Jak i gdzie kupi? Agrello (DLT) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Agrello [DLT] to esto?ska firma high-tech, która koncentruje si? na tworzeniu mi?dzynarodowych sieci zaufania opartych na to?samo?ciach cyfrowych i podpisach. Produkty Agrello oparte s? na „silnych” to?samo?ciach cyfrowych, które ??cz? weryfikacj? osób rzeczywistych i silne mechanizmy uwierzytelniania w celu dostarczania bezpiecznych aplikacji do pozyskiwania klientów, integralno?ci danych i podpisów elektronicznych. Agrello zosta?o za?o?one z misj? wzmacniania gospodarki cyfrowej i ludzi, którzy j? nap?dzaj?.

<<Kup Agrello>>

O Agrello

Chocia? istnieje wiele projektów kryptowalut, których celem jest zastosowanie inteligentnych kontraktów, Agrello jest wyj?tkow? ras?, poniewa? staraj? si? rozszerzy? wykorzystanie inteligentnych kontraktów znacznie poza istniej?ce aplikacje w ?wiecie rzeczywistym.

Za?o?yciele Agrello zauwa?yli, ?e trzeba co? zrobi? w sektorze, aby ustanowi? zgodne z prawem inteligentne kontrakty z aplikacjami w ?wiecie rzeczywistym, podczas gdy maj? siedzib? w Estonii, jednym z czo?owych krajów na ?wiecie pod wzgl?dem cyfrowego prawa i zarz?dzania.

Nast?pnie po??czyli swoj? rozleg?? wiedz? na temat technologii blockchain z wiedz? prawnicz?, aby rozpocz?? opracowywanie publicznego ?a?cucha bloków dla inteligentnych kontraktów, który umo?liwi?by tworzenie prawnie egzekwowalnych, niezmiennych na ca?ym ?wiecie umów.

<<Kup Agrello>>

Co to jest Agrello [DLT]?

Inteligentne kontrakty Agrello mog? by? wykorzystywane do automatyzacji tworzenia, zarz?dzania i wykonywania prawnie wi???cych umów. Celem Agrello jest unikni?cie wysokich op?at prawnych, wykorzystanie inteligentnych kontraktów do przeprowadzania transakcji prawnych. Prowadzone s? równie? umowy najmu. Oszcz?d? czas, zmniejszaj?c ilo?? niezb?dnych czynno?ci administracyjnych. Agrello wykorzystuje sztuczn? inteligencj? do egzekwowania warunków Twoich umów.

Token Delta DLT to token zgodny z ERC-20, który zasila ekosystem Agrello. Token jest wymagany do korzystania z dowolnej funkcji platformy Agrello.

Solidna baza u?ytkowników, która rozwin??a si? wokó? projektu na stronach takich jak Discord, Reddit i Telegram, jest jedn? z mocnych stron sieci. Witryny te mog? dostarczy? dodatkowych informacji na temat projektu, a tak?e zademonstrowa? zainteresowanie nim spo?eczno?ci u?ytkowników.

<<Kup Agrello>>

Kto jest za?o?ycielem Agrello [DLT]?

Agrello zosta?o stworzone przez grup? esto?skich prawników, naukowców i specjalistów ds. technologii informatycznych, których celem by?o ustanowienie cyfrowych umów, które trwale zmieni? sposób, w jaki jednostki komunikuj? si? ze sob? i wspó?dzia?aj? z organami prawnymi.

Zespó? opracowuje równie? technologie do generowania cyfrowych awatarów lub to?samo?ci cyfrowych, podobne do tego, co robi? QTUM i Metaverse. Agrello-ID to technologia to?samo?ci cyfrowej, która jest rozwijana jako uzupe?nienie systemu inteligentnych kontraktów w celu podkre?lenia prawnie wi???cej cechy inteligentnych kontraktów Agrello.

Hando Rand jest dyrektorem generalnym zespo?u, a zespó? jako ca?o?? sk?ada si? z ponad 35 osób, w tym ponad 25 programistów.

Urz?dnicy firmy s? odpowiedzialni za sprzeda?, zarz?dzanie, wspó?prac?, zadowolenie klientów i oczywi?cie technologi?.


<<Kup Agrello>>

Co sprawia, ?e Agrello jest wyj?tkowe?

Technologia Agrello ma mnóstwo rzeczywistych zastosowa? zarówno w rz?dzie, jak i przemy?le. Spójrzmy na to: wszyscy w ci?gu naszego ?ycia zawieramy mnóstwo prawnie wi???cych umów, od umów najmu i kupna po umowy o partnerstwie i cesji, umowy o odszkodowanie i nieujawnianie informacji i wiele innych. Agrello aspiruje do bycia technologi? stoj?c? za wszystkimi tymi formami umów prawnych, umieszczaj?c je w ?a?cuchu bloków i zapewniaj?c ich wiarygodno?? i funkcjonalno??.

Warto zauwa?y?, ?e inicjatywa narodzi?a si? w Estonii, która jest jednym ze ?wiatowych liderów e-prawodawstwa, e-administracji i cyfrowych identyfikatorów. Ka?dy obywatel Estonii posiada ju? wydan? przez pa?stwo i prawnie uznan? to?samo?? cyfrow?, co czyni z Estonii pioniera w tym zakresie.

Poniewa? Agrello koncentruje si? na umowach prawnych, zespó? zamierza zach?ca? prawników do tworzenia i przesy?ania szablonów umów, a tak?e analizowania istniej?cych szablonów pod k?tem wa?no?ci i u?yteczno?ci. Ta wiedza zosta?aby zrekompensowana tokenami DLT.

Platforma b?dzie zawiera?a zweryfikowane szablony, a tak?e kreator umów, który przeprowadzi u?ytkowników przez ca?y proces generowania umowy. Prawnie wa?na kopia umowy jest tworzona po podpisaniu umowy przy u?yciu ?a?cucha bloków Agrello Delta. U?ytkownicy otrzymaj? równie? robota Sztucznej Inteligencji, który wyja?ni, jak dzia?a umowa, a tak?e wszelkie obowi?zki, jakie maj? jako prawowita strona umowy.

<<Kup Agrello>>

Gdzie mo?na kupi? Agrello [DLT]?

Tokeny Agrello mo?na kupi? na rynkach Binance, YoBit i Mercatox. W szczytowym momencie tokeny DLT by?y warte 3,48 USD. Mo?na si? spodziewa? wi?kszego wzrostu, je?li twórcy Tokenów Agrello dodadz? swoje tokeny do rynku Binance.

<<Kup Agrello>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? DLT za gotówk??

Nie. Agrello jest obecnie niedost?pne do zakupu przy u?yciu walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Agrello.

Jakie s? zalety dotrzymywania umów prawnych za pomoc? monety DLT?

Poniewa? ?a?cuch bloków jest niezmienny, w przesz?o?ci nie mo?na by?o aktualizowa? ani edytowa? rekordów. Poniewa? Agrello jest podej?ciem zdecentralizowanym, Twoje dane nie s? zarz?dzane przez jedn? stron? trzeci?. W sieci peer-to-peer nie ma pojedynczego punktu awarii. W rezultacie jest bardziej godny zaufania ni? przechowywanie umów prawnych w jednym centrum danych.

Od jakich czynników zale?y cena DLT?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Agrello.

<<Kup Agrello>>

Wniosek

Agrello wydaje si? mie? obiecuj?c? przysz?o??, bior?c pod uwag?, ?e obecnie maj? funkcjonalny produkt i mog? by? wykonywane na innych elementach potrzebnych do uko?czenia platformy. Komponenty uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji s? szczególnie intryguj?ce, ale prawdopodobnie b?d? jednymi z ostatnich, które zostan? opracowane.

Oprócz przysz?ych ambicji, Agrello naby?o wiele krytycznych wspó?pracy, które pomog? w rozwoju technologii i akceptacji platformy w nadchodz?cych miesi?cach i latach. Dwie z tych wspó?pracy dotycz? firm Veriff i Rivetz w celu zintegrowania ich technologii cyfrowego identyfikatora. Ponadto wspó?pracowali z Blockhive w celu opracowania Proof of Concept dla swojego nowego produktu Initial Loan Procurement (ILP). ILP ma na celu zapewnienie innego sposobu pozyskiwania ?rodków pieni??nych przez projekty kryptograficzne.


<<Kup Agrello>>

Oficjalna strona Agrello – https://www.agrello.id/

Agrello Twitter – https://twitter.com/agrelloapp

Agrello Reddit – https://reddit.com/r/Agrello
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne