Jak i gdzie kupi? Adshares (ADS) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

G?ównym celem projektu Adshares jest uczynienie istniej?cych gie?d reklam przestarza?ymi poprzez stworzenie otwartej platformy, która umo?liwia reklamodawcom i wydawcom wzajemne lokalizowanie si? i zawieranie transakcji bezpo?rednio za po?rednictwem ?a?cucha bloków.

Standardowa wymiana i prosty dost?p do rynków b?d? zach?ca? do opracowywania dost?pnych algorytmów, dzi?ki którym wydawcy b?d? w?asnymi platformami SSP, a reklamodawcy b?d? ich w?asnymi platformami DSP.

<<Kup udzia?y w reklamach>>

Informacje o udzia?ach w reklamach

Adshares Network to zdecentralizowany rynek reklamy programowej typu peer-to-peer. Sie? Adshares zwi?ksza otwarto??, ogranicza oszustwa i obni?a koszty dla wszystkich uczestników rynku. Opiera si? na ESC Blockchain i akceptuje p?atno?ci reklamowe w postaci tokenów Adshares. Op?aty otrzymane z p?atno?ci online s? przydzielane posiadaczom tokenów.

Adshares to pierwszy i jedyny tego typu zdecentralizowany ekosystem marketingowy, który utrzymuje si? na szczycie bran?y dzi?ki algorytmicznym mediom i planom reklamowym jako funkcja us?ugi. Dzia?a na blockchainie ADS, co pozwala na szybkie przetwarzanie i minimalne op?aty transakcyjne dla konsumentów. Adshares to sie? reklamowa odporna na Adblock, wystarczaj?co pot??na, aby konkurowa? z Google Ads i zorientowanymi na kryptowaluty sieciami udost?pniania wiadomo?ci, takimi jak Coinzilla, mi?dzy innymi.

<<Kup udzia?y w reklamach>>

Co to jest Adshare [ADS]?

Adshares opiera si? na ?a?cuchu bloków Enterprise Service Chain, który ma jeden z najwi?kszych TPS i zapewnia decentralizacj? w operacjach zwi?zanych z reklamami kryptograficznymi i udost?pnianiem wiadomo?ci. U?ytkownicy korzystaj?cy z platformy mog? zarabia? na swoich odwiedzaj?cych i zwi?ksza? przychody z reklam, uwalniaj?c pe?ny potencja? wy?wietlania reklam bez ogranicze? i w ró?nych formatach z pe?n? przejrzysto?ci?. Inicjatywa ma na celu pomoc wydawcom i reklamodawcom w maksymalizacji zysków i uzyskaniu dost?pu do wielu sieci reklamowych jednocze?nie. Warto zauwa?y?, ?e banery reklamowe s? przechowywane w sposób zdecentralizowany przez SKYNET. Mo?esz równie? u?y? oprogramowania Adshares do utworzenia w?asnej sieci reklamowej w ekosystemie ADS.

Adshares Network popycha marketerów do kupowania wy?wietle? bez rozró?nienia, poniewa? nie ma wystarczaj?co du?o czasu na ich pe?n? ocen?. To znacznie podnosi koszty infrastruktury, poniewa? systemy RTB musz? dzia?a? w rygorystycznych limitach czasu reakcji. Sie? Adshares zbudowana jest na odr?bnym paradygmacie rynkowym; ka?dy reklamodawca zak?ada konto blockchain i ??czy je ze swoj? domen?.

Adshares API jest u?ywany przez reklamodawc? do definiowania zasobów reklamowych, które chce wprowadzi? na rynek. Typowe zg?oszenie b?dzie zawiera? materia? kreatywny (baner, tekst, wideo), informacje demograficzne i oczywi?cie op?at?. To od reklamodawcy zale?y okre?lenie, które informacje powinny by? upublicznione, a które nie.

<<Kup udzia?y w reklamach>>

Kto jest za?o?ycielem Adshares [ADS]?

Dr Leszek Rychlewski jest wspó?za?o?ycielem Adshares. Leszek jest bogatym biznesmenem i naukowcem. Zaintrygowa? go blockchain i sposób, w jaki mo?na go w pe?ni wykorzysta?. Jest za?o?ycielem fundacji Adshares i twórc? ESC Blockchain.

Jacek Zemo jest CTO i kolejnym wspó?za?o?ycielem Adshares. Jacek jest zaanga?owany w technologi? blockchain od 2011 roku. Widzia? wiele obietnic w blockchain i planowa? rozwija? w?asny. Jego celem by?o stworzenie ksi?gi, która by?a uwa?ana za bezpieczniejsz? i skuteczniejsz? ni? inne.

<<Kup udzia?y w reklamach>>

Co sprawia, ?e udzia?y w reklamach s? wyj?tkowe?

G?ówn? przewag? konkurencyjn? sieci Adshares jest znacznie wi?ksza przejrzysto?? i ni?sza bariera wej?cia. Eliminuje to wi?kszo?? zysku dla po?redników i znacz?co obni?a koszty reklamy. Zmniejszone wydatki zach?c? reklam? i wydawców do migracji na nasz? platform?.

Drugim obszarem rozwoju jest zapobieganie oszustwom i mo?liwo?? dostarczania reklam klientom korzystaj?cym z Adblock. Nowe podej?cie, które p?aci za reklamy po ka?dym wy?wietleniu, zapewnia firmom wi?cej czasu na ustalenie, czy ruch jest uzasadniony. Przej?cie na podzia? dochodów mo?e ca?kowicie wyeliminowa? oszustwa. Na przyk?ad reklamodawca posiadaj?cy sklep internetowy mo?e p?aci? za ruch ukierunkowany, dziel?c wygenerowany dochód.

Obni?one ceny i decentralizacja ró?nych us?ug b?d? nap?dza? dalsz? konkurencj?, jeszcze bardziej obni?aj?c ceny i zapewniaj?c zach?ty do ulepszania obecnych us?ug.

<<Kup udzia?y w reklamach>>

Gdzie mo?na kupi? udzia?y reklamowe [ADS]?

Je?li szukasz miejsca na zakup Adshares, g?ównymi gie?dami do handlu Adshares s? teraz PancakeSwap (V2), QuickSwap i Graviex.

Adshares Blockchain rozszerzy? zakres w ostatnich miesi?cach, dodaj?c dwie dodatkowe alternatywy zdecentralizowanej wymiany (DEX), które umo?liwiaj? u?ytkownikom kupowanie lub sprzedawanie tokena $ADS za po?rednictwem Uniswap i PancakeSwap. Z przyjemno?ci? informujemy, ?e $ADS zosta? dodany do QuickSwap!

<<Kup udzia?y w reklamach>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? ADS za gotówk??

Nie. Obecnie nie mo?na kupi? Adshares w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na ADS.

Od jakich czynników zale?y cena ADS?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? Adshares.

<<Kup udzia?y w reklamach>>

Adshares Oficjalna strona internetowa – https://adshares.net/

Adshares na Twitterze – https://twitter.com/adsharesNet

Adshares Reddit – https://reddit.com/r/adshares

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne