Jak i gdzie kupi? AICoin (AICO) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Po??czenie blockchain ze sztuczn? inteligencj? mo?e zapewni? legalno?? i prawdziwo?? danych. Blockchain pokazuje pochodzenie danych wykorzystywanych w analizie AI. Potwierdza równie?, ?e dane s? godne zaufania w wyniku konsensusu.

Ponadto mo?na wdro?y? zdecentralizowan? sztuczn? inteligencj?. Blockchain dzia?a na za?o?eniu, ?e wszyscy uczestnicy maj? dost?p do tych samych danych. Umo?liwia to samodzielne wykorzystanie sztucznej inteligencji. W obecnym scentralizowanym systemie wszystkie dane s? skoncentrowane w jednej lokalizacji, a dane s? równie? badane w jednej lokalizacji. Z drugiej strony uczestnicy blockchain mog? okre?li? zakres analizy. Wynika to z faktu, ?e wyniki analizy s? udost?pniane i 4

AICON to najbardziej inteligentne podej?cie do obs?ugi Twoich danych, a uczestnicy mog? na tym skorzysta?.

<<Kup AICoin>>

O AICoin

AICoin zosta? stworzony specjalnie po to, aby pomóc inwestorom, umo?liwiaj?c im przyst?pienie do gminy. Ta wspólnota zosta?a utworzona z za?o?eniem, ?e aby mie? udzia?y w innych firmach i towarach warto?ciowych, nale?y zbudowa? ramy, które identyfikuj? i szanuj? prawa wszystkich w?a?cicieli tej wspólnoty. Maj?c to na uwadze, naszym celem dla AICoin jest wype?nienie luki mi?dzy tradycyjn? korporacj? handlow? / inwestycyjn? a zdecentralizowan? organizacj? autonomiczn? (DAO) bez formalnej struktury.

AICON Blockchain to hybrydowy ?a?cuch bloków, który ??czy zarówno prywatne, jak i publiczne blockchainy. Ogólnie rzecz bior?c, Public Blockchain zapewnia dost?pno?? danych poprzez decentralizacj? we wszystkich w?z?ach, ale jest powolny, podczas gdy Private Blockchain d??y do szybko?ci i doskona?ej wydajno?ci, ale nie mo?na znacznie zwi?kszy? liczby w?z?ów. AICON Blockchain wybra? Hybrid Blockchain ze wzgl?du na jego wysok? wydajno??, decentralizacj? i skalowalno??.

Firmy na ca?ym ?wiecie szybko dostosowuj? si? do zapotrzebowania na efektywne przetwarzanie i analiz? danych w wyniku wzajemnego sprz??enia technologii sztucznej inteligencji (AI), Internetu rzeczy (IoT) i Big Data. Jednak podczas gdy globalne korporacje koncentruj? si? na zwi?kszaniu swojej produktywno?ci poprzez analiz? AI, obawiaj? si? wielu problemów. Istniej? obawy, ?e podczas wykonywania analizy sztucznej inteligencji w scentralizowanym systemie chmurowym, takim jak AWS, Google Cloud, Azure i tak dalej, mog? pojawi? si? trudno?ci, takie jak wysokie koszty przetwarzania danych, brak wolno?ci i utrata danych z powodu pojedynczych b??dów.

<<Kup AICoin>>

Co to jest AICoin [AICO]?

AICON to system oferuj?cy zasoby obliczeniowe sprz?tu i oprogramowania rozproszonej chmury (mining pool) oraz wolne zasoby komputerów PC lub smartfonów osobom i przedsi?biorstwom, które wymagaj? oceny AI w oparciu o AI Blockchain. Jest to oparte na zdecentralizowanym systemie, który po?ycza bezczynne zasoby sieciowe, takie jak CPU, GPU, MEMORY, STORAGE itd., za po?rednictwem superkomputera opartego na Horovod i nagradza po?yczkobiorc? tokenami AlCON.

Jego g?ównym celem jest zapewnienie konsumentom i organizacjom zdecentralizowanego ?rodowiska chmurowego zintegrowanego z blockchain, a tak?e poprawa bezpiecze?stwa i minimalizacja kosztów obliczeniowych poprzez przechowywanie, zarz?dzanie i przetwarzanie danych w zdecentralizowanym ?rodowisku.

Drugim celem jest umo?liwienie wszystkim osobom, firmom i in?ynierom na ca?ym ?wiecie prowadzenia g??bokiego uczenia si? i uczenia maszynowego przy u?yciu frameworka AI opracowanego w ramach projektu AICON poprzez dostarczanie niezawodnej analizy AI big data poprzez integracj? technologii blockchain i sztucznej inteligencji (AI) technologia.


<<Kup AICoin>>

Kto jest za?o?ycielem AICoin [AICO]?

GAVIN SMITH jest dyrektorem generalnym AICOIN. Jest wieloletnim inwestorem w kilka inicjatyw i wspó?pracuje z wieloma innymi w celu stworzenia bezpiecznego fundamentu finansowego dla ich uruchomienia i ci?g?ego dzia?ania.

MARCIE D. TERMAN jest COO, dyrektorem za?o?ycielem AICOIN. Studiowa?a na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Jest równie? mened?erem grupy, odpowiedzialnym za Fundusz Hedgingowy i Fundusz Inwestycyjny Token.


<<Kup AICoin>>

Co sprawia, ?e AICoin jest wyj?tkowy?

Stosuj?c unikaln? dwustopniow? technik? przewidujemy sta?y przep?yw dochodów i inwestycji. Handel kryptowalutami przy u?yciu sztucznej inteligencji zapewni krótkoterminowe korzy?ci, jednocze?nie nap?dzaj?c nasz d?ugoterminowy cel, jakim jest bycie jednym z najbardziej produktywnych i odnosz?cych sukcesy kapitalistów zal??kowych w bran?y AI i Public Blockchain. Dzi?ki naszej charakterystycznej dwuetapowej technice uwa?amy, ?e ten ?mia?y cel jest ca?kowicie mo?liwy nawet przy do?? ma?ym punkcie startowym.

Aby rozwi?za? problemy zwi?zane ze scentralizowanymi us?ugami w chmurze, w ramach projektu AICON utworzono rozproszone ?rodowisko chmury oparte na blockchain. Klaster Distributed Cloud (D-Cloud) oferuje ludziom i firmom zdecentralizowane ?rodowisko chmury w po??czeniu z blockchain, zwi?kszaj?c bezpiecze?stwo i obni?aj?c koszty przetwarzania danych poprzez przechowywanie, zarz?dzanie i przetwarzanie danych AI w zdecentralizowanym ?rodowisku.


<<Kup AICoin>>

Gdzie mo?na kupi? AICoin [AICO]?

AICoin AICO jest dost?pny na platformie wymiany Binance. Je?li chcesz kupi? AICoin AICO, mo?esz wej?? na stron? Binance i rozpocz?? wymian? monet AICO. Istniej? jednak równie? inne platformy wymiany, na których mo?na handlowa? monetami AICO, takie jak Gate-io, Surfshark, NordVPN itp.

<<Kup AICoin>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AICO za gotówk??

Nie. AICoin jest obecnie niedost?pny do zakupu za pomoc? walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiat, a nast?pnie zamieni? go na AICO.

Gdzie powinienem przechowywa? moje tokeny AICO?

O: Mo?esz je zapisa? na swoim koncie w panelu AICoin, co eliminuje konieczno?? posiadania kluczy prywatnych. Mo?esz przechowywa? je w dowolnym portfelu ether zgodnym z ERC20 lub przenie?? na platform? handlow?.

Ile jest tam AICoinów i czy istnieje ustalona liczba?

O: By? tylko jeden numer XAI i nie b?dzie wi?cej. Kolektyw mo?e w przysz?o?ci zdecydowa? si? na spalenie ?etonów, chocia? obecnie jest to oko?o 77 milionów.

Od jakich czynników zale?y cena AICO?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AICoin.

<<Kup AICoin>>

Oficjalna strona AICoin – https://aicoin.io/about-ai-coin/

AICoin Twitter – https://twitter.com/AICON_projectCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne