Jak i gdzie kupi? ADX [Ambire ADEX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Na lokalnym handlu kryptowalutami HitBTC mo?esz zamieni? dolary ameryka?skie (USD) na tokeny ADX. Musisz najpierw utworzy? darmowe konto, podaj?c swój adres e-mail i wybieraj?c has?o. Aby umie?ci? ?rodki na swoim profilu i rozpocz?? handel, musisz równie? wys?a? e-mail do dzia?u zgodno?ci HitBTC z pe?nym imieniem i nazwiskiem, dat? urodzenia, krajem urodzenia, lokalizacj?, danymi konta bankowego i dokumentacj? uzupe?niaj?c?. Je?li nie posiadasz ju? kryptowaluty, mo?esz wp?aci? j? na swoje konto HitBTC bez podawania wszystkich wymaganych informacji weryfikacyjnych.

Znajd? i kliknij parowanie „ADX”, takie jak ADX/ETH, ADX/BTC lub ADX/USDT, korzystaj?c z ??cza „Rozwój” u góry strony. Poszukaj pola „Kup ADX”, wybierz rodzaj zamówienia z zak?adek i wprowad? ??dan? op?at? transakcyjn?. Przed sfinalizowaniem zakupu dok?adnie sprawd? fakty dotycz?ce transakcji, w tym kwot? zakupu ADX, op?aty i ogólne koszty zmiany.

<<KUP ADX [Ambire ADEX >>

O ADX [Ambire ADEX]

Firma opracowuje równie? aplikacje dla portalu wydawcy, portalu reklamodawców oraz konta AdEx dla klientów indywidualnych na szczycie rynku. Wszystkie te aplikacje b?d? oparte na przegl?darce i dost?pne przez Internet, ale AdEx b?dzie je hostowa?. Dzi?ki profilowi u?ytkownika ko?cowego ludzie b?d? mogli zrozumie? i regulowa? przekazywan? im reklam?.

Wed?ug twórców AdEx, sie? ma zajmowa? si? ró?nymi problemami zwi?zanymi z reklam? internetow?.

<<KUP ADX [Ambire ADEX >>


Co to jest ADX [Ambire ADEX]?

Jako polecany fragment zosta? wybrany fragment z internetu.

AdEx to gie?da reklam oparta na blockchain, która ma na celu zak?ócenie obecnego krajobrazu reklamy internetowej poprzez rozwi?zanie g?ównych problemów, takich jak oszustwa reklamowe, prywatno?? i zgoda na otrzymywanie sponsorowanych wiadomo?ci. AdEx opiera si? na inteligentnych kontraktach Ethereum i jest przejrzysty.

<<KUP ADX [Ambire ADEX >>

Kim s? za?o?yciele ADX [Ambire AdEX]

Ivo Georgiev, dyrektor generalny i za?o?yciel AdEx, opartej na blockchainie gie?dzie reklam, której celem jest zapewnienie bezpiecznego, przejrzystego i korzystnego rozwi?zania dla wszystkich zaanga?owanych stron, wyja?nia cel projektu, omawia g?ówne wyzwania zwi?zane z tworzeniem rozproszonego rynku reklam i oferuje swoje spojrzenie na scenografi? reklamy cyfrowej.

<<KUP ADX [Ambire ADEX >>

Co sprawia, ?e ADX [Ambire ADEX] jest wyj?tkowy?

Zapewniaj?c przejrzysto?? i prywatno??, AdEx umo?liwia klientom pe?n? kontrol? nad ich reklamami, kampaniami reklamowymi i ogólnymi preferencjami. W ramach ekosystemu AdEx technologia ??czy równie? reklamodawców bezpo?rednio z u?ytkownikami i wydawcami, eliminuj?c potrzeb? centralnego organu, co jest cech? tradycyjnych platform reklamowych, takich jak Google Ads.

<<KUP ADX [Ambire ADEX >>

Jak uzyska? AdEx?

Zakup ADX jest tak prosty, jak przej?cie do strony Kriptomat, jak kupi? AdEx i wybranie ??danej metody p?atno?ci.

<<KUP ADX [Ambire ADEX >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce ADX [Ambire ADEX]

Jak mog? dokona? p?atno?ci za reklamy AdEx?

Aby zachowa? stabilno??, wp?aty i wyp?aty AdEx s? obs?ugiwane w DAI. Dla tych, którzy nie s? tak zaznajomieni z kryptowalutami, istniej? inne mo?liwo?ci waluty fiducjarnej.

Czy musz? mie? portfel, aby korzysta? z AdEx?

Wed?ug ekspertów AdEx najlepiej jest u?ywa? z bezpiecznym portfelem kryptograficznym. U?ytkownicy mog? jednak zarejestrowa? si? za pomoc? swojego adresu e-mail, a zostanie dla nich utworzony portfel przegl?darki. To jest

mniej bezpieczne, ale mog? pó?niej po??czy? inny portfel ze swoim kontem.

Jaki jest najlepszy sposób na sprzeda? AdEx?

Je?li posiadasz ju? ADX i trzymasz go w portfelu wymiany Kriptomat, mo?esz go szybko sprzeda?, poruszaj?c si? po interfejsie u?ytkownika i wybieraj?c preferowan? metod? p?atno?ci.

<<KUP ADX [Ambire ADEX >>

Wniosek

AdEx rozwija tradycyjn? koncepcj? platform reklamowych, daj?c wydawcom, reklamodawcom i u?ytkownikom w sieci pe?n? kontrol? nad reklamami i ich wyborami. Przejrzysto??, prywatno??, kontrola i decentralizacja to cechy sieci, które rewolucjonizuj? sposób korzystania z reklam.

AdEx tworzy nowy ekosystem, który ??czy internautów, reklamodawców i wydawców bez potrzeby scentralizowanych organów, z uczestnikami sieci posiadaj?cymi pe?n? monetyzacj? reklam i kampanii reklamowych.

Rozpocznij przygod? z AdEx ju? dzi? i do??cz do eksplozji kryptowalut!

<<KUP ADX [Ambire ADEX >>

ADX [Ambire ADEx] Oficjalna strona internetowa: https://www.adex.network  

ADX [ Ambire ADEx ] Oficjalny Twitter :https://twitter.com/adexnq?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor  

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne