Jak i gdzie kupi? Afreum (AFR) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Tokeny i DAPP Zaprojektowane dla Afryki Afreum buduj? ekosystem, który zmieni przysz?o?? blockchain i zdecentralizowanych transakcji w Afryce, w którym ka?dy mo?e uczestniczy?. Inwestorzy tokenów AFREUM (AFR) i AFREUM X (AFRX) b?d? mogli obstawia? swoje tokeny w ekosystemie Afreum, daj?c Afrykanom dost?p do p?atno?ci, przelewów pieni??nych, oszcz?dno?ci, mikropo?yczek, minut mobilnych i wielu innych.

<<Kup Afreum>>

O Afreum

Misj? Afreum jest stanie si? de facto tokenem cyfrowym w Afryce, umo?liwiaj?c dynamiczny ekosystem tokenów regulacyjnych, lokalnych stabilnych monet, SMS-ów i konwencjonalnych portfeli, a tak?e portfolio szytych na miar? DAPP, których celem jest zwi?kszenie adopcji kryptowalut w regionie.

Afreum z przyjemno?ci? informuje o wprowadzeniu nowego ekosystemu aplikacji DeFi, którego celem jest zwi?kszenie adopcji blockchain w ca?ej Afryce. Afreum, który jest zbudowany na blockchainie Stellar, zawiera niektóre z podstawowych cech DeFi, takie jak obstawianie, pule p?ynno?ci i uprawa plonów, jednocze?nie umo?liwiaj?c wymian?, transakcje, przelewy, oszcz?dno?ci, kredyty hipoteczne i inne transakcje na ca?ym kontynencie. AFREUM (AFR), g?ówny token u?ywany do transakcji mi?dzynarodowych, AFREUM X (AFRX), token nagród i zarz?dzania oraz tokeny u?ytkowe specyficzne dla danego kraju lub stablecoiny, aby umo?liwi? codzienne transakcje w ró?nych krajach, nap?dzaj? ekosystem Afreum.


<<Kup Afreum>>

Co to jest Afreum [AFR]?

AFREUM (AFR) jest podstawow? kryptowalut? ekosystemu Afreum i aktywem blockchain Stellar.

Wraz z AFR ekosystem zawiera systemy motywacyjne AFRX i tokeny zarz?dzania, a tak?e ponad 40 tokenów rdzennych afryka?skich krajów, takich jak ANGN i AZAR.

Token AFR jest przeznaczony dla u?ytkowników kryptowalut na ca?ym ?wiecie, którzy s? ju? zaznajomieni z ideami puli p?ynno?ci, obstawiania i wydobywania p?ynno?ci, ale chc? rozszerzy? je na inne rynki i ?a?cuchy warto?ci. U?ytkownicy mog? przeznaczy? swoje pieni?dze na dzia?anie i czerpa? zyski z dzia?alno?ci gospodarczej w ca?ej Afryce, stawiaj?c AFR bez ponoszenia zwi?zanego z tym ryzyka. U?ytkownicy w terenie mog? wykonywa? codzienne transakcje za pomoc? lokalnych tokenów u?yteczno?ci publicznej, a jednocze?nie maj? mo?liwo?? zamiany na AFR w dowolnym momencie, aby zabezpieczy? si? przed zmienno?ci? waluty i inflacj? lub zaanga?owa? si? w DeFi na równych zasadach z ich zagranicznymi odpowiednikami. To wielkie dobrodziejstwo dla wszystkich stron i nie s? wymagane ?adne przys?ugi.

<<Kup Afreum>>

Kto jest za?o?ycielem Afreum [AFR]?

Sahr Johnny jest za?o?ycielem Afreum. Studiowa?a w London School of Economics and Political Science. Mieszka w Szanghaju w Chinach.

<<Kup Afreum>>

Co sprawia, ?e Afreum jest wyj?tkowe?

Afreum to jedyna w swoim rodzaju i znacz?ca inicjatywa, której celem jest wykorzystanie potencja?u blockchain do znacznego zwi?kszenia inkluzywno?ci na kontynencie afryka?skim. Tokeny AFR i AFRX firmy Afreum, lokalne stablecoiny i planowany pakiet niestandardowych aplikacji DeFi maj? na celu zaspokojenie codziennych potrzeb transakcyjnych spo?eczno?ci afryka?skich, jednocze?nie spe?niaj?c standardy DeFi ca?ej spo?eczno?ci kryptograficznej. „Celem jest, aby AFR sta?a si? konkurencyjnym kana?em transakcji z krajami afryka?skimi i mi?dzy nimi, a tak?e godnym zaufania no?nikiem warto?ci dla inteligentnych aktorów” – powiedzia? Sahr Johnny, twórca Afreum.

Afreum b?dzie dzia?a? jako warstwa finansowa na szczycie sieci Stellar, z unikalnymi aplikacjami zapewniaj?cymi Afryka?czykom lepszy dost?p do szybkich transakcji, minimalnych kosztów i prostej rejestracji poprzez zakotwiczenie fiat i przysz?? gie?d? Afreum P2P. Ekosystem Afreum ró?ni si? od innych systemów p?atno?ci tym, ?e umo?liwia mi?dzynarodowym graczom odgrywanie znacz?cej roli poprzez stawianie tokenów AFR w zamian za cz??? op?at transakcyjnych i darmowe tokeny AFRX. Staking pozwala posiadaczom AFR oferowa? przep?ywy pieni??ne do ekosystemu Afreum, skutecznie stawiaj?c na wykszta?cony zak?ad na wykorzystanie i wykorzystanie blockchain w Afryce.

<<Kup Afreum>>

Gdzie mo?na kupi? Afreum [AFR]?

AFR by? oferowany na wielu gie?dach kryptowalut, ale w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut, nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?. Ale nadal mo?esz szybko zdoby? t? walut?, kupuj?c najpierw Bitcoin, ETH, USDT lub BNB na dowolnej znacz?cej gie?dzie, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje t? monet?. W tym po?cie instrukta?owym szczegó?owo przeprowadzimy Ci? przez procedury zakupu tokenów AFR.

Musisz najpierw zakupi? jedn? z g?ównych kryptowalut, cz?sto Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) lub Binance (BNB)


<<Kup Afreum>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AFR za gotówk??

Nie. Afreum jest obecnie niedost?pne do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoina za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Afreum.

Czy w Europie mo?na szybko naby? AFR?

Tak, mo?esz szybko naby? tokeny AFR w Europie, poniewa? istniej? równie? banki internetowe, w których mo?esz zarejestrowa? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena tokena AFR?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Afreum.

<<Kup Afreum>>

Oficjalna strona Afreum – https://afreum.com/

Afreum Twitter – https://twitter.com/Afreum1

Afreum Facebook – https://facebook.com/afreum
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne