Jak i gdzie kupi? Agor? (G?OSOWANIE) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Protokó? stworzony od podstaw w celu g?osowania, w tym ró?ne zdecentralizowane aplikacje (Dapps), aby umo?liwi? ka?demu g?osowanie online w dowolnym miejscu. Umo?liwiamy spo?eczno?ciom, organizacjom komercyjnym i rz?dowym oraz osobom prywatnym eliminowanie oszustw i korupcji, ograniczanie wydatków i anga?owanie wyborców w nowoczesny, prosty i przyst?pny sposób.

<<Kup Agor?>>

O Agorze

Agora to pierwszy marketplace, który powsta? w interesie wszystkich interesariuszy, oparty na Ethereum dla logiki i IPFS dla tre?ci. Zarejestruj si? za pomoc? istniej?cego portfela Ethereum, a nast?pnie zacznij handlowa? na rynku globalnym. Podczas handlu pieni?dze s? utrzymywane przez zautomatyzowany system. Je?li stanie si? co? z?ego, zawsze mo?esz otrzyma? zwrot gotówki.

W przypadku realizacji transakcji za po?rednictwem Agory, prowizja w wysoko?ci 2% jest przekazywana bezpo?rednio na konkretny kontrakt. Co miesi?c wszyscy posiadacze tokenów Agory mog? otrzyma? cz??? op?at pobieranych w ci?gu miesi?ca. W ten sposób rynek jest korzystny zarówno dla graczy, jak i dla zespo?u deweloperskiego, który równie? posiada tokeny. Tokeny zespo?u Agory s? ?rodkiem, dzi?ki któremu in?ynierowie mog? pracowa? i ?y? podczas rozwoju Agory.

Tworzenie prawdziwie zdecentralizowanego rynku z Ethereum i IPFS. Ponadto firma posiada spo?eczno?? zarz?dzaj?c?, która moderuje materia?. Od ka?dej transakcji pobierana jest op?ata w wysoko?ci 2%, która zostanie udost?pniona spo?eczno?ci moderatorów.

<<Kup Agor?>>

Czym jest Agora [G?OSUJ]?

Agora to wirtualny system g?osowania dla podmiotów rz?dowych oparty na technologii blockchain. Agora stworzy?a wielowarstwow? infrastruktur?, która jest zdecentralizowana, zawieraj?ca ró?ne prze?omowe rozwi?zania, których pionierem by? ich zespó?. Bulletin Board, blockchain Agory, to zdecentralizowana ksi?ga autoryzacji oparta na architekturze Skipchain.

Agora sk?ada si? z pi?ciu warstw innowacyjnej technologii: blockchain Bulletin Board, Cortana, blockchain Bitcoin, sie? Valeda i Votapp. Warstwy te komunikuj? si? ze sob? w ró?nych momentach procesu wyborczego, aby zaoferowa? kryptograficznie bezpieczne ?rodowisko g?osowania z mo?liwymi do kontroli dowodami.

Agora ze wzgl?du na swoj? elastyczno?? b?dzie korzysta? z weryfikacji Cast-or-Challenge w dotychczasowej implementacji.

Ekosystem Agory zawiera natywny token o nazwie VOTE, który zach?ca ludzi i wybrane instytucje do pe?nienia funkcji uwierzytelniaj?cych wybory, przyczyniaj?c si? w ten sposób do bezpiecze?stwa i przejrzysto?ci wyborów.

<<Kup Agor?>>

Kto jest za?o?ycielem Agory [G?OSUJ]?

Leonardo Gammar jest prezesem Agory.

<<Kup Agor?>>

Co sprawia, ?e Agora jest wyj?tkowa?

Tyle oprogramowania, ile uwa?asz, jest potrzebne, aby ankiety by?y bardziej skuteczne, mniej kosztowne i mniej stresuj?ce. W?adze, rywale i spo?eczno?ci mog? tworzy? w naszych sieciach tyle Dappów, ile chc?, aby pomóc nam wszystkim osi?gn?? nasz wspólny cel: lepsze wybory na ca?ym ?wiecie.

Ekosystem Agory ??czy najbardziej wyrafinowany poziom szyfrowania z dwuwarstwow? architektur? bezpiecze?stwa opartego na wspó?pracy opartej na konsensusie, aby zapewni? najwy?szy poziom bezpiecze?stwa, jednocze?nie umo?liwiaj?c ka?demu i wsz?dzie sprawdzenie wyników wyborów.

Token VOTE stanowi zach?t? dla ogólno?wiatowej sieci operatorów w?z?ów, których struktura opiera si? na hybrydowym mechanizmie pozwole?/bez pozwole? w celu walidacji wyników wyborów.

Oprócz zapewnienia przejrzysto?ci, prywatno?ci i bezpiecze?stwa, ?rodowisko g?osowania Agory umo?liwia obywatelom g?osowanie za pomoc? urz?dzenia cyfrowego, eliminuj?c potrzeb? fizycznego pojawiania si? w lokalach wyborczych. Organizacje i rz?dy mog? równie? zaoszcz?dzi? pieni?dze na wyborach, poniewa? ekosystem g?osowania Agory usuwa procesy papierowe i automatyzuje systemy audytu. Ze wzgl?du na odporne na manipulacje cechy technologii blockchain, ekosystem g?osowania Agory pozwala równie? unikn?? przemocy wyborczej, takiej jak ta, która mia?a miejsce w Kenii podczas wyborów w 2007 roku.

<<Kup Agor?>>

Gdzie mo?na kupi? Agor? [G?OSUJ]?

Aby kupi? Agor? (VOTE) na wielu gie?dach kryptowalut, musisz ju? mie? do czynienia z Bitcoinem (BTC) lub Ethereum (ETH). Najlepsze jest to, ?e mo?esz po prostu naby? kryptowalut? za pomoc? karty kredytowej lub konta bankowego w CoinSwitch i Bittrex.

<<Kup Agor?>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? VOTE za gotówk??

Nie. Agora jest obecnie niedost?pna do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoina za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Agor?.

Jak mog? wydoby? monet? AGORA COIN?

Moneta AGORA Currency wykorzystuje dwa rodzaje mechanizmów konsensusu: Proof of Work i Proof of Stake. Do stworzenia tych monet mo?na u?y? algorytmu Quark.

Jak dzia?a moneta AGORA COIN?

AGORA COIN to moneta, co oznacza, ?e jest kryptowalut? z w?asnym blockchainem, która dzia?a niezale?nie od innych kryptowalut. Bitcoin, Stellar i Litecoin to tylko niektóre przyk?ady monet.

Od jakich czynników zale?y cena Agory?

Wp?ywy i odp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? Agory.

<<Kup Agor?>>

Wniosek

Agora to ekosystem g?osowania oparty na blockchain, który pozwala ka?demu i wsz?dzie g?osowa? online za pomoc? urz?dzenia cyfrowego w ca?kowicie bezpieczny, prosty i pewny sposób.

Zaprojektowali?my rozwi?zanie blockchain, aby odnie?? sukces tam, gdzie tradycyjne podej?cia zawiod?y, zak?ócaj?c powolne, drogie i elastyczne obecne systemy g?osowania. Nasze kompleksowe, weryfikowalne rozwi?zanie do g?osowania eliminuje oszustwa i korupcj?, ustanawiaj?c kompleksowy, mo?liwy do audytu, niezaprzeczalny, otwarty i przejrzysty zapis wyborów na zastrze?onym ?a?cuchu bloków.

<<Kup Agor?>>

Oficjalna strona Agory – https://www.agora.vote/

Agora Twitter – https://twitter.com/AgoraBlockchain

Agora Medium – https://medium.com/agorablockchain

Agora Reddit – https://reddit.com/r/agora

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne