Jak i gdzie kupi? Adamant Messenger [ADM] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

W sieci Polygon Adamant Finance (ADDY) jest agregatorem rolnictwa plonowego. Jest podobny do Yearn Finance, ale dla Polygon. Gromadzi ?rodki pieni??ne u?ytkowników, aby znale?? najlepsze zyski AMM, takie jak Quickswap i Sushiswap.

<<Kup Adamant Messenger>>

O Adamant Messengerze [ADM]

Adamant (ADDY) jest jedn? z 1000 najlepszych kryptowalut na ?wiecie pod wzgl?dem kapitalizacji rynkowej. Adamant jest obecnie wyceniony na 6,82 USD, czyli o 3,140 procent w porównaniu z wczorajszymi cenami. W ci?gu ostatnich 24 godzin ceny waha?y si? od 6,81 do 6,57 USD. Wszystkie ceny podane s? w dolarach ameryka?skich i zosta?y ostatnio zaktualizowane o 01:11 UTC 3 listopada 2021 r.


<<Kup Adamant Messenger>>

Co to jest Adamant Messenger [ADM]?

ADM jest tokenem u?ytkowym u?ywanym do celów wewn?trznych systemu i nie jest przeznaczony do ?adnej dzia?alno?ci spekulacyjnej ani zarobkowej.

ADM [Adamant Messenger] wykorzystuje tokeny dostawcy p?ynno?ci, które pozwalaj? u?ytkownikom czerpa? zyski z tokenów, które zosta?y wcze?niej zdeponowane w innym miejscu.

Dodatkowo zarobki s? regularnie mno?one, co oznacza, ?e plony znacznie wzrastaj? w stosunku do pocz?tkowej inwestycji. Token ADDY jest przekazywany dostawcom p?ynno?ci w zamian za udzia? w zyskach systemu.

<<Kup Adamant Messenger>>

Kim s? za?o?yciele Adamant Messenger [ADM]?

ADAMANT to zdecentralizowany, anonimowy komunikator typu open source zbudowany na publicznym blockchainie do przesy?ania danych i tre?ci oraz wbudowanym systemie p?atno?ci, który oferuje naprawd? podstawowe korzy?ci dla wszystkich rodzajów komunikacji osobistej i korporacyjnej.

ADM mo?na kupi? na wielu gie?dach kryptowalut. Ale, podobnie jak w przypadku wi?kszo?ci innych kryptowalut, musisz przekonwertowa? swój FIAT ($) na kryptowalut? przed przej?ciem do preferowanej kryptowaluty. Przeprowadzimy Ci? przez ca?y proces zakupu i przechowywania ADM.


<<Kup Adamant Messenger>>

Co sprawia, ?e Adamant Messenger [ADM] jest wyj?tkowy?

Poniewa? opiera si? na odpornej idei blockchain, a kod programu jest otwarty i publiczny, projekt ADAMANT ma na celu rozwi?zanie tej istotnej kwestii zaufania do bezpiecze?stwa przesy?ania danych prywatnych. Ka?dy zainteresowany kodem mo?e dokona? samodzielnego audytu, a nawet opracowa? w pe?ni funkcjonalny system.

ADAMANT Business jest rzeczywi?cie sposobem dla firm na wdro?enie instytucjonalnego rozwi?zania blockchain w celu sta?ej i godnej zaufania wymiany informacji w sieci oraz inteligentnego i elastycznego systemu wzajemnych p?atno?ci, aby zaoszcz?dzi? pieni?dze.

<<Kup Adamant Messenger>>

Gdzie kupi? Adamant Messenger [ADM]?

Obecnie ?adna z g?ównych gie?d w Stanach Zjednoczonych nie obs?uguje tej monety. Mo?esz go kupi? za pomoc? innej kryptowaluty, ale upewnij si?, ?e przestrzegasz wszelkich prawnych ogranicze? i kryteriów.

Poza tym Coinbase jest jednym z najwi?kszych i najbezpieczniejszych na ?wiecie wymienników FIAT na krypto. I tutaj wi?kszo?? osób zaczyna swoj? przygod? z kryptowalutami. Coinbase obs?uguje obecnie 240 ró?nych kryptowalut, ale na razie skoncentrujemy si? na kupowaniu Bitcoina (BTC).<<Kup Adamant Messenger>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Ile Adamant Messenger [ADM] jest w obiegu?

Przy ca?kowitej poda?y 98 000 000 i maksymalnej poda?y 100 671 565, ADM [ADAMANT Messenger] ma rang? rynkow? 1132. ADAMANT Messenger jest wymieniany na dwóch gie?dach, z których najpopularniejszymi s? Coindeal (132,98 USD) i Resfinex (87,84 USD). Prawie trzy lata temu ADAMANT Messenger osi?gn?? rekordowy poziom 0,06004 USD.


W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Poniewa? jest on oparty na sprawdzonej, odpornej idei blockchain, a jego kod programu jest otwarty i publiczny, projekt ADAMANT ma na celu rozwi?zanie tej wa?nej kwestii zaufania do bezpiecze?stwa przesy?ania prywatnych danych. Ka?dy zainteresowany kodem mo?e wykona? w?asny niezale?ny audyt, a nawet opracowa? w pe?ni funkcjonalny system.

Od jakich czynników zale?y cena Adamant Messenger [ADM]?

Adamant Finance jest zarz?dzany przez zespó? programistów, którego nie mo?na zidentyfikowa? publicznie. Chocia? jest to typowe w przypadku kilku systemów DeFi, zwi?ksza to równie? mo?liwo?? infiltracji protoko?u od wewn?trz, potencjalnie nara?aj?c pieni?dze u?ytkownika na ryzyko.

ADAMANT Messenger mia? przezroczysty wolumen 0% w ci?gu ostatniego dnia i obecnie jest notowany po pi?ciu cenach rynkowych, przy czym pary o najwi?kszym wolumenie to BTC (132,98 USD) i USDT (87,84 USD).

<<Kup Adamant Messenger>>

Wniosek

Przed zakupem tokena ADDY potencjalni nabywcy powinni przeprowadzi? obszerne badania na platformie i zapozna? si? z pewnymi zmiennymi ryzyka. Adamant Finance przyznaje, ?e wysokie plony oferowane w ich skarbcach degen s? nie do utrzymania. W rezultacie u?ytkownicy powinni regularnie weryfikowa? wska?niki wydajno?ci.


<<Kup Adamant Messenger>>


Oficjalna strona Adamant Messenger [ADM] https://adamant.im

Adamant Messenger [ADM] oficjalny Twitter https://twitter.com/adamant_im?lang=en

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne