Jak i gdzie kupi? AEVOLVE (AVEX) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Dzi?ki Aevolve pacjenci i ich rodziny b?d? mogli dowiedzie? si? o nowych technologiach medycznych poprawiaj?cych jako?? ?ycia i zarezerwowa? miejsce jako jedna z pierwszych osób, które otrzymaj? te ?rodki, gdy tylko zostan? zaoferowane. Ciekawym aspektem jest fakt, ?e te rezerwacje s? wirtualnymi aktywami ?a?cucha bloków, którymi mo?na handlowa? na rynku, zapewniaj?c p?ynno?? za naci?ni?ciem jednego przycisku.

<<Kup AEVOLVE>>

O AEVOLVE

AEVOLVE to farmaceutyczna firma badawcza, która ??czy zaawansowane odkrycia medyczne, nowoczesn? technologi? finansowania oraz ekosystem lekkoatletyki, celebrytów, wp?ywowych osób i ludzi, aby wspólnie wprowadza? ulepszenia biomedyczne na ca?ym ?wiecie. Organizacja zosta?a stworzona przez weteranów bada?, technologii i finansów i ma portfolio patentów, które s? szybko rozwijane w celu leczenia infekcji COVID-19, choroby Alzheimera i innych dolegliwo?ci.

Aevolve tworzy zdecentralizowany ekosystem finansowania oparty na technologii blockchain, który umo?liwi innowatorom medycznym dost?p do zasobów potrzebnych do badania, opracowywania i wprowadzania na rynek rozwi?za? zorientowanych na leczenie.

Pacjenci b?d? mogli bezpo?rednio wspiera? innowatorów medycznych i organizacje badawcze za po?rednictwem platformy Biospheres, omijaj?c istniej?cy mechanizm finansowania, który faworyzuje inwestorów instytucjonalnych i nastawiony na zysk sektor leków.


<<Kup AEVOLVE>>

Co to jest AEVOLVE [AVEX]?

Aevolve to firma zajmuj?ca si? technologi? zdrowotn? z siedzib? w Zurychu, która wykorzystuje w?asny token AVEX do finansowania post?pów w naukach medycznych. Bezpo?rednio ??czy innowatorów medycznych z podejmowaniem bada?, innowacji i komercyjnych rozwi?za? medycznych dla ludzi na ca?ym ?wiecie. Celem AEVOLVE jest stworzenie ?ród?a finansowania bada? i regulacji leków poprzez zdecentralizowane finansowanie.

Pacjenci mog? anga?owa? si? bezpo?rednio i generowa? fundusze, które mog? by? wykorzystane przez firmy badawcze i deweloperów do dostarczania rozwi?za? medycznych. AEVOLVE stworzy?o platform? BioSpheres, która pomo?e w decentralizacji finansów.

<<Kup AEVOLVE>>

Kto jest za?o?ycielem AEVOLVE [AVEX]?

Rogelio Santos jest za?o?ycielem AEVOLVE. Powiedzia?, ?e w nadchodz?cych latach naszym celem jest dostarczanie najpot??niejszych i najskuteczniejszych us?ug i rozwi?za? w zakresie opieki zdrowotnej na ?wiecie. Osi?gniemy to, odrzucaj?c bariery finansowe, które uniemo?liwiaj? dotarcie znacz?cych innowacji medycznych do osób, które naprawd? ich potrzebuj?, a tak?e zapewniaj?c naukowcom i pionierom medycyny stoj?cym za tymi rozwi?zaniami niezrównany g?os, aby konkurowa? z maszynami marketingowymi firmy farmaceutycznej. behemoty.

Mark Chester jest COO AEVOLVE. Stwierdzi?, ?e AEVOOLVE dzia?a na arenie mi?dzynarodowej w ramach silnego spektrum ekspertów medycznych, pacjentów i finansistów, którzy pomagaj? zach?ca? do innowacji, które maj? kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacyjnych rozwi?za? medycznych”. „Token AVEX zapewnia cz?onkom spo?eczno?ci kryptograficznej wi?ksz? dost?pno?? farmaceutyków oraz sektory biotechnologiczne, co pozwala post?pom medycznym szybciej osi?gn?? dost?pno?? rynkow?”.


<<Kup AEVOLVE>>

Co sprawia, ?e AEVOLVE jest wyj?tkowa?

Pacjenci mog? dokonywa? ?wiadomych wyborów, wybieraj?c z szerokiej gamy terapii i zabiegów medycznych w dowolnym czasie iz dowolnego miejsca. Platforma zapewnia opiek? medyczn? nowym pacjentom i posiadaczom tokenów. Dzi?ki szybszej dystrybucji innowacyjne programy mog? uratowa? wi?cej istnie? ludzkich na ca?ym ?wiecie. Dzi?ki Sphere blockchain p?ynnie oferuje fizyczne rzeczy z pot??nym tokenem. Poniewa? token jest dost?pny w formie elektronicznej, jest prosty w u?yciu, przechowywaniu i przenoszeniu.

AEVOLVE po??czy?o si? równie? z EntroBox, aby promowa? ?wiadomo?? poprzez du?e wydarzenia charytatywne, takie jak zbli?aj?ca si? impreza Mega Boxing w 2021 roku, która obejmie legendy boksu i wschodz?ce talenty. Wydarzenia te b?d? promowane przez najlepszych na ?wiecie influencerów spo?eczno?ciowych i b?d? pierwsz? platform? pay-per-view obs?uguj?c? kryptowaluty, która b?dzie korzysta? z tokena AVEX. Wydarzenia te podkre?l? zapotrzebowanie rynku na post?p naukowy, jednocze?nie zwi?kszaj?c dost?pno?? i handel tokenem AVEX na partnerskich platformach kryptowalutowych.

AVEX Token zapewnia spo?eczno?ci kryptograficznej dost?p do wielomiliardowych bran? farmaceutycznych i biofarmaceutycznych, s?u??c jako ?rodek wymiany na wieloaspektowej platformie, która ??czy pacjentów, organizacje badawcze i ekspertów medycznych z przemys?em rozrywkowym.

Platforma Biospheres b?dzie zawiera? dwa wa?ne rozwi?zania cyfrowe: bazowy silnik handlu oparty na kryptowalutach i silnik promocyjny nastawiony na konkurowanie z dominuj?cymi obecnie du?ymi firmami farmaceutycznymi pod wzgl?dem si?y marketingowej. Token AVEX b?dzie wykorzystywany jako ?rodek wymiany i mechanizm p?atno?ci w sieci Biospheres i ekosystemie Aevolve, a tak?e jako metoda p?atno?ci za zabezpieczone aktywa cyfrowe dost?pne na istniej?cych platformach rynku kapita?owego.

<<Kup AEVOLVE>>

Gdzie mo?na kupi? AEVOLVE [AVEX]?

AVEX by? przedmiotem obrotu na kilku gie?dach kryptowalut, jednak w przeciwie?stwie do innych aktywów kryptograficznych, nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?. Jednak nadal mo?esz naby? t? walut?, najpierw kupuj?c Bitcoin na dowolnej gie?dzie fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje t? monet?. Je?li chcesz handlowa? Tokenem Aevolve, PancakeSwap (v2) jest obecnie najbardziej aktywn? gie?d?.

<<Kup AEVOLVE>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AVEX za gotówk??

Nie. AEVOLVE jest obecnie niedost?pny do zakupu za pomoc? walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na AEVOLVE.

Czy cena tokena AVEX wzro?nie w przysz?o?ci?

Cena tokena Aevolve osi?gn??a rekordowo wysoki poziom 12,08 USD (najwy?szy w historii AVEX). Osi?gn?? ten poziom 7 miesi?cy temu. Istnieje wiele spekulacji na temat tego, jak wysoko cena tokena Aevolve mo?e wzrosn?? w przysz?o?ci.

Od jakich czynników zale?y cena tokena AVEX?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AEVOLVE.

<<Kup AEVOLVE>>

Oficjalna strona AEVOLVE – https://aevolve.health

AEVOLVE Twitter – https://twitter.com/aevolvetoken?lang=en


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne