Jak i gdzie kupi? sie? AI (AIN) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Poniewa? ?a?cuch bloków AI Network jest publicznym ?a?cuchem bloków, ka?dy system na ?wiecie mo?e do??czy? jako w?ze? walidacyjny lub dostawca zasobów. Walidatorzy odpowiadaj? za zapewnienie skutecznej komunikacji deweloperów i dostawców zasobów.

Ustawienia uprawnie? mog? konfigurowa? programi?ci, którzy uruchamiaj? us?ugi. Oznacza to, ?e w?z?y zasobów dla wdro?onej aplikacji mog? by? tylko jednostkami spe?niaj?cymi okre?lone kryteria. Krótko mówi?c, ?a?cuch bloków AI Network ?ledzi regu?y komunikacji us?ug, a programy s? nast?pnie usuwane z ?a?cucha bloków przez dostawców zasobów, którzy ?ledz? ?a?cuch bloków i przestrzegaj? uzgodnionych zasad komunikacji.


<<Kup sie? AI>>

O sieci AI

AI Network to nowy rodzaj platformy us?ug w chmurze opartej na technologii blockchain. Mikroserwisy poszczególnych programistów mog? by? natychmiast w??czone do sieci komputerów przy u?yciu tej nowej technologii. Aby zbudowa? bardziej dost?pny system zaplecza, AI Network ma trzy cechy:

Jest zbudowany na blockchainie, który jest symultaniczny, skalowalny i niezawodny. Zosta? stworzony do obs?ugi aplikacji, a jako?? zapewnia zdecentralizowana umowa mi?dzy programistami a dostawcami zasobów. Jest kontrolowany przez autonomiczn? spo?eczno?? programistów, która stara si? przyczyni? do rozwoju spo?eczno?ci Open Source.

„AI Network Blockchain” s?u?y do tworzenia pieni?dzy sieci AI. „AIN” to pieni?dze naszego ekosystemu. Podczas uzyskiwania dost?pu do us?ug opartych na blockchain nale?y przydzieli? AIN. Dostawcy rozwi?za? i dostawcy zasobów uzgadniaj? umowy, aby mie? pewno??, ?e ich warto?? pozostanie w miar? stabilna w czasie, a okre?lona ilo?? AIN jest deponowana w celu zapewnienia tej umowy. Dzi?ki tym kontraktom znaczny procent AIN zostanie przekazany na blockchain, buduj?c zaufanie do jego nieod??cznej warto?ci.


<<Kup sie? AI>>

Co to jest sie? AI [AIN]?

AI Network to oparta na chmurze sie? blockchain, której celem jest stworzenie otwartego, interoperacyjnego ekosystemu AI. Rozwi?zania AI w sieci nie s? w?asno?ci? jednej firmy, ale zwolennicy, tacy jak dostawcy zasobów obliczeniowych i dostawcy kodu ?ród?owego, opracowuj? i utrzymuj? rozwi?zania oraz s? nagradzani tokenem AIN.

Sie? AI powsta?a w lipcu 2018 roku. Token AIN ma s?u?y? jako token u?ytkowy do pobierania op?at za moc obliczeniow? oraz u?yteczno?? rozwi?zania AI w sieci. Warto?? tokena AIN b?dzie ros?a w miar? do??czania do sieci dodatkowej mocy obliczeniowej i rozwi?za? AI.

<<Kup sie? AI>>

Kto jest za?o?ycielem sieci AI [AIN]?

Podczas gdy zespo?y AI Network s? wa?ne na wczesnych etapach ?a?cucha bloków AI Network Public, zespó? programistów i powi?zanych interesariuszy ma ostateczne uprawnienia do podejmowania decyzji. AI Network Blockchain to projekt typu open source, który umo?liwia milionom projektów typu open source aktualizowanie swoich us?ug online. AI Network nie jest za?o?ona przez jedn? osob?. Jest rozwijany przez g?ówny zespó? i partnerów. Nawi?za? wspó?prac? z LINE Blockchain, wspólnym komputerem, nonce, Decenter, GOPAX, HAECHI Labs.

<<Kup sie? AI>>

Co sprawia, ?e sie? AI jest wyj?tkowa?

AI Network Blockchain ma na celu zapewnienie komputerom pod??czonym do sieci bezpiecznego dost?pu. Dzi?ki wykorzystaniu komputerów PC dost?pnych w sieci ta bezpieczna sie? zapewni architektur? obliczeniow? bezserwerow?. Misj? AI Network jest wspieranie milionów projektów open source. W rezultacie sie? AI zosta?a zbudowana tak, aby uruchamia? wiele rodzajów oprogramowania w najbardziej odpowiednim ?rodowisku wykonawczym. Je?li projekt dotyczy g??bokiego uczenia si?, mo?e by? wymagany wysokowydajny procesor graficzny, natomiast je?li projekt dotyczy sieci czujników, mog? by? wymagane miliony ma?ych komputerów. Ethereum obs?uguje tylko jeden typ j?zyka, Solidity i wykorzystuje ?rodowisko uruchomieniowe EVM. AI Network obs?uguje szerok? gam? j?zyków w wielu ustawieniach ?rodowiska wykonawczego. To w?a?nie nazywamy „?rodowiskami”.

W porównaniu z synchroniczn? realizacj? inteligentnego kontraktu, sie? AI promuje realizacj? w czasie rzeczywistym ponad utrzymanie kolejno?ci realizacji. Wysoka pr?dko?? transakcji, mniejsze opó?nienia i wysoka wspó?bie?no?? s? mo?liwe dzi?ki temu protoko?owi post-konsensusowemu. Wykonywanie AI Network mo?e by? asynchroniczne, a wyniki docieraj? w innej kolejno?ci ni? sekwencja pocz?tkowa. Mo?liwe, ?e dalsze ustalenia zostan? zatrzymane i porzucone.

W rezultacie blockchain ma kluczowe znaczenie dla osi?gni?cia konsensusu i zapewnienia spójno?ci na listach sprzecznych wykona?.

<<Kup sie? AI>>

Gdzie mo?na kupi? sie? AI [AIN]?

AIN pojawi? si? na kilku gie?dach kryptowalut, jednak w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?. Jednak nadal mo?esz naby? t? walut?, kupuj?c najpierw Bitcoin, Ethereum lub USDT z dowolnej znacz?cej gie?dy, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje t? monet?. W tym po?cie szczegó?owo omówimy metody zakupu AIN.

AI Network AIN jest dost?pny tylko w Uniswap (V3), a Gopax tylko w j?zyku korea?skim.

<<Kup sie? AI>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AIN za gotówk??

Nie. Sie? AI jest obecnie niedost?pna do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na AI Network.

Jak umie?ci? zach?ty Ethereum w moim portfelu AIN?

Mo?esz otrzyma? zach?ty do obstawiania i kwoty g?ówne wp?acane dalej do swojego portfela Ethereum, gdy si? rozstawisz. Nawet je?li postawi?e? wiele razy, nie b?dziesz w stanie usun?? tylko niektórych pozycji lub po prostu ca?o?ci.

Od jakich czynników zale?y cena sieci AI Network [AIN]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AI Network.

<<Kup sie? AI>>

Oficjalna strona AI Network – https://ainetwork.ai/

Sie? AI Twitter – https://twitter.com/ai__network

Medium sieci AI – https://medium.com/ai-network

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne