Jak i gdzie kupi? AidCoin (AID) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Kiedy wi?kszo?? osób jest proszona o przekazanie darowizn za pomoc? kryptowalut, cz?sto odpowiadaj?: „Có?, to brzmi wspaniale, ale jest to trudne i nie jestem pewien, czy moje pieni?dze zostan? odpowiednio wykorzystane”. Niemniej jednak w kilku projektach podj?to prób? uczynienia darowizn cyfrowych aktywów praktycznymi i dost?pnymi.

Rozliczanie organizacji charytatywnych z otrzymywanych pieni?dzy jest powa?nym i prawdziwym wyzwaniem. Nie ma sposobu, aby pokaza?, ?e organizacja charytatywna wykorzysta?a kryptowalut? w najbardziej odpowiedni sposób. Ale co by by?o, gdyby istnia? sposób, aby upewni? si?, ?e wszyscy zostali poci?gni?ci do odpowiedzialno?ci? AidCoin aspiruje do bycia odpowiedzi?. AidCoin stanowi rozwi?zanie problemu odpowiedzialno?ci w finansowaniu charytatywnym.

AidCoin to token charytatywny, który mo?na wykorzysta? do wygodnego i publicznego przekazywania przy u?yciu technologii blockchain, a tak?e do korzystania z ekosystemu us?ug non-profit (AIDChain i AIDPay). CharityStars, znana, wspierana przez VC strona crowdfundingowa, opracowa?a i wyprodukowa?a AidCoin.


<<Kup AidCoin>>

O AidCoin

AidCoin to zdecentralizowana aplikacja oparta na blockchainie Ethereum. Jego celem jest u?atwienie organizacjom charytatywnym zbierania darowizn w bitcoinach. Charity Stars, firma stoj?ca za AidCoin, ma siedzib? w Szwajcarii. Zebrali oko?o 14 000 tokenów eterowych w ICO pod koniec 2017 roku, aby promowa? produkt.

AidCoin planuje wykorzysta? otrzymane pieni?dze do stworzenia platformy, która b?dzie wykorzystywa? technologi? blockchain do monitorowania sposobu wykorzystania darowizn. Firma zamierza wykorzysta? inteligentne kontrakty i blockchain, aby utrzyma? odpowiedzialno?? grup non-profit i upubliczni? dane.


<<Kup AidCoin>>

Co to jest AidCoin [AID]?

AidCoin to token ERC20, który ma by? podstawowym sposobem przejrzystego przekazywania darowizn w ramach ?a?cucha bloków Ethereum i uzyskiwania dost?pu do us?ug platformy AIDChain. Wzrost liczby kryptowalut b?dzie mia? wp?yw na to, w jaki sposób wniesiemy wk?ad w przysz?o?ci, a AidCoin ma dobr? pozycj?, by poprowadzi? t? now? er? finansowania spo?eczno?ciowego.


<<Kup AidCoin>>

Kto jest za?o?ycielem AidCoin [AID]?

CharityStars, znana, wspierana przez VC organizacja charytatywna zajmuj?ca si? zbieraniem funduszy, opracowa?a koncepcj? i rozwin??a inicjatyw? AidCoin. 25-osobowy zespó? CharityStars wspó?pracowa? z ponad 500 organizacjami charytatywnymi, w szczególno?ci z Unicef, Save the Children i World Wildlife Fund. Kluczow? umiej?tno?ci? CharityStars jest umiej?tno?? tworzenia powi?za? na wysokim szczeblu mi?dzy organizacjami, celebrytami i znanymi przedsi?biorstwami.

W przeciwie?stwie do innych inicjatyw maj?cych na celu tokenizacj? sektora charytatywnego, CharityStars zbudowa?o infrastruktur? organizacji charytatywnych, darczy?ców, dobroczy?ców celebrytów i wydarze? galowych, które b?d? mia?y kluczowe znaczenie dla u?atwienia natychmiastowego wykorzystania tokenów — ekosystemu, który ju? istnieje.

.

<<Kup AidCoin>>

Co sprawia, ?e AidCoin jest wyj?tkowy?

AidCoin to w pe?ni funkcjonalny ekosystem. Sk?ada si? z tokena p?atno?ci, wewn?trznej wymiany, która przekszta?ca g?ówne monety w AidCoins oraz systemu ?ledzenia, który pozwala ?ledzi?, w jaki sposób wydawane s? Twoje sk?adki. AidChain to nazwa nadana platformie AidCoin jako ca?o?ci.

AidChain d??y do zmiany bran?y humanitarnej poprzez lepsze zarz?dzanie finansami, z maksymaln? poda?? 100 milionów tokenów. Chocia? tokeny nie zyska?y jeszcze znacz?cej warto?ci, platforma AidChain zyskuje na popularno?ci od pocz?tku roku.

AidCoin eliminuje potrzeb? po?redników, takich jak banki i organizacje rz?dowe, wykorzystuj?c inteligentne kontrakty do przechowywania gotówki i blockchain do otwartego rejestrowania i uzyskiwania dost?pu do danych. Zmniejsza wydatki zwi?zane z przekazywaniem darowizn w tradycyjnych walutach fiducjarnych i pozwala na szybk? realizacj? transakcji.

<<Kup AidCoin>>

Gdzie mo?na kupi? AidCoin [AID]?

Cz?onkowie zespo?u AidCoin nieustannie promuj? swoj? platform? na gie?dach kryptograficznych i wspó?pracownikach instytucjonalnych, pomimo faktu, ?e moneta AidCoin obecnie traci na warto?ci. Kate Moss, Avril Lavigne i Adriana Lima nale?? do mi?dzynarodowych osobisto?ci, z którymi wspó?pracowa?a ju? ekipa. Bittrex, Upbit i Bitfinex wymieniaj? Aidcoin.

<<Kup AidCoin>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AID za gotówk??

Nie. AidCoin jest obecnie niedost?pny do zakupu za pomoc? walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na AidCoin.

Czy w Europie mo?na szybko uzyska? AID?

Tak, Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych obszarów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na zarejestrowa? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena AidCoin?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AidCoin.

<<Kup AidCoin>>

Wniosek

AidCoin to zdecentralizowana kryptowaluta dzia?aj?ca w sieci Ethereum. Charity Stars, szwajcarska organizacja, jest w?a?cicielem inicjatywy i stara si? wykorzysta? technologi? blockchain, aby wspieranie finansów darczy?ców by?o bardziej efektywne i przejrzyste.

AidCoin ma obiecuj?c? przysz?o??. Korporacja nie b?dzie mia?a problemów z przyci?gni?ciem grup charytatywnych, je?li uda im si? przekona? wi?cej darczy?ców instytucjonalnych do zainwestowania w ich przedsi?wzi?cie. Zarówno firma, jak i inwestorzy tokenów AID skorzystaj? z tego procesu. Darczy?cy b?d? mogli zobaczy? zwrot ze swoich datków, a organizacje charytatywne b?d? mog?y pozyska? potrzebne im zasoby.

<<Kup AidCoin>>

Oficjalna strona AidCoin – https://www.aidcoin.co/

AidCoin na Twitterze – https://twitter.com/aid_coin

AidCoin Medium – https://medium.com/aidcoin

AidCoin Reddit – https://reddit.com/r/AidCoin

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne