Jak i gdzie kupi? Aeron (ARNX) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Aeron stara si? by? nowym punktem odniesienia w bezpiecze?stwie lotów, nap?dzanym przez blockchain, opracowuj?c zdecentralizowany system przechowywania, dokumentowania i weryfikacji wszystkich danych zwi?zanych z sektorem lotniczym, aby nasze loty by?y bezpieczniejsze.

<<Kup Aerona>>

O Aeronie

System Aeron ?ledzi konserwacj? lotnictwa i dzienniki pilota?owe za pomoc? technologii blockchain. Aeron buduje zdecentralizowan? baz? danych i system sieciowy do przechowywania ogólno?wiatowych danych o samolotach, szko?ach latania i pilotach. Ten elektroniczny system ?ledzenia wymaga?by od pilotów prowadzenia prawid?owych dzienników lotów, zapewniaj?c bezpiecze?stwo lotnictwa wszystkim zaanga?owanym. Jego celem jest zbudowanie „kieszonkowej linii lotniczej” – inteligentnego rozwi?zania opartego na blockchain. Pilot wykorzystuje aplikacj? pilota do indywidualnego ?ledzenia lotu. Aplikacja korporacyjna zbiera i weryfikuje dane od operatorów statków powietrznych, organizacji obs?ugi technicznej, szkó? lotniczych i operatorów stacjonarnych.

Token u?ytkowy Aeron (ARN) jest wbudowany w produkty Aeron. Przyczynia si? do zwi?kszonego wykorzystania produktu, uczestnictwa w ekosystemie, dost?pu do produktu i w?asno?ci. ARN jest projektem samofinansuj?cym si?. Chocia? token zapewni Ci dost?p do podstawowych us?ug na platformie Aeron, nie b?dzie on ograniczany przez aplikacje mobilne Aeron.

<<Kup Aerona>>

Co to jest Aeron [ARNX]?

Aeron ?ledzi konserwacj? samolotów i dane pilota?owe za pomoc? technologii blockchain. W ramach projektu powstaje baza danych i zdecentralizowany system sieciowy, który b?dzie zawiera? dane z ca?ego ?wiata dotycz?ce samolotów, szkó? latania i pilotów. Ten elektroniczny system rejestracji ma na celu zach?cenie pilotów do prowadzenia dok?adnych dzienników lotów w celu poprawy bezpiecze?stwa lotniczego.

Ponadto w ramach inicjatywy ustanowiono CryptoBonusMiles, oparty na kryptowalutach program nagród, który zapewnia korzy?ci zwi?zane z wykupem, takie jak bezp?atny baga? rejestrowany, bezp?atne pobyty w hotelach i dost?p do poczekalni na lotnisku.

Token ARN s?u?y do op?acania op?at transakcyjnych i us?ug, a tak?e zach?ty dla u?ytkowników w ekosystemie.


<<Kup Aerona>>

Kto jest za?o?ycielem Aeron [ARNX]?

Artem Orange jest obecnym CEO i wspó?za?o?ycielem Aeron blockchain. Posiada ponad dziesi?cioletnie do?wiadczenie w telekomunikacji i finansach.

Nadie?da Barkanowa jest dyrektorem technicznym Aeron. Ma ponad 11-letnie do?wiadczenie jako pilot, operator statków powietrznych i in?ynier zarz?dzania ruchem lotniczym.

<<Kup Aerona>>

Co sprawia, ?e Aeron jest wyj?tkowy?

Poniewa? jest to rozwi?zanie oparte na blockchain, Aeron wspiera otwarto?? i niezawodno?? danych. Jednak w ubieg?ym roku zakres projektu ogranicza? si? do ekspertów lotnictwa i amatorów lotnictwa ogólnego. Ju? nie — Aeron otworzy? si? na korzy?? ka?dego, kto lata, w tym klientów komercyjnych linii lotniczych. Wraz z uruchomieniem sieci mil premiowych (lojalno?ciowych) zasilanych przez Aeron jeszcze w tym roku, ka?dy mo?e zdobywa? nagrody kryptograficzne i uczestniczy? w g?ównych programach lojalno?ciowych linii lotniczych. To nowy dodatek do mapy drogowej Aeron. Dzi?ki temu platforma nie b?dzie ju? ograniczona do specjalistów lotnictwa; spo?ecze?stwo mo?e teraz na tym skorzysta?.

Aeron korzysta z unikalnych mo?liwo?ci blockchain, takich jak przechowywanie informacji, których nie mo?na modyfikowa? po fakcie, do ?ledzenia globalnych danych o samolotach, takich jak konserwacja samolotów i zapisy pilotów. Elektroniczny system rejestrowania Aeron wymaga od pilotów prowadzenia prawid?owych dzienników lotów, dzi?ki czemu latanie jest bezpieczne dla wszystkich zaanga?owanych osób i przyczynia si? do zmniejszenia liczby wypadków zwi?zanych z lotem.

Aeron s?u?y równie? jako brama do aktualnych i wiarygodnych informacji dla prywatnych pilotów, operatorów statków powietrznych, szkó? lotniczych i w?a?cicieli samolotów. Mi?o?nicy lotnictwa i ogó? spo?ecze?stwa mog? równie? szuka? dostosowanych opcji lotu i szkolenia.

Dane s? bezpiecznie przechowywane i dost?pne dla ka?dego z pe?n? przejrzysto?ci? — i s? chronione przez mechanizm uwierzytelniania wielosygna?owego, który uniemo?liwia jakiekolwiek naruszenie bezpiecze?stwa.

<<Kup Aerona>>

Gdzie mo?na kupi? Aeron [ARNX]?

Je?li zastanawiasz si?, gdzie kupi? Aeron, g?ównymi gie?dami, na których mo?na teraz handlowa? Aeronem, s? HitBTC, Gate.io, ProBit Global, Mercatox i Crex24.

<<Kup Aerona>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? ARNX za gotówk??

Nie. Aeron jest obecnie niedost?pny do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Aeron.

Czy mo?liwe jest szybkie przej?cie ARNX w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych obszarów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na zarejestrowa? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Aerona?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Aerona.

<<Kup Aerona>>

Wniosek

Aeron to oparta na blockchain platforma rejestrowania lotów i danych do obs?ugi technicznej samolotów. Dzi?ki jego wdro?eniu prywatni piloci, operatorzy statków powietrznych, szko?y lotnicze i w?a?ciciele statków powietrznych b?d? mieli dost?p do aktualnych i wiarygodnych informacji, takich jak do?wiadczenie pilota. Mi?o?nicy lotnictwa i ogó? spo?ecze?stwa mog? szuka? wybranych mo?liwo?ci latania i szkolenia.

Oficjalna strona Aeron – https://aeron.aero/

Aeron Twitter – https://twitter.com/aeron_aero

Aeron Reddit – https://reddit.com/r/aeronaero

Aeron Medium – https://medium.com/@aeronaero


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne