Jak i gdzie kupi? NAGRODY W?GLOWE AGA [AGAr] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

AGAr to wariant AGA. Ma ograniczon? liczb? 15 988 tokenów, z których wszystkie s? w u?yciu. AGAr mia? na celu wygenerowanie nagród bonusowych dostawcy p?ynno?ci AGA w po??czeniu z AGA w pulach p?ynno?ci Uniswap i Quickswap. Pule p?ynno?ci AGA-AGAr p?ac? dwa razy wi?cej ni? pule p?ynno?ci AGA-ETH. Nagrody Premii Dostawcy P?ynno?ci s? szacowane i rozdzielane w AGA na podstawie kwoty AGA w puli p?ynno?ci.


<<KUP NAGROD? W?GLOW? AGA>>

O AGAr

AGAR by? obecny na kilku gie?dach kryptowalut, jednak w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?. Ale nadal mo?esz kupi? ten token, najpierw kupuj?c Bitcoin z dowolnej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje AGAR.


<<KUP NAGROD? W?GLOW? AGA>>

Co to jest NAGRODA W?GLOWA AGA [AGAr]?

AGAr to wariant tokena AGA zwanego Tokenem nagrody za wydobycie p?ynno?ci AGA. AGAr to token zarz?dzania p?ynno?ci?, który podwaja nagrody za wydobycie p?ynno?ci AGA, podczas gdy token AGA to token do uprawy i stakowania oparty na kopaniu bitcoinów.

Dostawcy p?ynno?ci b?d? uzyskiwa? podwójne zyski, ??cz?c AGA i AGAr. AGAr, podobnie jak ocena Platynowa lub Diamentowa w hotelach lub liniach lotniczych, jest trudna do uzyskania i rzadka. Zawsze b?dzie tylko 21 988 AGAr, a ich alokacja b?dzie zmniejszana o po?ow? co trzy miesi?ce.

<<KUP NAGROD? W?GLOW? AGA>>

Kim s? za?o?yciele AGA CARBON REWARD [AGAr]?

Tomasz Wojewoda, Professional Consulting and Sales Executive z ponad 20-letnim do?wiadczeniem w bran?y w Accenture, Microsoft i NetApp, za?o?y? AGAc, którym kieruje utalentowany zespó? z do?wiadczeniem w zakresie technologii, brandingu i finansów.


<<KUP NAGROD? W?GLOW? AGA>>

Gdzie mo?na kupi? NAGRODY W?GLOWE AGA [AGAr]?

Poniewa? AGAR jest alternatywn? walut?, musisz przenie?? swoje monety na gie?d?, na której mo?na nimi handlowa?. Poni?ej znajduje si? lista gie?d, które umo?liwiaj? handel AGAR na kilku parach rynkowych. Odwied? ich strony internetowe, aby za?o?y? konto.

Nast?pnie musisz wys?a? BTC z Coinbase na gie?d?. Nast?pnie mo?esz naby? AGAR z widoku rynku po zatwierdzeniu depozytu.

<<KUP NAGROD? W?GLOW? AGA>>

Co sprawia, ?e AGA CARBON REWARD [AGAr] jest wyj?tkowy?

AGAr pomo?e górnikom sta? si? neutralnymi pod wzgl?dem emisji dwutlenku w?gla, obliczaj?c i oceniaj?c ich ?lad w?glowy oraz oferuj?c im tokeny usuwania w?gla (CRT). Dynamiczne NFT zast?pi? statyczne papierowe dane uwierzytelniaj?ce i b?d? powi?zane zarówno z danymi dotycz?cymi emisji dwutlenku w?gla poza i w ?a?cuchu, jak i z bilansem CRT. Górnicy do??cz? CRT i po??cz? je z dynamicznym NFT, aby wykaza? ich ci?g?? zgodno??.


<<KUP NAGROD? W?GLOW? AGA>>

Cz?sto zadawane pytania (FAQ)

Ile AGA CARBON REWARD [AGAr] znajduje si? w obiegu?

Obecnie w obiegu znajduje si? 3 000 000 AGAR i ??czna ilo?? 6 000 000 (nie b?dzie ju? produkowanych monet), a oko?o 2 500 000 zaoszcz?dzonych na przysz?y kapita? podnosi 500 000 nagrody za?o?yciela, przyznanej w ci?gu czterech lat do 1.01.2026.

W jaki sposób sie? ma bezpieczne ujednolicone dane konsumenckie?

AGAr zachowa? bezpiecze?stwo danych swoich klientów, utrzymuj?c zaawansowane technologie, które pomagaj? w decentralizacji i autorytecie. Wspó?pracowa? z du?ymi nazwiskami w bran?y ze wzgl?du na stosowane ?rodki bezpiecze?stwa. AGA CARBON REWARD chroni dane u?ytkowników bez ingerencji osób trzecich.

Od jakich czynników zale?y cena KREDYTU W?GLOWEGO AGA [AGAc]?

AGAr b?dzie u?ywany jako token zarz?dzaj?cy przez Projekt AGA Reward. AGAr b?dzie u?ytecznym tokenem, który b?dzie odzwierciedla? jeden kilogram usuni?tego w?gla, lub 1000 AGAc b?dzie odpowiada? jednej tonie metrycznej usuni?tego w?gla.


<<KUP NAGROD? W?GLOW? AGA>>

Wniosek

Ogólnie rzecz bior?c, Europa jest jednym z najbardziej dost?pnych obszarów do zakupu kryptowaluty AGAr. Istniej? nawet banki internetowe, w których mo?esz zarejestrowa? konto i przela? pieni?dze na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

W ci?gu ostatnich siedmiu dni cena AGAru spad?a o 40,95 proc. Rzeczywisty koszt AGAR to 232,41 USD, a jego pozycja na Coinmarketcap wynosi 1270, z 45,38 procentowym wzrostem w ci?gu ostatnich 24 godzin, co dowodzi jego warto?ci w nadchodz?cych latach.

<<KUP NAGROD? W?GLOW? AGA>>

Oficjalna strona AGA CARBON REWARDS https://agatoken.com  

AGA CARBON REWARDS oficjalny Twitter https://twitter.com/agatkn  


<<KUP NAGROD? W?GLOW? AGA>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne