Jak i gdzie kupi? Admonkey [AdMonkey] ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

B?dziesz potrzebowa? Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH), aby kupi? AdMonkey (ADMONKEY) na wi?kszo?ci gie?d kryptowalut. Dobr? wiadomo?ci? jest to, ?e mo?esz kupi? dowoln? kryptowalut? za pomoc? karty kredytowej lub konta bankowego w Coinbase.

Uwaga: Istniej? inne sposoby kupowania BTC i ETH online, ale skupi? si? na tej lekcji na Coinbase, poniewa? jest to najbardziej przyjazny u?ytkownikowi dla pocz?tkuj?cych inwestorów kryptowalut.

<<KUP AdMonkey>>

Informacje o Admonkey [AdMonkey]

Chocia? ADMONKEY pojawi? si? na kilku gie?dach kryptowalut, nie mo?na go kupi? za pieni?dze fiducjarne, jak inne g?ówne kryptowaluty. Jednak nadal mo?esz uzyska? t? walut?, najpierw kupuj?c Bitcoin na dowolnej gie?dzie fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje ADMONKEY. W tym samouczku szczegó?owo przeprowadzimy Ci? przez procedury zakupu ADMONKEY.

<<KUP AdMonkey>>

Co to jest Admonkey [AdMonkey]

AdMonkey to najnowocze?niejsza platforma do wy?wietlania reklam obs?ugiwana przez umowy Binance Smart Chain, aby sta? si? najlepsz? aplikacj? internetow? dla nowych i bie??cych projektów kryptograficznych.

Celem AdMonkey jest zapewnienie szybkiego, elastycznego ?rodowiska kupowania reklam CPC/CPM, w którym klienci mog? przesy?a? kampanie reklamowe oparte na tekstach i banerach do dystrybucji w witrynach naszej aplikacji wydawcy.

Pierwsza wersja BETA sieci reklamowej AdMonkey b?dzie dost?pna w czwartym kwartale 2021 r., a pierwsze smartfony BETA pojawi? si? w pierwszym kwartale 2022 r.

Zespó? AdMonkey ma du?e do?wiadczenie w tworzeniu oprogramowania, marketingu internetowym i badaniach finansowych.

<<KUP AdMonkey>>

Kim s? za?o?yciele Admonkey [AdMonkey]

Mike jest g?ównym deweloperem projektu, a tak?e pierwotnym twórc?. Jego zapleczem jest rozwój oprogramowania. Brian jest g?ównym moderatorem i „Królem Shillerem”, jak go nazywaj?, i utrzymuje TG!

<<KUP AdMonkey>>

Co sprawia, ?e Admonkey [AdMonkey] jest wyj?tkowy?

Celem AdMonkey jest stanie si? najpopularniejsz? platform? kampanii reklamowych w ?wiecie kryptowalut.

Gospodarka. Reklama kryptowalut by?a przemys?em o warto?ci 50 miliardów dolarów w czwartym kwartale 2020 r. Z roku na rok b?dzie to ros?o.

Wykorzystanie kryptowalut ro?nie na ca?ym ?wiecie.

Z pomoc? $AdMonkey powstaje unikalna platforma us?ug reklamowych.

Aby odnie?? sukces, potrzebujesz odpowiednich narz?dzi i technologii. B?dzie to platforma, na której marketerzy b?d? mogli projektowa? i realizowa? swoje kampanie.

<<KUP AdMonkey>>

Gdzie mo?na kupi? Admonkey [AdMonkey]?

Platforma Binance obs?uguje teraz token ADMONKEY. 0xf69e4ccc9bf335d8046fbfa8ec752930c785fe71 to adres tokena dla ADMONKEY. Upewnij si?, ?e nie kupujesz ?adnego tokena z innym inteligentnym kontraktem ni? ten (poniewa? mo?na go ?atwo sfa?szowa?). W trakcie uruchamiania zdecydowanie zalecamy zachowanie ostro?no?ci i bezpiecze?stwa.

<<KUP AdMonkey>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy jest jaki? sposób na szybkie zdobycie ADMONKEY w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie jednym z najwygodniejszych obszarów do kupowania kryptowalut. Istniej? nawet banki internetowe, w których mo?na zarejestrowa? konto i wyp?aca? gotówk? na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Czy istnieje sposób na zakup ADMONKEY lub Bitcoina za pomoc? karty kredytowej na innej platformie?

Tak, jest to bardzo przyjazna dla u?ytkownika platforma do zakupu Bitcoin za pomoc? kart kredytowych. To gie?da kryptowalut w czasie rzeczywistym, która pozwala kupowa? i sprzedawa? kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej. Posiada bardzo przyjazny interfejs u?ytkownika, a proces zakupu jest do?? oczywisty.

Czy za ADMONKEY mo?na zap?aci? gotówk??

Nie ma mo?liwo?ci bezpo?redniego zakupu ADMONKEY za gotówk?. Mo?esz jednak kupi? BTC na rynkach, takich jak LocalBitcoins, a nast?pnie przenie?? swoje BTC na odpowiednie gie?dy AltCoin, aby uko?czy? pozosta?e etapy.

<<KUP AdMonkey>>

Wniosek

Kryptowaluty cieszy?y si? ogromn? popularno?ci?, ale dla niektórych osób by?y równie? strat?. W rezultacie handlowcy i inwestorzy zawsze szukaj? prognozowanych cen w najdrobniejszych szczegó?ach i odpowiedzi na te popularne pytania. Czy m?drze jest inwestowa? w AdMonkey (ADMONKEY)? Ile b?dzie warte AdMonkey w 2025 roku? Ile b?dzie wart AdMonkey za dziesi?? lat? Inwestowanie w dowoln? kryptowalut? d?ugo- i krótkoterminowo b?dzie dok?adnie obj?te.

<<KUP AdMonkey>>

Admonkey [AdMonkey] Oficjalna strona internetowa https://admonkey.network  

Admonkey [AdMonkey] Oficjalny Twitter https://twitter.com/AdMonkeyToken?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor  

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne