Jak i gdzie kupi? ADAX [ADX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Cel Cardano, jakim jest platforma dla pionierów, wynalazców i programistów, która przyniesie korzy?ci grupie Cardano dzi?ki najnowocze?niejszemu zdecentralizowanemu protoko?owi wymiany, by? kamieniem w?gielnym ADAX.


<<KUP ADAX [ADX]>>

O ADAX [ADX]

ADAX jest zdumiony wylewem wsparcia, jakie otrzyma? od czasu uznania przez spo?eczno?? Cardano. W ci?gu zaledwie czternastu dni firma przekaza?a swoje tokeny sponsorom finansowym na ca?ym ?wiecie i nawi?za?a znacz?ce kontakty. ADAX otworzy? przed nimi pewne drzwi dzi?ki ich niestrudzonym wysi?kom, by dzieli? misj? Cardano.


<<KUP ADAX [ADX]>>

Co to jest ADAX [ADX]?

ADAX to zdecentralizowana i pó?automatyczna si?a zmienno?ci, która umo?liwia wymian? wewn?trz spo?eczno?ci Cardano. Usuwamy z równania wszystkich brokerów, z?o?ono?? i czasoch?onne procedury, daj?c u?ytkownikom swobod? handlu bez wahania lub utraty swoich rzeczy. Klienci maj? prawo w?asno?ci do swoich tokenów i nie s? zobowi?zani do przekazywania swoich kluczy prywatnych w celu zarejestrowania transakcji, tak jak na rynku regulowanym.

<<KUP ADAX [ADX]>>

Kim s? za?o?yciele ADAX?

Eugen Silfen za?o?y? firm? Adax, która w 1982 roku wyros?a na odnosz?c? sukcesy firm? globaln?, maj?c zaledwie kilka oszcz?dno?ci jako kapita? na rozpocz?cie dzia?alno?ci. W piwnicy w Kopenhadze za?o?y? firm? Adax. Zacz?? od zwiedzania Danii, prezentuj?c swój asortyment wybranym sprzedawcom toreb.

Protokó? ADAX bez zaufania umo?liwi odporn? na cenzur? wymian? tokenów w ekosystemie Cardano, a tak?e pe?ne wykorzystanie narz?dzi handlowych opartych na nastrojach spo?ecznych i odpowiedni? p?ynno?? aktywów dzi?ki unikalnym pulom p?ynno?ci.

Zespó? wykwalifikowanych projektantów i specjalistów finansowych pracowa? nieprzerwanie przez ostatnie trzy miesi?ce, aby osi?gn?? ten cel.


<<KUP ADAX [ADX]>>

Gdzie mo?na kupi? ADAX [ADX]?

Najpierw musisz kupi? jedn? z g?ównych kryptowalut, tak? jak Bitcoin (BTC). W tym artykule zag??bimy si? w dwie najpopularniejsze transakcje fiat-to-crypto, Uphold.com i Coinbase. Oba rynki maj? swoje systemy op?at i mo?liwo?ci, które szczegó?owo omówimy pó?niej. Sugeruje si? wypróbowanie jednego z nich i wybranie tego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Coinbase jest równie? jednym z najpopularniejszych handlu kryptowalutami akceptuj?cymi fiat. Po zakupie altcoinów o warto?ci 100 USD, u?yj poni?szego linku, aby zarejestrowa? si? w Coinbase i zdoby? darmowe BTC o warto?ci 10 USD.

Co sprawia, ?e ADAX [ADX] jest wyj?tkowy?

ADAX [ADX] usuwa z równania wszystkich po?redników, z?o?ono?? i czasoch?onne praktyki, daj?c u?ytkownikom mo?liwo?? handlu bez obawy o cenzur? lub utrat? kontroli nad swoimi aktywami. U?ytkownicy maj? pe?n? w?asno?? nad swoimi tokenami i nie s? zobowi?zani do przekazywania informacji o szyfrowaniu, aby ich zamówienia by?y rejestrowane, tak jak w przypadku scentralizowanej wymiany.


<<KUP ADAX [ADX]>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? ADAX [ADX] za gotówk??

Nie ma mo?liwo?ci bezpo?redniego zakupu ADAX za gotówk?. Mo?esz jednak uzyska? BTC na platformach takich jak LocalBitcoins, a nast?pnie przenie?? swoje BTC na odpowiednie gie?dy AltCoin, aby uko?czy? pozosta?e etapy.

Czy jest jaki? sposób na szybkie uzyskanie ADAX [ADX] w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie jednym z najwygodniejszych obszarów do kupowania kryptowalut. Nawet banki internetowe istniej?, aby zarejestrowa? konto i przenosi? ?rodki na gie?dy, takie jak Coinbase i Maintain.

Czy istnieje sposób na zakup ADAX [ADX] lub Coin za pomoc? karty kredytowej lub debetowej na ró?nych platformach?

Tak, jest to bardzo przyjazna dla klienta us?uga zakupu Bitcoin za pomoc? kart kredytowych. To prawdziwa platforma handlowa, która pozwala kupowa? i sprzedawa? kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej. Ma wzgl?dny projekt klienta, a cykl zakupu jest do?? oczywisty.


<<KUP ADAX [ADX]>>

Wniosek

Oprócz szybkich transakcji i minimalnych kosztów, ADAX [ADX] to zdecentralizowana gie?da z wieloma fantastycznymi funkcjami. W porównaniu z konkurencj?, ADAX [ADX] mo?e by? lepsz? opcj?.

Obecna cena ADAX wynosi 0,898014 USD, z 3 889 268 USD w 24-godzinnym wolumenie obrotu. Nasze ceny ADAX na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin ADAX zyska? 5,27 proc. Poniewa? kapitalizacja rynkowa na ?ywo nie jest dost?pna, obecny ranking CoinMarketCap to #2899. Nie ma w obiegu poda?y i maksymalna ilo?? 100 000 000 monet ADAX.

<<KUP ADAX [ADX]>>

OFICJALNA STRONA ADAX : https://adax.pro

ADAX OFICJALNY TWITTER : https://twitter.com/adax_pro?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautor

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne