Jak i gdzie kupi? Agrolot (AGLT) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Wed?ug analityków, rolnictwo wytwarza oko?o 25% ?wiatowego PKB i stale ro?nie. Przemys? zajmuje czo?owe miejsce w?ród sektorów makroekonomicznych wi?kszo?ci krajów uprzemys?owionych pod wzgl?dem warto?ci produkcji i wielko?ci inwestycji.

Przewiduje si?, ?e wielko?? handlu produktami rolnymi na ca?ym ?wiecie b?dzie stale rosn?? w ci?gu nast?pnej dekady. W efekcie wzro?nie wp?yw handlu na poziom i charakter bezpiecze?stwa ?ywno?ciowego we wszystkich cz??ciach ?wiata.

Globalizacja ma równie? wp?yw na dzia?alno?? rolnicz?. Ze wzgl?du na rosn?c? otwarto?? rynków globalnych nawet ma?e i ?rednie firmy mog? samodzielnie rekrutowa? klientów z innych krajów i zawiera? z nimi umowy na dostaw? produktów, ale s? równie? nara?one na rosn?ce ryzyko finansowe.

Niezale?nie od perspektywy handlu bezpo?redniego, ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa stoj? przed ró?nymi wyzwaniami, takimi jak wymóg dog??bnego zrozumienia mi?dzynarodowego ustawodawstwa i norm handlowych; wymóg posiadania odpowiednich ekspertów wysokiego szczebla, takich jak adwokaci i mi?dzynarodowi ekonomi?ci. Dodatkowo ceny zakupu dla po?redników s? wysokie i niskie zdolno?ci produkcyjne, co pozwoli?oby na produkcj? na du?? skal? i dostaw? na rynki zagraniczne; Ze wzgl?du na biurokracj? nie mo?na szybko sprzeda? rzeczy.


<<Kup Agrolot>>

O Agrolocie

Projekt Agrolot to zdecentralizowana sie? B2B do sprzeda?y upraw rolnych i artyku?ów spo?ywczych, która obecnie prowadzi kampani? pozyskiwania funduszy z wykorzystaniem technologii Blockchain i inteligentnych kontraktów.

Zarejestrowani producenci i nabywcy b?d? mogli zawiera? inteligentne kontrakty, przeprowadza? transakcje wymiany, przekazywa? powi?zane informacje i ?ledzi? wahania cen ?ywno?ci na ca?ym ?wiecie.

Moneta platformy, OFIR (Operative Food International Register), wykorzystuje technologie inteligentnych kontraktów. Waluta b?dzie u?ywana do rozstrzygania sporów mi?dzy u?ytkownikami. Ka?dy rodzaj produktu b?dzie kategoryzowany w rejestrze i oceniany w OFIR.


<<Kup Agrolot>>

Co to jest Agrolot [AGLT]?

AGROLOT to ?wiatowy rynek B2B dla handlu produktami rolnymi i spo?ywczymi. Ka?dy u?ytkownik, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, b?dzie móg? wymienia? lub nabywa? przedmioty na mi?dzynarodowych rynkach za pomoc? smartfona, nie martwi?c si? o logistyk?, bezpiecze?stwo ?adunku czy straty finansowe.

<<Kup Agrolot>>

Kto jest za?o?ycielem Agrolot [AGLT]?

Alex Filin jest dyrektorem generalnym Agrolot. Vitaliy Melnyk jest Chief Technical Officer, a Alex Makarov pe?ni funkcj? Business Development Managera w Agrolot.

Alex Filin studiowa? w Narodowej Akademii Technologii ?ywno?ci w Odessie i uzyska? tytu? licencjata w dziedzinie ekonomii ?ywno?ci.

Vitaliy Melnyk od 2012 roku pracuje w obszarze blockchain, buduj?c farmy wydobywcze, handluj?c kryptowalutami na gie?dach.<<Kup Agrolot>>

Co sprawia, ?e Agrolot jest wyj?tkowy?

AGROLOT umo?liwi ma?ym i ?rednim rolnikom oraz klientom osi?gni?cie obopólnie korzystnych umów z dowolnego miejsca na ?wiecie. Ponadto zapewniamy bezpiecze?stwo i niezawodno?? za pomoc? inteligentnych kontraktów, a tak?e bezpiecze?stwo i transport przedmiotów do miejsca przeznaczenia za po?rednictwem niezawodnych partnerów. Jego g?ównym celem jest bezpo?rednie ??czenie producentów i klientów, z pomini?ciem d?ugiego ?a?cucha po?redników.

?atwo?? zawierania transakcji dzi?ki wykorzystaniu inteligentnego kontraktu, a tak?e pewno?? ich wykonania. Przynosi korzy?ci wszystkim uczestnikom pod wzgl?dem wydajno?ci i ekonomii. Umo?liwia bezpiecze?stwo i przejrzysto?? transakcji w oparciu o blockchain. Producenci maj? szans? sprzedawa? swoje produkty z jak najwi?ksz? korzy?ci? w dowolnym miejscu i czasie.

Kupuj?cy mog? naby? przedmioty w po??danej ilo?ci i jako?ci prosto od producenta.

Dzi?ki wykorzystaniu inteligentnych kontraktów sie? staje si? gwarantem wymiany mi?dzy dwoma podmiotami.


<<Kup Agrolot>>

Gdzie mo?na kupi? Agrolot [AGLT]?

Agrolot AGLT jest dost?pny na platformie wymiany Binance. Je?li chcesz kupi? Agrolot AGLT, mo?esz przej?? na stron? Binance i rozpocz?? wymian? monet AGLT.

<<Kup Agrolot>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AGLT za gotówk??

Nie. Agrolot jest obecnie niedost?pny do zakupu za pomoc? walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Agrolot.

Jakim rodzajem tokena jest AGLT?

AGLT to token u?ytkowy.

Czy platforma Agrolot spali tokeny AGLT?

Tak. Zaczn? spala? tokeny po uruchomieniu AGLT do handlu.

Od jakich czynników zale?y cena AGLT?

Wp?ywy i odp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Agrolot.

<<Kup Agrolot>>

Agrolot Oficjalna strona internetowa – https://www.agrolot.io/en

Agrolot Twitter – https://twitter.com/@agrolot
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne