Jak i gdzie kupi? Aetherv2 (ATH): Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Misja Aether opiera si? na badaniach, post?pie technologicznym i realizacji ostatecznego celu ludzko?ci. Zespó? Aether planuje wystrzeli? ma?y statek kosmiczny na orbit? w 2022 roku. Satelita b?dzie znany jako AETHER i b?dzie u?ywany do uruchamiania w?z?ów dla innych projektów kryptograficznych, które maj? w?asny blockchain.

<<Kup Aetherv2>>

O Aetherv2

Wierzymy, ?e eksploracja zawsze by?a sercem post?pu ludzko?ci. Rasa ludzka mo?e zrealizowa? swój pe?ny potencja? tylko poprzez odkrywanie i przekraczanie ogranicze?.

Aether przesunie nauk? i technologi? do granic, prowadz?c swoj? inicjatyw? i starania, aby to, co nie do pomy?lenia, sta?o si? rzeczywisto?ci?.

Powoli i systematycznie, z ka?d? rakiet? lub satelit? wystrzelonym w kosmos iz ka?d? stworzon? now? technologi?, zbli?amy si? do realizacji podstawowego celu ludzko?ci, jakim jest badanie i podbijanie kosmosu.

<<Kup Aetherv2>>

Co to jest Aetherv2 [ATH]?

AETHER to pierwsza kryptowaluta wypuszczona w kosmos. Pomogli?my Arca Space w opracowaniu i analizie ich ekologicznej technologii nap?dowej we wspó?pracy z nimi (Ecorocket). W drugiej po?owie pa?dziernika 2021 r. rakieta zostanie uruchomiona. Z tej okazji Arca Orbit wystrzeli równie? w kosmos kryptowalut? Aether.

EcoRocket to trzystopniowy statek kosmiczny na orbicie z dwoma pierwszymi stopniami, które mo?na ca?kowicie ponownie wykorzysta?. Pierwsze dwa etapy wykorzystuj? przyjazny dla ?rodowiska gaz p?dny na bazie wody, aby przejecha? trzeci etap na wysoko?? 50 kilometrów i pr?dko?? 5400 kilometrów na godzin?. Trzeci etap wyniesie na orbit? ?adunek o masie do 10 kg, zasilany przez RP-1 i High Test Peroxide.

<<Kup Aetherv2>>

Kto jest za?o?ycielem Aetherv2 [ATH]?

Nasz zespó? programistów jest kierowany przez Petera Sabadac, który pracowa? dla wielu znanych na ca?ym ?wiecie firm zajmuj?cych si? cyberbezpiecze?stwem. Przejrzysto??, uczciwo??, zaufanie i bezwzgl?dne oddanie realizacji zamierzonego celu to cechy, na których buduje si? nasz zespó?. Nasz? grup? tworz? m?odzi in?ynierowie oprogramowania z Niemiec i Rumunii.

<<Kup Aetherv2>>

Co sprawia, ?e Aetherv2 jest wyj?tkowy?

Aether pracuje nad po??czeniem nauki z kryptowalutami. Od samego pocz?tku rozwój cz?owieka opiera? si? na eksploracji. Rasa ludzka mo?e zrealizowa? swój pe?ny potencja? tylko poprzez odkrywanie i przekraczanie ogranicze?. Aether przesunie nauk? i technologi? do granic, prowadz?c swoj? inicjatyw? i starania, aby to, co nie do pomy?lenia, sta?o si? rzeczywisto?ci?. Finansuj?c innowacyjne koncepcje eksploracji kosmosu, Aether ma nadziej? stworzy? pomost mi?dzy nauk? a kryptowalutami.

<<Kup Aetherv2>>

Gdzie mo?na kupi? Aetherv2 [ATH]?

ATH by? przedmiotem obrotu na kilku gie?dach kryptowalut, jednak w przeciwie?stwie do innych aktywów kryptograficznych, nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?. Jednak nadal mo?esz naby? t? walut?, najpierw kupuj?c Bitcoin na dowolnej gie?dzie fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje t? monet?. Mo?esz kupi? ?eton eteru na Pancake Swap.

<<Kup Aetherv2>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? ATH za gotówk??

Nie. Aetherv2 jest obecnie niedost?pny do zakupu przy u?yciu walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Aetherv2.

Czy to prawda, ?e portale eteru istniej??

Portal Eteru ??czy Ci? z Eterem. Rama jest zbudowana w taki sam sposób, jak portale do Netheru, z wyj?tkiem u?ywania Glowstone zamiast portali do Netheru. Wylej wiadro wody na wn?trze portalu, aby go naenergetyzowa?.

Od jakich czynników zale?y cena sieci Aetherv2 [ATH]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Aetherv2.

<<Kup Aetherv2>>

Oficjalna strona Aetherv2 – https://aetheruniverse.com/

Aetherv2 na Twitterze – https://twitter.com/Aether_Crypto

Medium eteru – https://medium.com/@Aether_Crypto

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne