiceprezesa Thomas Cook Group. Nast?pnie pracowa? w Hewlett-Packard, zanim w nast?pnym roku do??czy? do Deloitte. OAN jest jego g?ównym celem od zesz?ego roku.


<<KUP Aiona >>

Co sprawia, ?e Aion [AION] jest wyj?tkowy?

Open Application System to prze?om w bran?y kryptowalut, poniewa? obiecuje zjednoczy? ró?ne ?a?cuchy bloków w ramach jednego wspólnego protoko?u. G?ównym celem tokena AION jest u?atwienie u?ytkownikom i programistom przemieszczania si? mi?dzy ró?nymi ?a?cuchami bloków. Blockchain AION u?atwia równie? transfer danych i blockchain w oparciu o platformy takie jak Ether i NEO.

Jedn? z najwi?kszych przeszkód w powszechnym przyj?ciu technologii blockchain jest niezdolno?? ?a?cuchów bloków do komunikowania si? ze sob?. Celem AION jest zbudowanie systemu, który b?dzie w stanie zmieni? obecny system globalnych finansów, którym rz?dz? banki. CryptoCurve, Nodesmith i BlockX Labs to tylko niektóre z firm, z którymi wcze?niej wspó?pracowa? OAN. Stowarzyszenie Interoperacyjno?ci Blockchain zalicza AION do swoich cz?onków.

<<KUP Aiona >>

Gdzie mo?na kupi? Aiona [AION]?

Aion jest teraz dost?pny na coraz wi?kszej liczbie sygna?ów, z kryptowalutami Binance, Mandala Exchange, KuCoin, Bitrue i Pionex. nale?? do najbardziej p?ynnych gie?d.

<<KUP Aiona >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Aiona [AION]

Ile monet Aion znajduje si? obecnie w obiegu?

W obiegu znajduje si? 497 491 284 monet AION, a maksymalna poda? nie jest jeszcze ustalona.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Aion?

Blockchain prywatno?ci AION ma bizantyjskie automatyczne prze??czanie awaryjne dla zwi?kszonej ochrony, co jest kluczow? funkcj?.

Interesariusze weryfikuj? nowe bloki, a nowe tokeny s? tworzone w procesie konsensusu DPoS, co jest bardzo nowe.

Od jakich czynników zale?y cena Aiona?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Aion.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny Aion AION zosta?y zaktualizowane do nowego rekordowo wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,166 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Aion pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Aiona >>

Aion [AION] Oficjalna strona internetowa - https://aion.network/


Aion [AION] Twitter - https://twitter.com/Aion_OAN


Aion [AION] Reddit - https://reddit.com/r/AionNetwork


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne