Jak i gdzie kupi? Aegis (AGS) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Aegis to elastyczna platforma DeFi, która rozwi?zuje ten problem, zapewniaj?c klientom po?yczki i opcje niezabezpieczonych po?yczek w oparciu o ich ocen? kredytow?. Poszczególni u?ytkownicy otrzymuj? nast?pnie „Wynik Aegis”, który umo?liwia u?ytkownikom dost?p do odpowiednich po?yczek kapita?owych w ekosystemie kryptograficznym. W rezultacie Aegis odgrywa wa?n? rol? pomostu kapita?owego, umo?liwiaj?c u?ytkownikom ?atwe manipulowanie i ?atwe przenoszenie p?ynno?ci mi?dzy ekosystemami fiat i kryptowalut.

<<Kup Egid?>>

O Egidzie

Aegis oferuje u?ytkownikom charakterystyczny interfejs do handlu i zarz?dzania maj?tkiem, który oprócz mo?liwo?ci udzielania po?yczek umo?liwia im weryfikacj? produktów i ?ledzenie linii kredytowych w czasie rzeczywistym. Aegis zamierza zapewni? u?ytkownikom szereg rewolucyjnych produktów zarz?dzania maj?tkiem, w tym zorganizowane opcje inwestycyjne (np. swapy kredytowe, instrumenty dwuwalutowe), syntetyzowane towary (np. z?oto, ropa, mied?), standardowe instrumenty pochodne bran?y finansowej (akcje, obligacje) , nieruchomo?ci, indeksy i nie tylko, które b?d? mogli kupowa? i sprzedawa? bez wychodzenia z platformy Aegis.

<<Kup Egid?>>

Co to jest Egida [AGS]?

Aegis to elastyczna platforma DeFi, która zapewnia klientom opcje po?yczania i niezabezpieczonego finansowania w oparciu o ich w?asn? ocen? kredytow?.

Jednocze?nie Aegis stworzy portfolio narz?dzi do zarz?dzania maj?tkiem dla swojej bazy klientów, umo?liwiaj?c im udzia? w handlu DeFi i zarz?dzaniu aktywami z poziomu platformy Aegie.

Aegis wykorzystuje unikalny system oceny kredytowej oparty na sztucznej inteligencji, aby analizowa? wiarygodno?? u?ytkowników na podstawie podanych danych i przypisuje ka?demu u?ytkownikowi „Aegis Score”, co jest podobne do konwencjonalnych ocen profilu ryzyka.

Aegis Network zajmuje rygorystyczne stanowisko w kwestii ograniczania ryzyka, aby zagwarantowa?, ?e po?yczkodawcy w sieci maj? wystarczaj?ce zabezpieczenia i ?rodki zaradcze na wypadek awarii.

Aegis Network utworzy lokalny stablecoin - AUSD - aby zapewni? stabilno?? warto?ci dla ekosystemu Aegis, a tak?e dowód s?uszno?ci dla swoich us?ug po?yczkowych. U?ytkownicy generuj? AUSD, szyfruj?c swoje zasoby cyfrowe i przechowuj?c je w sieci Aegis. U?ytkownicy mog? po?ycza? konwencjonalne aktywa kryptograficzne, takie jak ETH i wydobywa? tokeny AEGIS, korzystaj?c z AUSD.

Klienci Aegis wype?niaj? ankiet?, aby ustali? swoj? tolerancj? na ryzyko/nagrod?, która jest nast?pnie przypisywana do ich unikalnej tolerancji dla profili ryzyka w Aegis Network za po?rednictwem przyjaznego dla u?ytkownika pulpitu zarz?dzania aktywami.


<<Kup Egid?>>

Kto jest za?o?ycielem Aegis [AGS]?

Na oficjalnej stronie internetowej nie ma informacji o zespole ani twórcach Aegis. Nie ujawnili jeszcze za?o?ycieli Aegis.

<<Kup Egid?>>

Co sprawia, ?e Aegis jest wyj?tkowa?

Towary i us?ugi DeFi s? obs?ugiwane przez us?ug? aktywów opart? na sieci Polkadot.

Aegis zapewnia ekosystemy blockchain o wysokim poziomie bezpiecze?stwa i trwa?o?ci. Aby zapewni? produktywno?? i kompatybilno??, unikalny system ??czy wszystkie zasoby w jedn? pul? p?ynno?ci.

Aegis oferuje unikaln? funkcj?, dzi?ki której posiadacze tokenów AGS mog? regulowa? ekosystem.

Aegis oferuje szerszy zakres opcji po?yczkowych, w tym mikropo?yczki i po?yczki niezabezpieczone, a tak?e po?yczki z nadmiernym zabezpieczeniem. Aegis ocenia zdolno?? kredytow? u?ytkowników za pomoc? zastrze?onego algorytmu oceny kredytowej opartej na sztucznej inteligencji i przypisuje ka?demu u?ytkownikowi „Aegis Score” na podstawie podanych danych, co jest porównywalne z tradycyjnymi ocenami profilu ryzyka. Aegis Score kontroluje, ile kredytu u?ytkownik mo?e pobra? z puli p?ynno?ci, dzi?ki czemu us?ugi DeFi s? dost?pne dla prawie ka?dego. Aegis umo?liwia równie? tokenizacj? aktywów i instrumentów pochodnych, takich jak CDS i inne.

<<Kup Egid?>>

Gdzie mo?na kupi? Aegis [AGS]?

Je?li szukasz, gdzie kupi? Aegis, g?ówne gie?dy handlu Aegis to obecnie Gate.io, Hotbit, Jubi, Binance i Bittrex. Inne znajduj? si? na naszej stronie gie?d kryptowalut.

<<Kup Egid?>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AGS za gotówk??

Nie. Aegis jest obecnie niedost?pny do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na AGS.

Od jakich czynników zale?y cena AGS?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Aegis.

<<Kup Egid?>>

Oficjalna strona Aegis – https://aegis.finance/

Aegis Medium – https://medium.com/aegisdefi-blog


Aegis Reddit – https://reddit.com/r/Aegis


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne