Jak i gdzie kupi? Aergo (AERGO) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Aergo Chain to po??czony publiczny ?a?cuch bloków, który koncentruje si? na rozwi?zaniach infrastrukturalnych na du?? skal? do zastosowa? komercyjnych i rz?dowych. Zobaczysz, ?e Aergo ??czy zdecentralizowane, pozbawione zaufania komponenty z prywatnymi scentralizowanymi modu?ami. Poniewa? w ?wiecie komercyjnym szybko?? i skalowalno?? maj? kluczowe znaczenie.

<<Kup Aerogo>>

O Aergo

Aergo przedstawia si? jako publiczna biznesowa platforma blockchain przeznaczona do instalacji hybrydowych, które obejmuj? zarówno infrastruktur? blockchain z zezwoleniem, jak i bez zezwolenia. Uwzgl?dniono obs?ug? j?zyka SQL, umo?liwiaj?c programistom proste przetwarzanie danych i znajome inteligentne pisanie kontraktów.

Blocko, wspierany przez Samsunga po?udniowokorea?ski start-up technologii blockchain, rozwija platform? i korzysta z niej. Wed?ug korea?skich ?róde? medialnych Blocko wdro?y?o operacyjne rozwi?zania bitcoin dla klientów na du?? skal?, takich jak Lotte Card, Shinhan Bank, Korea Exchange, Hyundai Motors i innych.

<<Kup Aerogo>>

Co to jest Aergo [AERGO]?

Firmy i osoby prywatne mog? korzysta? z platformy Aergo do uruchamiania aplikacji blockchain w Aergo Chain. Co zaskakuj?ce, b?dzie to pierwsza platforma blockchain oferuj?ca po??czenia ze starszymi narz?dziami programistycznymi. Na przyk?ad mo?liwo?ci Lua i SQL s? zawarte w ich j?zyku inteligentnych kontraktów. Chodzi o to, ?e pozwoli to organizacjom po prostu zapisa? in?ynierów bez konieczno?ci wydawania du?ych pieni?dzy na przekwalifikowanie. Docelowo architektura platformy zapewnia, ?e firmy mog? natychmiast wykorzysta? platform? w celu zminimalizowania kosztów operacyjnych.

Firmy mog? wdra?a? w prywatnym ?a?cuchu bloków, który wykorzystuje proces konsensusu dowodu autoryzacji (PoA). Ponadto platforma umo?liwia klientom ?atwe op?acanie dostawców us?ug w chmurze klasy korporacyjnej za uruchamianie ich prywatnych wyspecjalizowanych w?z?ów. Zamiast tego u?yj publicznego ?a?cucha bloków, który wykorzystuje proces delegowanego dowodu stawki (DPoS). Aergo Chain mo?e przeprowadza? transakcje jednocze?nie, wykorzystuj?c technologi? sidechain. Wed?ug zespo?u mo?e potwierdza? ponad milion transakcji na sekund?.

<<Kup Aerogo>>

Kto jest za?o?ycielem Aergo [AERGO]?

Zespó? Aergo sk?ada si? z oko?o pi??dziesi?ciu osób. Wi?kszo?? z nich ma du?e do?wiadczenie w Blockchain, a kilku z nich pracuje równie? w Blocko. Ogólnie rzecz bior?c, wydaje si?, ?e zespó? ten ma wystarczaj?ce talenty techniczne i handlowe, aby osi?gn?? swoje cele. Firm? kieruje trzech cz?onków komitetu. Zespó? jest ambitny, aby zbudowa? najbardziej u?yteczn? platform? dla firm i osób prywatnych do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji i rozwi?za? informatycznych dla przedsi?biorstw.

BLOCKO, wiod?cy dostawca rozwi?za? blockchain dla przedsi?biorstw zlokalizowany w Korei Po?udniowej, zaanga?owa? ponad 50 pracowników w rozwój platformy Aergo. Zespó? Aergo chce wspólnie wprowadzi? t? technologi? na rynek za pomoc? nowych wielkoskalowych procesów operacyjnych IT, a tak?e modyfikacji obecnych w produkcji systemów blockchain firmy BLOCKO.

Phil Zamani (cz?onek zarz?du) jest obecnym dyrektorem operacyjnym Blocko. Ma ponad 20-letnie do?wiadczenie w pracy z chmur? i technologi? open source. W swojej karierze zajmowa? ró?ne stanowiska wysokiego szczebla, w tym globalny wiceprezes ds. sprzeda?y w Redhat Inc i starszy wiceprezes dzia?u chmury w Deutsche Telekom.

Obecnym dyrektorem technicznym Blocko jest Park Hunyoung (cz?onek zarz?du). Posiada ponad 12-letnie do?wiadczenie w tworzeniu relacyjnych baz danych i systemów rozproszonych, a tak?e wszechstronn? wiedz? na temat wielkoskalowej i wysokowydajnej architektury oprogramowania. Park wniós? znacz?cy wk?ad w rozwój Coinstack i wcze?niej pracowa? jako programista w TmaxData i Tibero.

Za?o?ycielem i dyrektorem generalnym Blocko jest Wan Beom Kim. Stworzy? równie? Aergo i pe?ni funkcj? jego kierownika technicznego. Jego wykszta?cenie to g?ównie tworzenie relacyjnych baz danych i systemów rozproszonych.

<<Kup Aerogo>>

Co sprawia, ?e Aergo jest wyj?tkowe?

Aergo zapewnia organizacjom i osobom indywidualnym struktur? hostowania DApps w oparciu o sie? Aergo i jest przeznaczone do zastosowa? biznesowych. Aergo zapewnia inteligentny silnik kontraktowy, który obs?uguje Lua i SQ. Prywatne ?a?cuchy bloków platformy Aergo korzystaj? z protoko?u konsensusu Proof-of-Authority opartego na algorytmie RAFT, podczas gdy publiczna sie? blockchain, Aergo mainnet, korzysta z bizantyjskiego mechanizmu delegowanego sprawdzania stawki odpornego na awarie. U?ytkownicy mog? korzysta? z sieci, aby p?aci? dostawcom chmury klasy korporacyjnej, takim jak du?e firmy telekomunikacyjne, za obs?ug? ich prywatnych ?a?cuchów bloków na dedykowanych w?z?ach w celu g?osowania i kontrolowania producentów bloków.

Potencjalne us?ugi Blocko zostan? zbudowane wokó? produktów Aergo Enterprise, które do dzia?ania b?d? wymaga?y tokenów Aergo. Rozwi?zanie do weryfikacji kart kredytowych odcisków palców Lotte Card jest jednym z przypadków u?ycia. Rozwi?zanie zosta?o zaprojektowane z wykorzystaniem wersji inteligentnych kontraktów Lua firmy Aergo oraz integracji SQL i mówi si?, ?e zaoszcz?dzi?o Lotte Card 90% wydatków na r?czne zabezpieczenia zwi?zane z uwierzytelnianiem odcisków palców. W?ród klientów s? POSCO, Korea Stock Exchange, Shinhan Bank i Hyundai Motor Group.

<<Kup Aerogo>>

Gdzie mo?na kupi? Aergo [AERGO]?

Je?li zastanawiasz si?, gdzie kupi? Aergo, g?ównymi gie?dami do handlu Aergo s? teraz Binance, Mandala Exchange, OKEx, Upbit i KuCoin.

<<Kup Aerogo>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AERGO za gotówk??

Nie. Aergo jest obecnie niedost?pne do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Aergo.

Czy mo?na szybko przej?? AERGO w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych obszarów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na zarejestrowa? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Aerogo Depend?

Wp?ywy i wyp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? Aergo.

<<Kup Aerogo>>

Wniosek

Aergo to blockchain nast?pnego poziomu, odpowiedni dla wszystkich rodzajów przedsi?biorstw. Celem zespo?u jest przede wszystkim u?atwienie programistom i firmom szybkiego wdra?ania ich aplikacji w chmurze (zabezpieczonej przez Aergo Chain). Ponadto aplikacje te mog? by? publiczne lub prywatne, co oznacza, ?e z sieci mog? korzysta? firmy, które musz? przestrzega? zasad prywatno?ci u?ytkowników

<<Kup Aerogo>>

Oficjalna strona internetowa Aergo – https://www.aergo.io/

Aergo Twitter – https://twitter.com/Aergo_IO

Aergo Reddit – https://reddit.com/r/Aergo_Official

Aergo Medium – https://medium.com/aergo
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne