Jak i gdzie kupi? token AGA (AGA) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Dochody z wydobycia i inwestycji AGA s? wykorzystywane do wspierania ekspansji, wykupów i wyp?acania dywidend posiadaczom tokenów. Wspó?pracujemy z launchpadami, aby uczestniczy? w r?cznie wybieranych biznesach blockchain podczas wczesnych rund prywatnych. Wchodzimy na parter, cz?sto osi?gaj?c szybkie zyski przekraczaj?ce 1000% i wydobywaj?c p?ynno??.

Dwucyfrowe roczne stopy procentowe Przez ca?y czas nasi górnicy Bitcoin nadal generuj? pieni?dze zarówno na rynkach byka, jak i spadków.


<<Kup token AGA>>

O tokenie AGA

AGA Token jest tokenem autorytetu wspieranym przez wydobycie z ograniczon? poda??, który jest przeznaczony do szybkiego wzrostu cen i znacznych, d?ugoterminowych dywidend dostarczanych dostawcom p?ynno?ci.

Cotygodniowe nagrody s? przyznawane dostawcom p?ynno?ci Uniswap i Quickswap (p?atne co tydzie? w Quickswap i co miesi?c w Uniswap). Mo?liwe s? RRSO do 30%. Zyski z wydobycia s? ponownie inwestowane i wykorzystywane do finansowania nagród w postaci premii dostawcy p?ynno?ci i odkupu tokenów AGA. Mniejsza kwota przychodów jest inwestowana w potencjalne inicjatywy blockchain ze znacznymi wyp?atami.

Ponadto AGA nawi?za?a strategiczne sojusze z firmami zajmuj?cymi si? przedsprzeda??/uruchamianiem, takimi jak Ferrum Network, aby uzyska? dost?p do znacznych przydzia?ów ?wie?ych produktów przedsprzeda?nych.

Te taktyki polegaj? na dywersyfikacji dochodów poza wydobycie bitcoinów.

<<Kup token AGA>>

Co to jest token AGA [AGA]?

AGA to zdecentralizowana, przyjazna dla ?rodowiska technologia wydobywania bitcoinów, która wykorzystuje token AGA do zarz?dzania i token AGAr do miesi?cznych wyp?at.

AGA to mieszanka wydobywania DeFi i Bitcoin. Zyski z Bitcoin i Liquidity Mining s? wykorzystywane do wyp?acania miesi?cznych nagród i odkupu tokenów AGA. Umo?liwia to stworzenie nieinflacyjnego tokena z ustalon? poda??, który zapewnia bardzo wysoki przewidywalny miesi?czny dochód, a tak?e mo?liwo?? aprecjacji ceny. Interesariusze posiadaj?cy co najmniej 10 000 AGA lub 5 000 AGA w jednej z naszych pul p?ynno?ci s? zaproszeni do do??czenia do Rady Zarz?dzaj?cej.

Kiedy cena Bitcoina ro?nie, warto?? AGA ro?nie wyk?adniczo. Co wi?cej, podczas gdy cena Bitcoina jest stabilna, AGA zapewnia znaczne korzy?ci w RRSO poprzez nagrody bonusowe z puli p?ynno?ci.

Stakerzy zaczynaj? blokowa? tokeny i zbiera? zach?ty do obstawiania, a posiadacze mog? spa? spokojnie, wiedz?c, ?e wp?ywy z wydobycia zostan? wykorzystane do odkupienia AGA na otwartym rynku. Ka?dy znajdzie co? dla siebie.

<<Kup token AGA>>

Kto jest za?o?ycielem AGA Token [AGA]?

AGA zosta?a stworzona przez Tomasza Wojewod?, który jest Business Development Executive i Sales Executive z ponad dwudziestoletnim do?wiadczeniem w Accenture, Microsoft i NetApp i jest obs?ugiwana przez wykwalifikowany zespó? profesjonalistów z szerok? wiedz? z zakresu technologii, marketingu i finansów.

AGA aktywnie wspó?pracowa?a z takimi projektami jak Polygon, Ferrum Network, Quickswap, LearnCrypto.io, Strudel Finance, Phosphene i Whatsminer. Ta wspó?praca umo?liwia nam wykorzystanie nowych mo?liwo?ci inwestycyjnych dla naszej spo?eczno?ci i zapewnienie im najlepszych potencjalnych zwrotów. W przysz?o?ci zamierzamy wspó?pracowa? z bardziej doskona?ymi projektami, aby zwi?kszy? zarówno nasz? spo?eczno?? AGA, jak i wi?ksz? spo?eczno?? kryptograficzn?.

<<Kup token AGA>>

Co sprawia, ?e token AGA jest wyj?tkowy?

Wynaj?li?my hosting dla wi?kszo?ci naszych górników w kilku lokalizacjach w Ameryce Pó?nocnej. Nasza stawka ALL-IN w wysoko?ci 0,06 USD jest porównywalna i zapewnia nam komfort, ?e je?li nasza technologia wymaga post?pu lub modernizacji, zostaniemy pod opiek?.

Ca?y nasz sprz?t obs?ugujemy wirtualnie, od oprogramowania górniczego po jednostki zasilania, co obni?a nasze koszty administracyjne.

Nasz sprz?t wydobywczy wydobywa Bitcoin przez 95% czasu, a Ethereum przez 5% czasu.

Oceniamy i oceniamy rynek sprz?tu górniczego w celu zakupu najbardziej dochodowych dost?pnych jednostek. Dywersyfikujemy nasze portfolio, aby zmniejszy? nasz? ekspozycj? na jeden typ maszyny, jedn? lokalizacj? i jeden obiekt hostingowy. – Prowadzimy bardzo szczup?? i czyst? firm? przy minimalnych kosztach energii. Zdalne zarz?dzanie eliminuje koszty pracy, a du?a cz??? outsourcingu zmniejsza koszty ogólne. Ponadto do 2025 roku zamierzamy by? ca?kowicie neutralni pod wzgl?dem emisji dwutlenku w?gla. Zmniejszy to koszty energii, a tak?e koszty dla naszego ?rodowiska. Nasi górnicy maj? ponad 99 procent bezawaryjnej pracy dzi?ki stabilnemu zasilaniu i automatycznemu sterowaniu górnikiem.

Jeste?my w stanie prowadzi? bardziej wydajn? dzia?alno?? ni? wielu naszych konkurentów. Dzi?ki naszej wiedzy i dost?powi do relatywnie niskich kosztów i sta?ej mocy.

<<Kup token AGA>>

Gdzie mo?na kupi? token AGA [AGA]?

Aby kupi? AGA Token (AGA) na wielu gie?dach kryptowalut, musisz ju? mie? do czynienia z Bitcoinem (BTC) lub Ethereum (ETH). Najlepsze jest to, ?e mo?esz po prostu naby? kryptowalut? za pomoc? karty kredytowej lub konta bankowego w Coinbase i Uniswap (v2).

<<Kup token AGA>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AGA za gotówk??

Nie. Token AGA jest obecnie niedost?pny do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na AGA Token.

Jak mog? uzyska? tokeny AGA?

Aby kupi? tokeny AGA, musisz najpierw mie? portfel, w którym mo?esz przechowywa? tokeny AGA. Aby przechowywa? tokeny AGA, u?yj aplikacji Coinbase WALLET (nie aplikacji Coinbase). Portfel Coinbase jest dost?pny do pobrania ze sklepu z aplikacjami. Poniewa? AGA nie mo?na kupi? bezpo?rednio od Coinbase, musisz u?y? DEX, aby wymieni? tokeny AGA na zasób obs?ugiwany przez Coinbase, taki jak Ethereum. Musisz kupi? Ethereum za pomoc? Coinbase. Nast?pnie, u?ywaj?c Uniswap lub 1Inch, mo?esz wymieni? swoje Ethereum na tokeny AGA.

Czy token AGA jest tokenem u?ytkowym?

Nie. Token u?ytkowy to cyfrowy token kryptowaluty, który jest udost?pniany w celu zach?cenia do rozwoju kryptowaluty i mo?e by? nast?pnie wykorzystany do zakupu przedmiotu lub us?ugi dostarczonej przez w?a?ciciela kryptowaluty. Poniewa? AGA jest wspierana przez wydobycie, finansowanie uzyskuje si? poprzez wydobycie. AGA to token zarz?dzania, który mo?e s?u?y? do wnoszenia wk?adu w projekt i zarz?dzania alokacj? nagród.

Od jakich czynników zale?y cena tokena AGA?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AGA Token.

<<Kup token AGA>>

AGA Token Oficjalna strona internetowa – https://agatoken.com/

AGA Token Twitter – https://twitter.com/agatkn

AGA Token Facebook – https://www.facebook.com/AGATokenSeattle

AGA Token Medium – https://medium.com/aga-finance


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne