Jak i gdzie kupi? Afrix Coin (AFX) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Misj? naszej organizacji jest pomoc w okre?leniu znaczenia gospodarczego publicznego ?a?cucha bloków w Afryce. Dzi? budujemy na tej za?o?ycielskiej misji w nadziei na wzmocnienie ludzi i zapewnienie wyj?tkowej i d?ugoterminowej przysz?o?ci Afryki. Afrix to symbol firmy WethioX, której celem jest stanie si? afryka?skim wzorcem wymiany i kluczowym aktywem globalnym. Ta nowa gie?da przyjmie inne podej?cie do obecnego rynku, koncentruj?c si? wy??cznie na zapewnieniu ?rodowiska opartego na etycznych finansach.


<<Kup monet? Afrix>>

O Afrix Coin

Tradycyjne platformy kryptowalut odtwarzaj? obecnie te same trendy, co konwencjonalne finanse i nie spe?niaj? ju? potrzeb konsumentów, którzy przy wyborze wsparcia i us?ug chc? wnosi? swój wk?ad maj?c na uwadze misj? i warto?? etyczn?.

Wszystkie niebezpieczne us?ugi spekulacyjne, w tym krótka sprzeda?, wybory, perspektywy na przysz?o?? i d?wignia finansowa, a tak?e po?yczki oprocentowane, s? ju? dost?pne.

Obecnie nie istnieje platforma oferuj?ca kompleksowe i inteligentne podej?cie, takie jak WethioX.

Aby sprosta? temu wyzwaniu, nasz zespó? stworzy? WethioX, platform? wymiany z ca?kowicie etyczn? misj?, która nie obejmuje ?adnej z tych truj?cych us?ug.

W rezultacie wyj?tkowym punktem sprzeda?y tej platformy jest etyczne finansowanie zgodne z prawem szariatu.

Nasz cel, aby sta? si? liderem rynku w ci?gu 48 miesi?cy, jest mo?liwy do osi?gni?cia, poniewa? wyj?tkowo?? firmy WethioX w podejmowaniu decyzji o zwalczaniu dryfów spekulacyjnych oferuje mu znacz?c? przewag? konkurencyjn? nad obecnymi platformami konwencjonalnymi, otwieraj?c wielomiliardowy rynek mi?dzynarodowy.


<<Kup monet? Afrix>>

Co to jest moneta Afrix [AFX]?

Tokenem platformy wymiany kryptowalut WethioX jest Afrix.

Token to cyfrowa waluta ustanowiona w Blockchain, któr? mo?na wymienia? lub wykorzystywa? w ekosystemie.

Naszym celem jest osi?gni?cie pozycji lidera bran?y w obszarze platform etycznych w ci?gu 48 miesi?cy od uruchomienia platformy w pe?nej konfiguracji (zgodnej z szariatem dla ?wiata muzu?ma?skiego i etycznego finansowania dla niemuzu?manów).

Afrix b?dzie mia? ró?norodne zastosowania na platformie WethioX (p?atno?ci, transakcje, obni?one op?aty za u?ytkowanie itp.) oraz, co najwa?niejsze, perspektyw? wysokiego zwrotu z inwestycji.

<<Kup monet? Afrix>>

Kto jest za?o?ycielem Afrix Coin [AFX]?

Nasz zespó? ma kilkuletnie do?wiadczenie w obszarze kryptowalut i zrealizowa? ju? cztery udane ICO (Initial Coin Offerings). Posiadamy równie? ponad 10-letnie do?wiadczenie w marketingu i wiedzy w dziedzinie nowych i powstaj?cych technologii.

Aby móc dotrze? do jak najwi?kszej liczby cz??ci ?wiata podatnych na Bitcoin i Blockchain, nasze zespo?y znajduj? si? w Zurychu w Europie, Marrakeszu w Afryce, Dubaju na Bliskim Wschodzie i wkrótce Singapurze w Azji.

Dzi?ki temu WethioX b?dzie w stanie przyci?gn?? coraz wi?ksz? liczb? konsumentów.

<<Kup monet? Afrix>>

Co sprawia, ?e Afrix Coin jest wyj?tkowy?

Platforma Afrix wyró?nia si? na tle innych konkurentów tym, ?e ma du?y potencja? generowania zysku z inwestycji. B?d?c cz??ci? platformy Wethiox, Afrix b?dzie ?wiadczy? ró?norodne us?ugi, takie jak p?atno?ci, transakcje i zminimalizowane op?aty dla u?ytkowników.

<<Kup monet? Afrix>>

Gdzie mo?na kupi? Afrix Coin [AFX]?

Afrix ma maksymaln? poda? 770 milionów monet AFX i nie ma w obiegu ?adnych monet AFX. ProBit Global jest obecnie najpopularniejsz? gie?d?, je?li chcesz kupi? lub handlowa? Afrix.

<<Kup monet? Afrix>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AFX za gotówk??

Nie. Afrix Coin jest obecnie niedost?pny do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Afrix Coin.

Czy mo?na szybko naby? AFX w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych obszarów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na zarejestrowa? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Afrix Coin?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Afrix Coin.

<<Kup monet? Afrix>>

Wniosek

Afrix to zdecentralizowana organizacja, która wykorzystuje w?asne zdecentralizowane pieni?dze kryptograficzne i aplikacj? mobiln?, aby o?wieca? i edukowa? Afryk?. Centrum edukacyjne zosta?o stworzone, aby pomóc Afryce lepiej zrozumie? podstawy blockchain i kryptowalut. AFX Token to kryptowaluta, która mo?e by? u?ywana w kryptowalutowej bramce p?atniczej zamiast gotówki fiducjarnej. AFXoss Africa, AFX Token zostanie w??czony do internetowych systemów finansowych.

<<Kup monet? Afrix>>

Afrix Coin Oficjalna strona internetowa – https://afrix.io/

Afrix Coin LinkedIn – https://www.facebook.com/afrix.io

Afrix Moneta na Twitterze – https://twitter.com/Afrix14
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne