Jak i gdzie kupi? ADAPad [ADAPAD] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Aktualizacja Alonzo, która umo?liwi?aby inteligentne kontrakty i zdecentralizowane mo?liwo?ci finansowe w ekosystemie Cardano, zosta?a niedawno og?oszona przez Fundacj? Cardano. Najprawdopodobniej spowoduje to wzrost liczby projektów wykorzystuj?cych Cardano IDO i startery, takie jak ADAPad.

O ADAPadzie

Adapad stara si? zapewni? zespo?owi pe?n? kontrol? nad wersjami mi?dzyplatformowymi, umo?liwi? zapobieganie snajperskim botom stabilno?ci i mie? w?asny mostek mi?dzy ?a?cuchami i ustalone mechanizmy stakingu. Sprzeda?, rozk?adanie i udzia? w IDO b?d? wyzwala? deflacj? w ADAPad. Posiadacze ADAPad otrzymuj? 7,5 procent wszystkich op?at za sprzeda? w ADA.


<<KUP ADAPada [ADAPAD]>>

Co to jest ADAPad [ADAPAD]?

„Pierwszy deflacyjny launchpad dla ekosystemu Cardano” – twierdzi ADAPad. Poniewa? stworzy? go ten sam biznes, co ETHPad, BSCPAD i TRONPAD, jest do nich podobny. G?ównym celem Adapad jest s?u?enie jako inkubator dla powstaj?cych inicjatyw Cardano.

Adapad postrzega siebie jako kolejn? faz? ewolucji cross-chain, maj?c na celu pomoc najbardziej obiecuj?cym firmom i projektom poprzez nadanie im statusu markizy w ca?ej sieci launchpadów.

<<KUP ADAPada [ADAPAD]>>

Kim s? za?o?yciele ADApad [ADAPAD]?

BlueZilla, samozwa?czy inkubator kryptograficzny, opracowa? Adapad. Zespó? stworzy? równie? ETHPad, BSCPAD i TRONPAD, jak wspomniano wcze?niej. Obiecuje mie? w?asny zespó? programistów, marketerów, reklamodawców, influencerów, kupców i prawników. Z drugiej strony za?o?yciele BlueZilli pozostaj? bezimienni.


<<KUP ADAPada [ADAPAD]>>

Co sprawia, ?e ADAPad [ADAPAD] jest wyj?tkowy?

Posiadacze mog? anga?owa? si? w IDO na blockchainie Cardano, obstawiaj?c ADAPAD i rozliczaj?c jednorazowy proces KYC co najmniej trzy godziny przed czasem IDO.

Liczba przydzielonych biletów zale?y od kwoty postawionej ADAPAD, a Adapad jest podzielony na ró?ne poziomy:

Mied?

Na linii jest dwadzie?cia pi?? tysi?cy dolarów.

Waga basenu: 5

Br?zowy

Na linii jest pi??dziesi?t tysi?cy dolarów.

Waga basenu: 10

Srebro

Na linii jest sto tysi?cy dolarów.

Waga basenu: 22

Z?oto

Dwie?cie tysi?cy dolarów jest na linii.

Waga basenu: 48

Ponadto 10% ka?dego IDO jest zarezerwowane na alokacj? na loterii:

Postaw zak?ad w wysoko?ci 2000 ADAPadów na jeden los na loteri?.

Postaw zak?ad w wysoko?ci 4000 ADAPadów na dwa losy na loteri?.

Trzy losy na loteri? na 6000 stawki ADAPad

<<KUP ADAPada [ADAPAD]>>

Gdzie mo?na kupi? ADAPad [ADAPAD]?

Dziesi?cioprocentowy podatek od op?at za sprzeda? jest równie? korzystny dla graczy. ADA redystrybuuje z tego 7,5 procent, podczas gdy 2,5 procent jest spalane, aby stworzy? dynamik? deflacyjn?. Posiadacze musz? jednak poczeka? osiem tygodni przed rozpakowaniem lub spotka? si? z 25% kar?.

PancakeSwap (V2), Uniswap V2 i Dodo BSC maj? ADAPAD. Czy jeste? nowy w kryptowalutach?

ADAPAD jest obecnie notowany na 1,14 USD i jest numerem 456 na Coinmarketcap, z niedawnym wzrostem o 44,02 procent w momencie pisania tego tekstu.

Chocia? ADAPAD jest notowany na wielu gie?dach kryptowalut, nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne, w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut. Nadal mo?esz zdoby? t? monet?, najpierw kupuj?c USDT na dowolnej gie?dzie fiat-to-crypto, a nast?pnie przekazuj?c j? na gie?d?, która handluje t? monet?.


<<KUP ADAPada [ADAPAD]>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Ile monet ADAPad [ADAPAD] znajduje si? w obiegu?

ADAPAD posiada ??czn? ilo?? 1 miliarda tokenów. Przy poda?y 29,5 miliona akcji i cenie 0,004 USD, ADAPAD osi?gn?? pocz?tkow? wielko?? rynkow? 118 000 USD.

W projekcie nie wymieniono harmonogramów blokowania p?ynno?ci i nabywania uprawnie?. Redystrybucja 7,5 procent w ADA z transakcji sprzeda?y jest kluczow? motywacj? dla obstawiaj?cych ADAPAD, aby zachowa? token.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

ADAPAD jest dost?pny w Ethereum jako token ERC-20 oraz w Binance Smart Chain jako token BEP-20 (BSC). Wdra?aj?c protoko?y KYC (Know Your Customer) dla uczestników IDO, zespó? zapewnia pe?n? przejrzysto?? i bezpiecze?stwo w IDO.

Od jakich czynników zale?y cena ADACash ADAPad [ADAPAD]?

ADAPAD to token BEP-20 dzia?aj?cy na Binance Smart Chain. Aby go kupi?, wy?lij swoje USDT do Binance (lub jednej z wymienionych poni?ej gie?d dla inwestorów z USA), przekonwertuj je na BNB, a nast?pnie wy?lij do swojego osobistego portfela za po?rednictwem Binance Smart Chain i zamie? BNB na ADAPAD za pomoc? PancakeSwap.

<<KUP ADAPada [ADAPAD]>>

Wniosek

W chwili pisania tego tekstu Adapad ju? znacznie wzrós? z pierwszej publicznej oferty z 0,004 USD do oko?o 0,60 USD. Bior?c pod uwag?, ?e wystarczy?oby podwoi? swoj? warto??, aby przebi? 1 USD, ADAPAD wydaje si? wyra?n? mo?liwo?ci?. B?dzie to jednak uzale?nione od wi?kszej bran?y kryptowalut i rozwoju ekosystemu Cardano.


<<KUP ADAPada [ADAPAD]>>


ADAPad [ADAPAD] oficjalna strona internetowa https://adapad.io

ADAPad [ADAPAD] oficjalne konto na Twitterze https://twitter.com/ADAPadofficial

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne