Jak i gdzie kupi? Agrinoble (AGN) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Kryptowaluty zyska?y na popularno?ci i s? obecnie powszechnie uznawane za wa?ne pieni?dze na transakcje. Agrinoble Token (AGN) to token rolniczy, który mo?na wymienia? na produkty i us?ugi, takie jak inne aktywa. Wysy?aj, odbieraj i wymieniaj Agrinoble Token (AGN) z kimkolwiek na ?wiecie w czasie rzeczywistym. Kupuj i sprzedawaj Agrinoble Token (AGN) bezpiecznie wraz z istniej?cymi kryptowalutami.

<<Kup Agrinoble>>

O Agrinoble

Elastyczna, wieloj?zyczna sie? cyfrowego rolnictwa ma na celu rozwi?zanie problemów zwi?zanych z rolnictwem, ?ywno?ci? i klimatem. Agrinoble to ogólno?wiatowa sie? Blockchain Agriculture, która ??czy rolników z obszarów wiejskich z rynkami, finansami, narz?dziami i zasobami na ca?ym ?wiecie.

Obejmuje rozproszony rynek, który umo?liwia rolnikom i konsumentom handel za pomoc? inteligentnych umów, a tak?e modu?y finansowania spo?eczno?ciowego, które pozwalaj? rolnikom pozyskiwa? ?rodki pieni??ne za pomoc? inteligentnych umów. W ten sposób drobnym rolnikom ?atwiej by?oby pozyska? pieni?dze za pomoc? zdecentralizowanych inteligentnych kontraktów. To dla nich dobra okazja do poprawy warunków ?ycia.


<<Kup Agrinoble>>

Co to jest Agrinoble [AGN]?

Agrinoble Token to lokalna waluta u?ywana przez producentów, sprzedawców i resellerów.

P?atno?ci i nabywania towarów nagrody oparte na platformie

Korzystaj?c z platformy Agrinoble, mo?na zidentyfikowa? posiadacza.

Agrinoble Token (AGN) to waluta naszego ekosystemu, która jest u?ywana do przeprowadzania transakcji na platformie. Jest to równie? ?rodek p?atniczy i rozliczeniowy pomi?dzy graczami.

<<Kup Agrinoble>>

Kto jest za?o?ycielem Agrinoble [AGN]?

Agrinoble zosta?o stworzone przez grup? specjalistów technologicznych. Kabachi Muhammed Amine jest dyrektorem generalnym Agrinoble. Haddadi Nabil jest CHRO firmy Agrinoble. Zespó? sk?ada si? z grupy wielu ekspertów reprezentuj?cych ró?ne dyscypliny. Jednak kilka innych wybitnych nazwisk to Bessalah Lounes jako CTO, Blidi Abir jako CCO Agrinoble i wiele innych.

<<Kup Agrinoble>>

Co sprawia, ?e Agrinoble jest wyj?tkowe?

Agrinoble jest wyj?tkowe w tym sensie, ?e posiada zdecentralizowany rynek, który pozwala rolnikom i konsumentom handlowa? za pomoc? inteligentnej umowy, modu? pozyskiwania funduszy, który pozwala rolnikom pozyskiwa? pieni?dze za pomoc? zdecentralizowanych aplikacji, sie? ch?odni finansowanych ze ?rodków publiczno-prywatnych, rozwi?zanie ?a?cucha dostaw, które ?ledzi jako?? i ruch produktów oraz oparty na technologii blockchain system danych rolników na ca?ym ?wiecie.

Agrinoble (AGN) to waluta ekosystemu u?ywana do przeprowadzania transakcji na platformie, a tak?e ?rodek p?atno?ci i rozlicze? mi?dzy cz?onkami.

<<Kup Agrinoble>>

Gdzie mo?na kupi? Agrinoble [AGN]?

Je?li zastanawiasz si?, gdzie kupi? Agrinoble, g?ównymi gie?dami, na których mo?na teraz handlowa? Agrinoble, s? CoinTiger, PancakeSwap (V2) i XT.COM.

<<Kup Agrinoble>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AGN za gotówk??

Nie. Agrinoble jest obecnie niedost?pny do zakupu przy u?yciu walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Agrinoble.

Czy cena AGN wzro?nie w przysz?o?ci?

Cena Agrinoble osi?gn??a 0,49194 USD (najwy?szy poziom w historii AGN). Osi?gn?? ten poziom oko?o dwa miesi?ce temu. Istnieje wiele spekulacji na temat tego, jak wysoko cena Agrinoble mo?e wzrosn?? w przysz?o?ci.

Od jakich czynników zale?y cena AGN?

Wp?ywy i wyp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Agrinoble.

<<Kup Agrinoble>>

Oficjalna strona Agrinoble – https://new.agrinoble.finance/

Agrinoble Twitter – https://twitter.com/Agrinoble_LLCCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne