Jak i gdzie kupi? Aeternity (AE) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Aeternity lub AX to zdecentralizowana platforma aplikacji (dApps). Aeternity ma na uwadze wielki cel: aspiruje do bycia inteligentnym rozwi?zaniem kontraktowym, które wykorzystuje Oracle.

Oracle umo?liwiaj? powi?zanie danych spoza ?a?cucha bloków z danymi w ?a?cuchu bloków. Za pomoc? tej aplikacji mo?na uzyska? dost?p do danych ze ?wiata rzeczywistego i wykorzysta? je do inteligentnych kontraktów.

Aeternity zapewnia równie? rozwi?zania problemów, z którymi boryka si? wiele innych ?a?cuchów bloków, a jednym z nich jest skalowalno??. Jest to ograniczenie nie tylko standardowego ?a?cucha bloków, ale tak?e inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (dApps).


<<Kup Wieczno??>>

O wieczno?ci

Aeternity (AE) to token kryptowaluty, który zosta? wprowadzony we wrze?niu 2017 roku i opiera si? na sieci Ethereum. W 2017 roku zorganizowa?a równie? udan? sprzeda? tokenów dla swojego tokena Aeon (AE).

Projekt ma na celu popraw? skalowalno?ci inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Skalowanie osi?ga si? poprzez przeniesienie inteligentnych kontraktów poza ?a?cuch. Inteligentne kontrakty na Aeternity dzia?aj? poprzez prywatne kana?y pa?stwowe pomi?dzy stronami zainteresowanymi kontraktami, a nie na blockchainie.

Zdecentralizowane aplikacje opracowane przez Aeternity s? okre?lane jako „aepps”. B?d? pracowa? nad aeppsami typu open source jako prezentacj? mo?liwo?ci sieci Aeternity przed uruchomieniem sieci mainnet. Dla Aeternity bardzo wa?ne jest, aby wypracowa? sobie pozycj? w zat?oczonej rywalizacji platform DApps poprzez posiadanie znacz?cych aepps dost?pnych od samego pocz?tku.

UX i UI Aepps on Aeternity b?d? traktowane priorytetowo. Dzi?ki ?atwym w u?yciu narz?dziom javascript i interoperacyjno?ci frameworka React, Aeternity stara si? zaanga?owa? programistów aplikacji mobilnych i internetowych.

Aeternity tworzy tak?e fundament pod inkubator. Fundacja pomo?e sfinansowa? inicjatywy budowlane w Wieczno?ci.<<Kup Wieczno??>>

Co to jest Wieczno?? [AE]?

Aeternity to zdecentralizowana platforma aplikacji typu open source, zbudowana w oparciu o publiczn? technologi? blockchain, która jest nowej generacji i niezwykle elastyczna. Jego inteligentne kontrakty poza ?a?cuchem ??cz? si? z wbudowanymi wyroczniami, aby wykorzystywa? dane ze ?wiata rzeczywistego i czasu rzeczywistego.

Waluta wieczno?ci to zdecentralizowany komputerowy system operacyjny oparty na publicznej technologii blockchain, która jest dost?pna publicznie. Podstawowe cele wieczno?ci to zapewnienie niezrównanej produktywno?ci, przejrzystego zarz?dzania i globalnej skalowalno?ci. Jego zdecentralizowany mechanizm konsensusu jest budowany z my?l? o efektywno?ci kosztowej.

W 2017 roku rozpocz??a si? sprzeda? tokenów Aeon. Chocia? Aeternity jest obecnie w testnet, najpierw jest sprzedawany jako token ERC-20 na Ethereum. Tokeny ERC-20 zostan? wymienione na natywne tokeny Aeternity po uruchomieniu g?ównej sieci.

<<Kup Wieczno??>>

Kto jest za?o?ycielem Aeternity [AE]?

Yanislav Malahov, twórca Aeternity, ma d?ug? histori? w krypto i zna? Vitalika Buterina jeszcze przed Ethereum. Nazywa siebie „ojcem chrzestnym Ethereum”, poniewa? wierzy, ?e rozmowa, któr? odby? z Vitalikiem, wygenerowa?a koncepcj? Ethereum. Malahov nie by? zaanga?owany w tworzenie Ethereum, chocia? anga?owa? si? w wiele projektów kryptograficznych w przesz?o?ci i pó?niej.

Aeternity rozros?o si? z ma?ego zespo?u do ogromnego projektu po sprzeda?y tokenów. Na stronie Aeternity mo?esz przegl?da? i poznawa? licznych cz?onków zespo?u.


<<Kup Wieczno??>>

Co sprawia, ?e wieczno?? jest wyj?tkowa?

Aeternity posiada szereg dodatkowych funkcji, które odró?niaj? j? od innych platform smart contract i DApp. Zawiera zdecentralizowan? maszyn? Oracle, która pobiera informacje z wielu ?róde? i wykorzystuje je w inteligentnych kontraktach. W ramach sieci platformy prognostyczne s? równie? wykorzystywane do innych funkcji g?osowania i weryfikacji.

Protokó? Aeternity mo?e obs?u?y? wszystko, co potrafi? platformy Smart Contract pierwszej generacji — a nawet wi?cej. Gry, p?atno?ci, systemy to?samo?ci, zdecentralizowane finanse, rejestry, ekonomia tokenów, ?a?cuchy dostaw i inne aplikacje mog? na tym skorzysta?. Wiele z jego potencjalnych zastosowa? nie zosta?o jeszcze zbadanych. Twoja przysz?o?? jest w twoich r?kach.

Aeternity oferuje jedyny w swoim rodzaju mechanizm rozproszonego konsensusu, który ??czy dowód pracy (PoW) z dowodem stawki (PoS) (PoS). Wykorzystuje cykl kuku?kowy, odporny na ASIC, zwi?zany z pami?ci? i energooszcz?dny PoW, który pozwala na czas trwania bloków krótszy ni? 15 sekund. Do celów administracyjnych wykorzystywany jest mechanizm PoS, który pozwala ka?demu posiadaczowi tokena AE g?osowa? na ustawienia systemu, takie jak rozmiar bloku, op?aty i wid?y.


<<Kup Wieczno??>>

Gdzie mo?na kupi? Aeternity [AE]?

Je?li szukasz miejsca na zakup Aeternity, najlepszymi gie?dami, z których mo?esz teraz skorzysta?, s? OKEx, Huobi Global, ZT, Gate.io i HitBTC.

Aby kupi? Aeternity, przejd? do preferowanej gie?dy i wp?a? BTC, ETH lub UST w kwocie, jak? chcesz kupi? Aeternity. Wybierz kombinacj? AE/BTC, je?li masz BTC. Wybierz par? AE/USDT, je?li masz USDT i par? AE/USDT, je?li masz Ethereum. Przejd? do strony handlu swojej gie?dy. Wprowad? cen? monety AE, po której chcesz naby? monet? w przypadku AE/USDT. Naci?nij przycisk zakupu po wprowadzeniu ilo?ci monet AE i ilo?ci AE, któr? chcesz kupi? po okre?lonej cenie. Twoje zamówienie zostanie wpisane do ksi?gi zamówie? gie?dy. Pojawi si? na li?cie otwartych zamówie?, dopóki nie zostanie wype?niony. Po zako?czeniu zamówienia staniesz si? w?a?cicielem swoich tokenów AE.


<<Kup Wieczno??>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AE za gotówk??

Nie. Aeternity jest obecnie niedost?pne do zakupu przy u?yciu walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Wieczno??.

Co oznacza status prawny wieczno?ci?

ternity to firma z Liechtensteinu z siedzib? w Vaduz. Aby by? na bie??co z wszelkimi zmianami regulacyjnymi, zespó? wieczno?ci utrzymuje regularne i bezpo?rednie kontakty z prawnikami i w?adzami.

Od jakich czynników zale?y cena Aeternity Network [AE]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Aeternity.

<<Kup Wieczno??>>

Wniosek

Przeniesienie operacji inteligentnych kontraktów poza ?a?cuch, oprócz shardingu, jest prawdopodobnie najwa?niejszym krokiem naprzód w skalowalno?ci dla blockchain DApps. Na czele tego ruchu stoi wieczno??. Jednak poniewa? s? to nieznane morza, spodziewaj si? problemów, gdy platformy inteligentnego kontraktu, takie jak Aeternity, b?d? si? rozwija?. Oczekuj, ?e Ethereum b?dzie uwa?nie obserwowa? post?py Aeternity, poniewa? ka?de rozwi?zanie opracowane przez Aeternity b?dzie czym?, co Ethereum równie? b?dzie chcia?o w??czy?.

<<Kup Wieczno??>>

Aeternity Oficjalna strona internetowa – https://www.aeternity.com/

Aeternity Twitter – https://twitter.com/aeternity

Reddit Wieczno?ci – https://reddit.com/r/Aeternity


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne