Jak i gdzie kupi? Aeon (AEON) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Aeon aspiruje do miana Monero-lite. Oba krypto opieraj? si? na systemie CryptoNote, który s?u?y jako podstawa dla ró?nych monet prywatno?ci. Poniewa? wykorzystuj? ten sam protokó? bazowy, obie waluty maj? kilka wspólnych cech, takich jak sygnatury pier?cieniowe, klucze jednorazowe i odporno?? na badanie blockchain.

Transakcje nie mog? by? ?ledzone podczas korzystania z podpisów pier?cieniowych. Podpis pier?cieniowy to po prostu zbiór kluczy publicznych powi?zanych z ka?d? transakcj?.

Typowe transakcje zawieraj? tylko jeden klucz publiczny od nadawcy, co u?atwia ?ledzenie. Natomiast transakcje z podpisem pier?cieniowym ??cz? klucz publiczny nadawcy z zestawem innych kluczy publicznych w sieci. W rezultacie mo?esz tylko zidentyfikowa?, ?e jeden z tych adresów rozpocz?? transakcj?, ale nie który.

<<Kup Aeon>>

O Aeon

Aeon to lekkie cyfrowe pieni?dze CryptoNote i prywatna kryptowaluta opracowana do operacji peer-to-peer na ca?ym ?wiecie. Anonimowy u?ytkownik Bitcointalk o imieniu Aeon rozwidla? kryptowalut? Monero 6 czerwca 2014 r., a wkrótce potem dwóch dodatkowych prywatnych u?ytkowników Bitcointalk, Smooth i Arux, do??czy?o do projektu Aeon.

<<Kup Aeon>>

Co to jest Aeon [AEON]?

Aeon to prywatna waluta, która jest przyjazna dla urz?dze? mobilnych i lekka. Aeon mo?e by? postrzegany jako m?odsze rodze?stwo Monero, w taki sam sposób, w jaki Litecoin jest l?ejszym uzupe?nieniem Bitcoina.

Spo?eczno?? Monero jest ca?kowicie skoncentrowana na u?ytkowniku ko?cowym i anonimowo?ci. Ta koncentracja ma swoje zalety, ale doprowadzi?a do opó?nienia monety pod wzgl?dem u?yteczno?ci. Aeon rozszerza hash CryptoNote Monero o kilka w?asnych, lekkich mo?liwo?ci.

<<Kup Aeon>>

Kto jest za?o?ycielem Aeon [AEON]?

AEON zosta? stworzony przez nieznanego programist? znanego tylko jako „Aeon” na Forum Bitcoin.

Aeon zadebiutowa? 6 czerwca 2014 roku jako widelec Monero z tak? sam? maksymaln? dostaw? 18,4 miliona monet. Ma porównywaln? krzyw? emisji jak Monero (XMR), chocia? jest 6 tygodni pó?niej.

Nie by?o „premine” ani „instamine”, co oznacza, ?e ?adna kryptowaluta nie zosta?a wyprodukowana i/lub zachowana przed debiutem. Aeon to prawdziwa oddolna moneta, która zosta?a wydana „uczciwie” pod ka?dym wzgl?dem.

Pierwotni programi?ci przestali pracowa? nad Aeonem w pa?dzierniku 2014 roku, a projekt uznano za porzucony. Ale w kwietniu 2015 r., po pokazie wsparcia spo?eczno?ci, wszystkie aktywa Aeon zosta?y przekazane nowemu programi?cie (smooth), który równie? pracowa? w tym czasie nad projektem Monero. Nast?pnie ponownie uruchomiono projekt Aeon i opublikowano now? map? drogow?.

26 kwietnia 2015 r. „Smooth” (g?ówny deweloper Projektu Monero) zosta? wyznaczony na nowego i g?ównego dewelopera AEON. Obecnie jest jedn? z najlepiej poinformowanych i wykwalifikowanych osób w krypto-sferze.

„Smooth” ?atwo przyznaje si? do rozwijania dla Monero. „Smooth” ma w swoim obozie „Arux” oznaczaj?ce „Zwolnij in?ynieri?, pytania i odpowiedzi i wsparcie”.

<<Kup Aeon>>

Co sprawia, ?e Aeon jest wyj?tkowy?

Rozproszona waluta cyfrowa stopniowo staje si? powszechn? cech? codziennego ?ycia. Niemniej jednak podstawowym urz?dzeniem internetowym ka?dego u?ytkownika pozostaje jego telefon komórkowy, gad?et z procesorem o niskim poborze mocy i ograniczonym dost?pie do pami?ci.

AEON wprowadza w t? er?, w czas, w którym ka?dy i wsz?dzie ma prawo do dyskretnego wysy?ania i odbierania pieni?dzy za pomoc? dowolnego urz?dzenia, które obecnie posiada.

AEON wykorzystuje kryptograficzne podej?cie d?wi?kowe, aby umo?liwi? przesy?anie i odbieranie p?atno?ci, jednocze?nie zapobiegaj?c ?atwemu ujawnianiu transakcji w ?a?cuchu bloków. Domy?lnie gwarantuje to, ?e Twoje transakcje, rachunki i przelewy pozostan? ca?kowicie tajne.

AEON jest w stanie zapewni?, ?e realizowane transakcje s? nie tylko niewykrywalne, ale równie? zawieraj? opcjonaln? ilo?? niepewno?ci, która gwarantuje, ?e transakcje nie b?d? ?atwo po??czone z powrotem z okre?lonym u?ytkownikiem lub maszyn? za pomoc? podpisów pier?cieniowych, co jest specjaln? cech? niektórych typów szyfrowania.

Kolejn? znacz?c? innowacj? AEON jest „przycinanie”. Wiele osób zna ten termin, który odnosi si? do t?uszczowych ?a?cuchów blokowych. To jest problem dla Monero, ale mo?na go naprawi?. Dla laika po prostu wiedz, ?e ilo?? danych zarejestrowanych w ksi?dze blockchainowej staje si? coraz bardziej uci??liwa z ka?d? mijaj?c? sekund?. Je?li uda si? zminimalizowa? ilo?? danych, które musz? by? przechowywane bez utraty wa?nych informacji, ca?y system przyspieszy.

<<Kup Aeon>>

Gdzie mo?na kupi? Aeon [AEON]?

Je?li chodzi o zakup AEON, masz tylko kilka opcji wymiany. Korzystanie z Bitcoin do zakupów na Bittrex jest najlepszym wyborem, poniewa? ma najwi?kszy wolumen obrotu. Mo?esz równie? wypróbowa? TradeOgre lub HitBTC, jednak ich wolumen jest niski.

Je?li zastanawiasz si?, czy kupi? Aeon z innych platform gie?dowych, g?ównymi gie?dami do handlu na Aeon s? teraz HitBTC, Bittrex i TradeOgre.

<<Kup Aeon>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AEON za gotówk??

Nie. Aeon jest obecnie niedost?pny do zakupu za pomoc? walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Aeon.

Czy mo?na kopa? Aeon?

Jest to najbardziej konfigurowalny, open source i pozwala kopa? za pomoc? kombinacji procesorów graficznych Nvidia i AMD, a tak?e procesora z jednego okna. Jest równie? kompatybilny z systemami Windows i Linux.

Od jakich czynników zale?y cena Aeon?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Aeon.

<<Kup Aeon>>

Wniosek

Aeon to l?ejszy, szybszy odpowiednik Monero. Pomimo faktu, ?e oba projekty wykorzystuj? ten sam podstawowy algorytm prywatno?ci, CryptoNote, Aeon stara si? by? bardziej przyst?pny. Projekt robi to, wykorzystuj?c lekki algorytm wyszukiwania, w??szy ?a?cuch bloków i konfigurowaln? prywatno??.

Aeon mo?e rozwija? si? wraz z Monero w miar? rozwoju. Chocia? u?ywa?by? Monero do transakcji wymagaj?cych poufno?ci, Aeon mo?e by? akceptowaln? opcj? dla codziennych wymian, w których zapewniona anonimowo?? nie jest tak potrzebna.

Oficjalna strona Aeon – http://www.aeon.cash/

Aeon Twitter – https://twitter.com/AeonCoin

Aeon Reddit – https://reddit.com/r/aeon

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne