Jak i gdzie kupi? Aidos Kuneen (ADK) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Ekosystem Aidos Kuneen (ADK) zapewnia zerowy, elastyczny, modu?owy, zdecentralizowany, przejrzysty i wewn?trznie bezpieczny mechanizm transmisji warto?ci. Sie? ADK mo?e skalowa? si? w gór? i w dó? w odpowiedzi na wielko?? transakcji.

<<Kup Aidos Kuneen>>

O Aidosie Kuneen

Bloki s? teraz przechowywane w ?a?cuchu bloków w tempie oko?o jednego na 10 minut. Operacje w blokach maj? zarówno adresy upstream, jak i downstream, przy czym dane wej?ciowe s? danymi wyj?ciowymi poprzednich transakcji, zapewniaj?c mo?liw? do prze?ledzenia histori? wszystkich wcze?niejszych transakcji Bitcoin w sieci. W?a?ciciel adresu podpisuje transakcje za pomoc? algorytmu podpisu cyfrowego krzywej eliptycznej w celu ustalenia w?asno?ci (ECDSA).

Jednak w ostatnich latach wykryto szereg problemów z implementacj? Bitcoin, takich jak ograniczona skalowalno??, wysokie op?aty transakcyjne, s?aba odporno?? na komputery kwantowe, ograniczona anonimowo??, silna anonimowo??. Aidos Kuneen zosta? specjalnie zaprojektowany, aby rozwi?za? te problemy i zapewnia zwi?kszon? skalowalno??, odporno?? na post-kwantow?, zerow? op?at? transakcyjn? i siln? anonimowo??.

<<Kup Aidos Kuneen>>

Co to jest Aidos Kuneen [ADK]?

U?ytkownicy mog? korzysta? z tokena bez obaw o ?ledzenie lub manipulacj? dzi?ki repozytorium technologii Aidos. Mimo ?e architektura ró?ni si? od obecnych du?ych i wyrafinowanych ?a?cuchów bloków, takich jak Bitcoin i inne kryptowaluty, Aidos zachowuje podstawowe zasady otwarto?ci, decentralizacji i lepszej prywatno?ci. Aidos b?dzie równie? gotowy do ??czenia si? z Internetem Rzeczy, daj?c mu dost?p do ekosystemu ponad miliarda urz?dze?.

<<Kup Aidos Kuneen>>

Kim s? za?o?yciele Aidos Kuneen [ADK]?

Ricardo Badoer jest za?o?ycielem i dyrektorem generalnym firmy. Ma ponad 16-letnie do?wiadczenie w finansach i mi?dzynarodowych bankach, a tak?e ponad 5-letnie do?wiadczenie w handlu walutami cyfrowymi.

Mohamed Yehia jest CTO firmy Posiadaj?cy ponad 10-letnie do?wiadczenie w zarz?dzaniu sprz?tem, oprogramowaniem i systemami, jest on ekspertem w zakresie zarz?dzania sieci?.

Maria May, dyrektor ds. rozwoju biznesu, jest do?wiadczonym mened?erem ds. marketingu z sze?cioletnim do?wiadczeniem w badaniach i rozwoju projektów, nowych trendach rynkowych i realizacji strategii.

<<Kup Aidos Kuneen>>

Co sprawia, ?e Aidos Kuneen jest wyj?tkowy?

Stos technologiczny Aidos pozwala uczestnikom na ?atwe korzystanie z ich tokenów bez obawy, ?e zostan? namierzeni lub ska?eni. Pomimo faktu, ?e architektura Aidos ró?ni si? od istniej?cych du?ych i skomplikowanych ?a?cuchów bloków, takich jak Bitcoin i inne kryptowaluty, podstawowe idea?y otwarto?ci, decentralizacji i lepszej prywatno?ci pozostaj?. Aidos b?dzie równie? gotowy do pracy z Internetem Rzeczy i ??czenia si? z nim, umo?liwiaj?c u?ytkownikom uczestnictwo w ekosystemie miliardów urz?dze?.

Aidos Kuneen jest zbudowany na IMesh, unikalnym nowym zdecentralizowanym blockchainie opartym na DAG, w którym ka?da transakcja bezpo?rednio weryfikuje pozosta?e dwie, zapewniaj?c, ?e s? one zarówno legalne, jak i zgodne ze standardami protoko?u.

System transakcyjny Aidos jest zorientowany na sie?, z I2P jako podstawow? warstw? sieci, która chroni to?samo?? u?ytkowników przed ujawnieniem. Co wi?cej, korzystanie z AKshuffle pozwala u?ytkownikom zachowa? anonimowo??, dzi?ki czemu operacje s? ca?kowicie przejrzyste i niedost?pne.

<<Kup Aidos Kuneen>>

Gdzie mo?na kupi? Aidos Kuneen [ADK]?

Je?li chcesz kupi? lub sprzeda? Aidos Kuneen, najpopularniejszymi obecnie gie?dami s? Coibase i Huobi Global.

<<Kup Aidos Kuneen>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? ADK za gotówk??

Nie. Aidos Kuneen jest obecnie niedost?pny do zakupu za pomoc? walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Aidos Kuneen.

Czy istnieje sposób na zakup ADK lub Bitcoin za pomoc? karty kredytowej na innej platformie?

Tak, to bardzo przyjazna dla u?ytkownika strona do kupowania bitcoinów za pomoc? kart kredytowych. To gie?da kryptowalut w czasie rzeczywistym, która pozwala kupowa? i sprzedawa? kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej. Ma bardzo przyjazny dla u?ytkownika uk?ad, a proces zakupu jest do?? oczywisty.

Od jakich czynników zale?y cena sieci Aidos Kuneen [ADK]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Aidos Kuneen.

<<Kup Aidos Kuneen>>

Aidos Kuneen Oficjalna strona internetowa – https://aidoskuneen.com/

Aidos Kuneen Medium – https://medium.com/@aidoskuneen

Aidos Kuneen na Twitterze – https://twitter.com/aidos_kuneenCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne