Jak i gdzie kupi? AFEN Blockchain [AFEN] ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Blockchain mo?e wywrze? znacz?cy wp?yw na spo?eczne i gospodarcze krajobrazy Afryki. Daje niewyobra?alny potencja? tym, którzy u?ywaj? go do budowy nowej architektury w kilku bran?ach. Podj?li?my inicjatyw? wykorzystania prze?omowych technologii do rozpocz?cia rewolucji w Afryce.

<<KUP AFEN Blockchain>>

O AFEN Blockchain [AFEN]

Celem AFEN Blockchain jest stanie si? „g?ównym celem wspó?pracy zwi?zanej z afryka?skim blockchainem, z naciskiem na rozproszone finanse, sztuk?, wynajem i leasing oraz edukacj?”. Celem AFEN jest po??czenie niezmiennej struktury danych blockchain ze wsparciem w?adz rz?dowych, aby zapewni? wiarygodno?? produktów.

Konsumenci b?d? bardziej sk?onni do inwestowania w afryka?sk? sztuk? i kultur?, je?li po??czymy i uwierzytelnimy ich autentyczno??. Marketing kultury afryka?skiej mo?e odbywa? si? za pomoc? legalnej nazwy marki.

Dzi?ki wsparciu rz?du, Real-Estate NFT b?dzie w czo?ówce technologicznej, poniewa? kupuj?cy b?d? mogli zaufa? autentyczno?ci swojego w?a?ciciela. Na pewno b?dzie to pierwsze miejsce w okolicy.

Legitymacja ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Wsparcie rz?du, autonomiczna w?asno?? i gotówka stworzona dla pierwotnych wynalazców i w?a?cicieli to pozytywne znaki.

<<KUP AFEN Blockchain>>

Co to jest ?a?cuch bloków AFEN [AFEN]?

Aby rozwija? d?ugoterminowy dobrobyt, AFEN Blockchain Group wierzy w inteligentne tworzenie sieci i wspó?prac?.

Maj?c na uwadze decentralizacj? finansów, sztuki i edukacji, maj? nadziej? sta? si? g?ównym centrum wspó?pracy Blockchain.

Poniewa? NFT zmieni?y bran?? kolekcjonersk?, sta?y si? niezwykle popularne zarówno w?ród konsumentów kryptowalut, jak i firm. Produkty podlegaj?ce tokenizacji stanowi? wi?kszo?? filarów. Wszystkie te towary i us?ugi b?d? oferowane w systemie opartym na NFT, który mamy nadziej? stworzy?.

<<KUP AFEN Blockchain>>

Kim s? za?o?yciele AFEN Blockchain [AFEN]

Jako dyrektor generalna AFEN, Deborah Ojengbede ma ponad pi?cioletnie do?wiadczenie jako do?wiadczona bankierka i wyró?nia?a si? w dziedzinach od analityki biznesowej, planowania i zarz?dzania programami po stanowiska kierownicze w obszarze Empowering Women and Banking.

Keith Mali Chung jest dobrze zorientowany w dziedzinie bitcoinów i zwolennikiem technologii blockchain. Jako za?o?yciel ró?nych produktów blockchain, w tym Swirge, zdecentralizowanej platformy mediów spo?eczno?ciowych, wnosi do AFEN bogate do?wiadczenie.

Aina, Doyin, jest g?ównym doradc? zespo?u prawnego AFEN. Jej obszary specjalizacji obejmuj? prawo dotycz?ce rozrywki sportowej, prawo technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), prawo nieruchomo?ci oraz ogólne prawo gospodarcze. Jest tak?e wielk? fank? cyfrowej waluty. Doyin odpowiada za wszystkie sprawy administracyjne i sekretarskie w firmie AFEN.

<<KUP AFEN Blockchain>>

Co sprawia, ?e AFEN Blockchain [AFEN] jest wyj?tkowy?

Sztuka, wynajem i leasing oraz akademia to trzy najwa?niejsze sektory NFT w Afryce, a AFEN zamierza je zrewolucjonizowa?. Token $AFEN nap?dza AFEN. Do wspólnej ksi?gi Afen nie b?dzie wprowadzanych liczb losowych, chyba ?e dowody kryptograficzne s? poprawne; mo?na to zrobi? tylko za pomoc? procedury VRF, która jest odporna na manipulacje. Wykorzystanie Chainlink VRF do losowo?ci pomaga zapewni? u?ytkownikom automatyczny i publicznie weryfikowalny dowód bezpo?rednio, poniewa? losowo?? generowana przez wyroczni?, podmioty zewn?trzne i zespó? Afen by?a ewidentnie sprawiedliwa i nie by?a przez nich manipulowana ani przewidywana.

W AFEN spe?nianie obietnic jest cz??ci? kultury AFEN, a wiele dziesi?tek tysi?cy nowych cz?onków chce dowiedzie? si? wi?cej na ten temat. Zapowiedzieli publiczno?ci AFEN 2.0 w komunikatach wys?anych kilka miesi?cy temu. Zespó? AFEN opracowa? plan, który ma pomóc ludziom si? rozwija?.

<<KUP AFEN Blockchain>>

Gdzie mo?na kupi? ?a?cuch bloków AFEN [AFEN]?

AFEN BlockchainAFEN mo?na obecnie kupi? na nast?puj?cych gie?dach: Binance Smart Chain, Ethereum, Huobi Eco i Polygon. PancakeSwap (v2) to kolejna najwa?niejsza gie?da zakupów i sprzeda?y AFEN Blockchain.


<<KUP AFEN Blockchain>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce ?a?cucha bloków AFEN [AFEN]

Ile monet jest w sumie w obiegu?

Cena AFEN BlockchainAFEN wzros?a w ci?gu ostatnich kilku dni. Pod wzgl?dem kapitalizacji rynkowej zyskuje obecnie du?? popularno?? w?ród traderów. Natomiast obieg monet jest w trakcie liczenia.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

W Ethereum AFEN BlockchainAFEN jest rzeczywi?cie tokenem ERC-20. Zamiast oferowa? audyt bezpiecze?stwa, token wykorzystuje system multisig, który obejmuje jego twórc? i kilka innych anonimowych portfeli, aby zapewni? bezpiecze?stwo.

Od jakich czynników zale?y cena ?a?cucha bloków AFEN [AFEN]?

Wp?ywy i wyp?ywy z wymiany, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Adventure Token.

<<KUP AFEN Blockchain>>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny AFEN zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,009489 USD za token.

Krótko mówi?c, AFEN pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP AFEN Blockchain>>

AFEN Blockchain [AFEN] Oficjalna strona internetowa - https://afengroup.com/

AFEN Blockchain [AFEN] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/afenblockchain

AFEN Blockchain [AFEN] Oficjalny Reddit - https://reddit.com/r/AfenCommunityCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne