Jak i gdzie kupi? token przygody [TWA] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Wraz z pojawieniem si? tokenów przygód i funduszu LUNA b?dziesz móg? czerpa? wiele zwrotów z inwestycji w koncepcj? uprawy p?ynów i plonów.

O ?etonach przygód [TWA]

Pocz?tkowo projekt mia? 101 milionów tokenów Adventure, z których 94% zosta?o ju? spalonych lub zablokowanych na dwa lata. Pozosta?e 4% zostanie spalone w listopadzie 2022 roku, kiedy tokeny zostan? wydane.

Obecnie w obiegu znajduje si? ??cznie 5,9 miliona tokenów projektu, a ka?da transakcja zmniejsza ca?kowit? poda? o 1% warto?ci kontraktowej. Dodatkowo na sta?e zmniejszono liczb? dost?pnych tokenów. Ze wzgl?du na trwaj?c? redukcj? poda?y tokenów cena tokena wzro?nie.

Balancer Protocol jest u?ywany przez Fundusz LUNA. Fundusz jest odpowiedzialny za zarz?dzanie cen? tokenów Adventure i portfelami wszystkich powi?zanych u?ytkowników. Ca?kowita liczba Tokenów Przygód dost?pnych do wymiany zmniejsza si? o 1% z ka?d? transakcj?.

<<KUP token przygody >>

Co to jest token przygody [TWA]?

Adventure Tokens ($TWA) to token ERC-20 o ujemnej warto?ci rzeczywistej. Ka?da transakcja, niezale?nie od tego, czy chodzi o kupno, sprzeda? czy transfer aktywów, spala jeden procent warto?ci tokena, aby by? bezpieczny.

Kim s? za?o?yciele Adventure Token [TWA]

Yasin Fatullayev i John Wall s? wyj?tkowymi programistami Blockchain w Adventure Token. Odpowiedzialno?? za rozwój zw?aszcza Front-End Developer Sem Kenan. Zespó? dzieli si? dalej na kreatywn? projektantk? Laur? Protopea, której towarzyszy trzech wyj?tkowych ekspertów ds. marketingu i PR: Xavier Vera, Emilio Andretta i Adam Justice.

<<KUP token przygody >>

Co sprawia, ?e token Adventure [TWA] jest wyj?tkowy?

Jeden procent ca?kowitej ceny sprzeda?y jest spalany za ka?dym razem, gdy token przygody jest nabywany, wymieniany lub przenoszony mi?dzy portfelami, co oznacza, ?e ka?da transakcja sprawia, ?e token przygody jest mniej dost?pny. P?ynno?? jest przyci?gana przez handel i nast?puje wi?cej transakcji. Ka?da transakcja zwi?ksza p?ynno??, jednocze?nie zmniejszaj?c ilo?? dost?pnych ?etonów przygód.

Jako posiadacz ?etonu przygody, twoje korzy?ci w ramach finansowania Adventure Luna równie? zyskuj? na warto?ci.

Od listopada 2022 r. 94 procent ze 101 milionów tokenów wyemitowanych przez Adventure Token zosta?o ju? spalonych lub zosta?o zablokowanych na dwa lata, zanim zostanie wydane i spalone w ca?o?ci.

Najbardziej krytyczn? ilo?ci? jest nasza kr???ca poda? 5,9 miliona tokenów. Po tym czasie do puli nie zostan? dodane ?adne nowe ?etony. Spalaj?c jeden procent warto?ci transakcyjnej, te 5,9 miliona monet uszczupli si? jeszcze szybciej.

Tokeny obejmuj? Uni, Ethereum, Bitcoin, Chainlink i sam Adventure Token, z których wszystkie dzia?aj? na protokole Balancer w celu obs?ugi funduszu Adventure Luna. Tokeny Przygód s? spalane za ka?dym razem, gdy Fundusz dokonuje transakcji, pomagaj?c w utrzymaniu stabilnej ca?kowitej poda?y. Fundusz wymieni tokeny Twoje i innych posiadaczy, aby utrzyma? równowag? portfela.

Gdzie mo?na kupi? Adventure Token TWA?

Token przygody mo?na obecnie kupi? na nast?puj?cych gie?dach: Binance; Wymiana mandali; OKEx; FTX; i Huobi Global.


<<KUP token przygody >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Adventure Token TWA

Ile monet jest w sumie w obiegu?

Cena tokena przygody wzros?a o 4,87 procent w ci?gu ostatniego dnia. Pod wzgl?dem kapitalizacji rynkowej zajmuje obecnie 5775. miejsce. Nie mo?na wiedzie?, ile monet TWA znajduje si? obecnie w obiegu ani jaka jest maksymalna poda?.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

W Ethereum Adventure Token jest rzeczywi?cie tokenem ERC-20. Zamiast oferowa? audyt bezpiecze?stwa, token wykorzystuje system multisig, który obejmuje jego twórc? i kilka innych anonimowych portfeli, aby zapewni? bezpiecze?stwo.

Od jakich czynników zale?y cena ?etonu przygody?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Adventure Token.

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

Dlatego jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny TWA zosta?y uaktualnione do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,09016 USD za token.

Krótko mówi?c, TWA pob?ogos?awi?o handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie, dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP token przygody >>

Adventure Token [TWA] Oficjalna strona internetowa — https://www.adventuretoken.com/

Token przygody [TWA] Oficjalny Twitter – https://twitter.com/Adventure_Token

Token przygody [TWA] Oficjalny Reddit — https://reddit.com/r/AdventureToken

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne