Jak i gdzie kupi? agor? (AGRS) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Tokeny Agory (AGRS) to wirtualny token sieci Agory, który mo?e s?u?y? do sprzeda?y mocy i kodu komputerowego. Oznacza to, ?e ka?dy u?ytkownik platformy mo?e kupi? lub sprzeda? wymagane narz?dzia (kod, pojemno??) dla tokenów AGRs, aby spe?ni? w?asne wymagania.

<<Kup Agory>>

O Agorze

Agora b?dzie doskonale funkcjonuj?c? inteligentn? gospodark? skoncentrowan? na tworzeniu, rozpowszechnianiu i cenie informacji, dopasowuj?c nagrody ekonomiczne do cech Tau, na których jest zbudowana. Agoras b?dzie równie? korzysta? z dynamicznego projektu Tau, który pozwala zmienia? jego ustawienia oprócz polegania na tym, czego chce spo?eczno??. B?dzie równie? dysponowa? rynkiem zasobów obliczeniowych i innowacyjnymi instrumentami finansowymi, takimi jak kontrakty terminowe, które pozwol? na dochód wolny od ryzyka przy zerowej amortyzacji.

??czna moc obliczeniowa serwerów Google, Apple i Facebook to zaledwie male?ki u?amek ogólnej mocy obliczeniowej setek milionów smartfonów i komputerów PC znajduj?cych si? w r?kach zwyk?ych konsumentów. Aby umo?liwi? u?ytkownikom sieci Tau dost?p do tego niewykorzystanego zasobu, Agoras stworzy rynek dzier?awy mocy obliczeniowej do przetwarzania analitycznego.

<<Kup Agory>>

Co to jest Agora [AGRS]?

Warto?? Tokenów Agory jest wprost proporcjonalna do wydajno?ci platformy. Mimo licznych zalet, platforma nie zosta?a jeszcze uko?czona i nie przesz?a jeszcze etapu testów. Co wi?cej, nietrudno zauwa?y?, ?e tylko niewielka liczba u?ytkowników jest ?wiadoma tej platformy — wynika to z braku dzia?a? marketingowych. Ostatnio wzros?a zmienno?? kryptowaluty Agoras Tokens, przyci?gaj?c uwag? inwestorów. Przewidujemy, ?e platforma Agoras nadal b?dzie doskonali? swoje mo?liwo?ci i w tym roku rozpocznie pe?n? pracy prac?. Wed?ug naszej prognozy do ko?ca roku koszt AGR przekroczy 3 dolary.

<<Kup Agory>>

Kto jest za?o?ycielem Agory [AGRS]?

Agora zgromadzi?a ludzi, którzy z entuzjazmem podchodz? do ulepszania ?wiata i tworzenia lepszego spo?ecze?stwa. Aby rozwój Agory by? odpowiedni dla osób ze wszystkich dziedzin, nasz zespó? sk?ada si? ze specjalistów z wielu bran? i zawodów.

Od 1995 roku Ohad pracowa? jako programista i matematyk dla wiod?cych izraelskich firm technologicznych. By? najm?odszym studentem izraelskiego uniwersytetu na kierunku matematyka i informatyka. Posiada znaczn? wiedz? i do?wiadczenie w programowaniu i wielu dziedzinach matematyki, z aktualnym naciskiem na logik?, uczenie maszynowe, teori? z?o?ono?ci, filozofi? nauki, ekonomi?, wybór spo?eczny i zdecentralizowane sieci. Tau i Agora s? przez niego tworzone i realizowane. Obecnie jako za?o?yciel nadzoruje rozwój projektu.

<<Kup Agory>>

Co sprawia, ?e Agora jest wyj?tkowa?

Agora, podobnie jak inne platformy, które ogl?damy na naszej stronie, jest oparta na technologii blockchain. Agora ma jednak jedn? cech? wyró?niaj?c?: jest to jedyny projekt blockchain opracowany w j?zyku Tau-Chain. Nast?pnie ukuto pseudonim Tau-Chain, aby reprezentowa? nazw? j?zyka programowania i sieci blockchain. Zalet? jest mo?liwo?? adaptacji sieci Tau-chain. Je?li spo?eczno?? projektu opartego na Tau-Chain chce wprowadzi? modyfikacje w swojej pracy, nie b?dzie potrzeby stosowania twardych i mi?kkich widelców. Wystarczy AGRS, a je?li spo?eczno?? poprze nowe przepisy, zostan? one zmienione.

Gospodarka Agory nieuchronnie obejmowa?aby ró?nych interesariuszy, takich jak w?a?ciciele/wynajemcy sprz?tu, w?a?ciciele/kupuj?cy informacje, górnicy i gie?dy, z których ka?dy mia?by w?asne wymagania handlowe. Nasza bran?a b?dzie mia?a wyrafinowany i skomputeryzowany rynek instrumentów pochodnych, który nie wymaga ?adnej d?wigni i zapewnia wolne od ryzyka odsetki bez konieczno?ci wydawania nowych „pieni?dzy”.

Efektywno?? rynku zale?y g?ównie od tempa rozprzestrzeniania si? wiedzy na tym rynku. Poniewa? nasza gospodarka jest ca?kowicie online, informacje mog? przep?ywa? szybko i swobodnie, dlatego Agora powinna by? bardzo wydajna. Skutkuje to bardziej sprawiedliwym rynkiem pod wzgl?dem dost?pno?ci danych. Kolejnym elementem uczciwo?ci jest to, ?e aktywa w naszej sieci s? zazwyczaj kupowane przez wi?ksze firmy i sprzedawane przez ogó? spo?ecze?stwa: wi?ksi gracze cz??ciej wymagaj? wypo?yczenia milionów komputerów i s? sk?onni do zakupu za wiedz? unikaln? dla u?ytkownika, podczas gdy mniejsi uczestnicy mog? po prostu wypo?yczy? swoj? bezczynn? moc obliczeniow?.

<<Kup Agory>>

Gdzie mo?na kupi? Agory [AGRS]?

Tokeny Agory mo?na kupi? na rynkach Upbit i Bittrex. W szczytowym momencie tokeny AGR by?y warte 3,48 USD. Mo?na si? spodziewa? wi?kszego wzrostu, je?li twórcy Tokenów Agory dodadz? swoje tokeny do rynku Binance.

<<Kup Agory>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AGRS za gotówk??

Nie. Agora jest obecnie niedost?pna do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Agory.

Od jakich czynników zale?y cena Agory?

Wp?ywy i wyp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? Agory.

<<Kup Agory>>

Oficjalna strona Agory – https://www.idni.org/Agoras/

Agora na Twitterze – https://twitter.com/TauChainOrg

Agoras LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/tau-chain/

Agora Reddit – https://www.reddit.com/r/tauchain/


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne