Jak i gdzie kupi? Agricoin (AGN) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Agrichainx oferuje now? strategi? cyfrow? i niezb?dne do?wiadczenie w bran?y, aby dzieli? si? wi?ksz? ilo?ci? bogactwa z rolnikami i wa?nymi firmami, które ich wspieraj?, dzi?ki rozwojowi technologii blockchain. Agrichainx spe?ni wymagania sektora, wykorzystuj?c technologi? blockchain, poniewa? coraz wi?cej rolników przechodzi na przechowywanie w domu i odchodzi od masowych.

<<Kup Agricoin>>

O Agricoin

Sie? blockchain skoncentrowana na rolnictwie, która umo?liwia rolnikom handel towarami bezpo?rednio ze sklepami, eksporterami/importerami, sieciami supermarketów, hotelarstwem, konsumentami i innymi firmami bez uzale?nienia od starej wielopoziomowej sieci dystrybucji. Uwierzytelnianie biometryczne jest u?ywane do zarejestrowania ka?dego rolnika na platformie i otrzymuj? unikalny identyfikator meta. Na d?u?sz? met? te metadane oferuj? firmom i klientom szczegó?owy opis ziemi rolnika oraz jako?? zbieranych przez nich produktów, takich jak mi?dzy innymi ekologiczne lub nieekologiczne. B?d? równie? mogli zachowa? swoje zbiory, korzystaj?c z obiektów stacjonarnych sieci ch?odni i magazynów.

<<Kup Agricoin>>

Co to jest Agricoin [AGN]?

Najwi?ksz? zautomatyzowan? platform? do opracowywania kontraktów agro i towarowych dostarczy firma Agrichainx. Kupuj?cy, sprzedawcy i przewo?nicy towarów b?d? mogli zaanga?owa? si? w ?rodowisko wspierane przez Agrichainx, gwarantuj?c, ?e wszystkie strony transakcji s? zabezpieczone.

Oficjaln? kryptowalut? ekosystemu Agrichainx jest Agric Token (Ticker: AGN). Zosta? stworzony w celu usprawnienia dzia?a? finansowych w ramach platformy Agrichainx i opiera si? na standardzie ERC20.

Tokeny Agricoin to zinstytucjonalizowane tokeny oparte na blockchain, które mog? by? u?ywane do rozwi?zywania transakcji mi?dzy cz?onkami Agricoin. Posiadacze tokena Agricoin mog?:

Zakup artyku?ów rolnych za po?rednictwem Agrictrade; tworzenie inteligentnych kontraktów dla rolnictwa kontraktowego; rozliczanie transakcji mi?dzy u?ytkownikami; weryfikacja rejestracji rolników na platformie; handel przeciwko fiat/crypto; wynajmowanie ch?odni i magazynów oraz u?atwianie dostawcom us?ug.

<<Kup Agricoin>>

Kim s? za?o?yciele Agricoin [AGN]?

Otoaye Godfrey jest prezesem i wspó?za?o?ycielem Agricoin. ROBERT LOGAN to kolejny wspó?za?o?yciel Agricoin.

Nasz zespó? sk?ada si? z do?wiadczonych przedsi?biorców z rozleg?? wiedz? w dziedzinach takich jak biznes, technologia IoT, sztuczna inteligencja, Big Data, oprogramowanie, blockchain i rolnictwo. Sie?, za?oga i doradcy Agrichainx podzielaj? te same warto?ci, co pierwotni twórcy kryptowalut i tokenów: otwarto??, sprawiedliwo??, dost?pno?? i kreatywno??. Zespó? jest pionierem niezrównanej widoczno?ci operacyjnej i kontroli za po?rednictwem platformy IoT i blockchain, a tak?e ekosystemu nap?dzaj?cego zdecentralizowan? gospodark?, wprowadzaj?c ekosystem Agrichainx.

Global Blockchain Innovative Technologies Limited z siedzib? w Abud?y w Nigerii opracowa? Agrichainx. Cz?onkowie zespo?u z powodzeniem wspó?pracowali ju? z jednym lub kilkoma cz?onkami zespo?u przy udanych projektach komercyjnych.

<<Kup Agricoin>>

Co sprawia, ?e Agricoin jest wyj?tkowy?

Zapewnienie zdecentralizowanej wymiany na realizacj? towarów rolnych w oparciu o jedyny w swoim rodzaju edytor inteligentnych kontraktów. Transakcje i procesy w Blockchain b?d? ca?kowicie zabezpieczone szyfrowaniem, dzi?ki czemu b?d? ca?kowicie bezpieczne i odporne na hakerów.

Bezpo?rednie negocjacje transgraniczne mi?dzy rolnikami a przetwórcami/sprzedawcami ?ywno?ci 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu, bez po?redników.

??czenie danych od rolników w celu zwi?kszenia pewno?ci systemu.

Zaufane i zintegrowane zdecentralizowane aplikacje na jednej platformie, która obs?uguje wszystkie typy u?ytkowników, w tym rolników, przetwórców i innych.

Wysokiej jako?ci sk?adniki w odpowiednich ilo?ciach stanowi? regularn? trudno?? dla komercyjnych firm spo?ywczych, klientów i producentów. Inn? kwesti? jest to, ?e rolnicy mog? nie mie? poj?cia, kim s? ich klienci lub czego szukaj?. Wygl?da na to, ?e po?rednicy i po?rednicy maj? znaczn? cz??? dochodów, które powinny trafi? do rolnika.

W konsekwencji rynek Agrichainx Digital umo?liwi kupuj?cym i hodowcom bezpo?redni? interakcj?, co spowoduje wy?sze przychody dla rolników. Agrictrade to platforma handlowa, która ??czy klientów komercyjnych z producentami, którzy maj? to, czego szukaj?.

U?ytkownicy Agrichainx mog? dokonywa? os?dów na podstawie wiarygodnych danych rynkowych i informacji.

Nabywcy i u?ytkownicy ko?cowi zyskuj? dzi?ki lepszej integralno?ci i kompletno?ci danych, poniewa? ca?y ?a?cuch dostaw mo?na ?ledzi? i kontrolowa? za pomoc? jednego systemu obejmuj?cego ca?? bran??. W przypadku pojawienia si? zanieczyszczenia lub innych problemów zwi?zanych z bezpiecze?stwem produktów, dotkni?te elementy mog? zosta? szybko wykryte i wycofane bez wp?ywu na ?a?cuch dostaw.

<<Kup Agricoin>>

Gdzie mo?na kupi? Agricoin [AGN]?

Je?li chcesz kupi? lub sprzeda? Agricoin, obecnie najpopularniejszymi gie?dami s? FineBox, CoinTiger i ProBit.

<<Kup Agricoin>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AGN za gotówk??

Nie. Agricoin jest obecnie niedost?pny do zakupu za pomoc? walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Agricoin.

Czy istnieje sposób na zakup AGN lub Bitcoina za pomoc? karty kredytowej na innej platformie?

Tak, to bardzo przyjazna dla u?ytkownika strona do kupowania bitcoinów za pomoc? kart kredytowych. To gie?da kryptowalut w czasie rzeczywistym, która pozwala kupowa? i sprzedawa? kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej. Ma bardzo przyjazny dla u?ytkownika uk?ad, a proces zakupu jest do?? oczywisty.

Od jakich czynników zale?y cena sieci Agricoin [AGN]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Agricoin.

<<Kup Agricoin>>

Agricoin Oficjalna strona internetowa – https://agrichainx.com/

Agricoin Twitter – https://twitter.com/Agrichainx


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne