Jak i gdzie kupi? Adelphoi (ADL) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Obecnie Adelphoi jest stosunkowo ?atwe do zdobycia. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal! Jest jednak kilka kroków do na?ladowania, dlatego stworzyli?my ten prosty przewodnik dla Ciebie! Jest podzielony na sekcje; po prostu wybierz ten, który odpowiada Twojej metodzie p?atno?ci.


<<Kup Adelphoi [ADL]>>

O Adelphoi [ADL]

Nie ma prostego procesu przekszta?cenia Twoich pieni?dzy w Adelphoi, niezale?nie od tego, czy u?ywasz USD, euro, GBP, dolarów kanadyjskich, Paypal, karty kredytowej czy jakiejkolwiek innej waluty.

Aby kupi? Adelphoi lub ADL, zamie? preferowan? walut? w jedn? z g?ównych kryptowalut, tak? jak Bitcoin, Ethereum lub Litecoin, i przenie? j? na gie?d?, gdzie mo?esz szybko wymieni? BTC, ETH lub LTC na ADL.

Adelphoi specjalizuje si? w przedsi?biorstwach opartych na spo?eczno?ci, opartych na technologii, z naciskiem na blockchain.


<<Kup Adelphoi [ADL]>>

Co to jest Adelphoi [ADL]?

Adelphoi, czyli ADL, to renomowana kryptowaluta z symbolem gie?dowym ADL. Adelphoi zosta?o utworzone 6 grudnia 2016 r. Chocia? Coinsquare nie oferuje tego tokena, mo?na go naby? na innych gie?dach dla dowolnej g?ównej kryptowaluty, w tym BTC, ETH, XRP i walut fiducjarnych, takich jak dolar kanadyjski, dolar ameryka?ski i euro. Przewi? w dó? do sekcji „Jak kupi? ADL”, aby dowiedzie? si?, jak kupi? Adelphoi / ADL.

<<Kup Adelphoi [ADL]>>

Kim s? za?o?yciele Adelphoi [ADL]?

Za?o?yciele Adelphoi [ADL] nie s? jeszcze uznani i nie s? w oczach opinii publicznej, ale zauwa?aj?, ?e Adelphoi [ADL] jest technologi? skoncentrowan? na blockchain, mówi, ?e jest stworzona przez grup? znaj?c? si? na technologii.

Jej cz?onkowie wspólnie pracuj? nad pomys?ami na konstruowanie strategii biznesowych. Po uruchomieniu projektów cz?onkowie mog? na nie g?osowa? i sta? si? uczestnikami zysku. Mentoring, nauka i mo?liwo?ci zatrudnienia s? mo?liwe dzi?ki wiedzy spo?eczno?ci.

Udane inicjatywy s? albo ponownie inwestowane w przysz?y rozwój, albo przekazywane cz?onkom jako zach?ta. Adelphoi [ADL] nie przejmuje si? ?a?cuchem bloków i wykorzysta cechy ka?dej platformy otwartej ksi?gi, aby zademonstrowa? jej potencja?.


<<Kup Adelphoi [ADL]>>

Gdzie kupi? Adelphoi [ADL]?

Wi?kszo?? kupuj?cych ADL wykorzystuje Bitcoin (BTC) lub Ethereum do dokonywania zakupów (ETH). Chocia? Coinsquare nie pozwala na bezpo?redni zakup ADL, pozwala na zakup Bitcoin lub Ethereum, które mo?na nast?pnie wykorzysta? do nabycia ADL.

Sprzedaj swoje ADL z powrotem za Bitcoin lub Ethereum, gdy b?dziesz gotowy do wyp?aty ze swojej pozycji. Wró? do Coinsquare ze swoim Bitcoinem lub Ethereum, sprzedaj go za wybran? walut? papierow? i wp?a? gotówk? fiducjarn? na swoje konto bankowe.

<<Kup Adelphoi [ADL]>>

Co sprawia, ?e Adelphoi [ADL] jest wyj?tkowy?

Adelphoi [ADL] to program, który próbuje zbudowa? spo?eczno??, która wspó?pracuje w celu opracowania nowych strategii biznesowych, oferuj?c platform? innowacji blockchain, która posiada certyfikat KYC i AML oraz pomaga w zarz?dzaniu. Wykorzystuje walut? u?ytkow? Adelphoi ERC20 na Blockchain.

Co wi?cej, na g?ównych gie?dach monety ADL mo?na kupowa?, sprzedawa? i wymienia?.

ADL mo?na wykorzysta? do zrekompensowania interesariuszom projektu jako zach?ty (do udzia?u w fazie II Adel).


<<Kup Adelphoi [ADL]>>


Cz?sto Zadawane Pytania

Ile monet Adelphoi [ADL] znajduje si? w obiegu?

Adelphoi [ADL] ma ca?kowit? poda? 100 milionów monet ADL i obieg monet 0Adelphoi [ADL]. Liczba monet Adelphoi [ADL] w portfelu uczestnika jest proporcjonalna do jego si?y wyborczej.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Tak. Jest tylko kilka ?rodków, np. je?li chcesz kupi? okre?lon? ilo?? Adelphoi (ADL) za okre?lon? kwot?, ustalasz cen? limitu. Twoja pro?ba zostanie wykonana, je?li cena ADL osi?gnie ten poziom. Pami?taj, ?e nie ma pewno?ci, ?e cena spadnie do Twojej warto?ci granicznej, bior?c pod uwag? zmienno?? rynku.

Od jakich czynników zale?y cena Adelphoi [ADL]?

Adelphoi [ADL] oferuje punkt kompleksowej obs?ugi do odkrywania najlepszej szybkiej transakcji kryptograficznej na rynku, zapewniaj?c przejrzysto??, ?atwo??, legalno?? i spójne wra?enia u?ytkownika.<<Kup Adelphoi [ADL]>>

Wniosek

Obecna cena Adelphoi wynosi 0,02393415 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 104 mln USD. W ci?gu ostatnich 24 godzin cena ADL spad?a o 2,2 proc. Ma ca?kowit? poda? 100 milionów monet ADL i obieg 0 monet ADL. Je?li chcesz kupi? lub sprzeda? Adelphoi, obecnie najbardziej aktywn? gie?d? jest STEX.


Oficjalna strona Adelphoi [ADL] https://www.adel.io

Adelphoi [ADL] oficjalny Twitter https://twitter.com/adelphoi_io

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne