Jak i gdzie kupi? Adamant Coin [ADMC] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Staj?c si? pierwsz? sieci? i tokenem, który ustanowi? generuj?cy dochód token amortyzacyjny, ADMC [Adamant Coin] pozwala posiadaczom proponowa? i g?osowa? na organizacj? charytatywn?, na któr? zostan? przekazane opodatkowane tokeny. Dzi?ki temu posiadacze poczuj? si?, jakby byli cz??ci? czego? wi?kszego.

<<Kup Adamant Coin>>

O monecie Adamant [ADMC]

Token ADMC [Adamant Coin] zosta? stworzony w celu ustanowienia tokena spo?eczno?ciowego z mechanizmem samogeneruj?cego przychodu dla jego w?a?cicieli, jednocze?nie umo?liwiaj?c im przekazywanie darowizn na wybran? przez siebie lokaln? organizacj? charytatywn? na kwarta?.


<<Kup Adamant Coin>>

Co to jest moneta Adamant [ADMC]?

Adamant to op?acalny kontrakt o niskim tarciu, który ma na celu dotarcie do spo?eczno?ci w akcji filantropijnej.

W transakcji tokenów stosowany jest sta?y system nagród: ka?dy zakup jest podzielony na cztery cz??ci, z których ka?da stanowi 10% ca?o?ci: pierwsze 2% jest przekazywane posiadaczom, drugie 2,5% jest wykorzystywane do zasilania zdecentralizowanej gie?dy Pancake Swap pula p?ynno?ci, trzecie 3 proc. jest spalane, a ostatnie 2,5 proc. trafia do naszego portfela charytatywnego.

<<Kup Adamant Coin>>

Kim s? za?o?yciele Adamant Coin [ADMC]?

Nieugi?ty utworzy? trzyosobowy zespó? kierowniczy. Dominic Go, nasz za?o?yciel, jest specjalist? medycznym z ponad pi?cioletnim do?wiadczeniem na gie?dzie i handlu kryptowalutami oraz firm? handlow? na Filipinach.

Oscar Abrina, ich g?ówny programista, posiada tytu? magistra in?yniera i pracuje dla Amazon Web Services jako in?ynier oprogramowania i pe?noprawny programista. Jose Abril Jr., twórca kryptowalut zespo?u, przez lata pracowa? nad wieloma udanymi projektami blockchain. Firma uwa?a, ?e jest to potencja? dla graczy do generowania dochodu i bycia cz??ci? czego? wi?kszego poprzez udzia? w wydarzeniach spo?eczno?ciowych.


<<Kup Adamant Coin>>

Co sprawia, ?e Adamant Coin [ADMC] jest wyj?tkowy?

Adamant d??y do zmiany ?wiata poprzez zmian? sposobu prowadzenia dzia?alno?ci charytatywnej.

Jest to równie? pierwsza próba po??czenia systemu gry „graj, aby zarobi?” z darowiznami na cele charytatywne spo?eczno?ci. Jego niezwykle zrównowa?ona strategia jest doskona?? alternatyw? dla standardowych farm o wysokiej p?ynno?ci RRSO. Wysoko?? nagrody zale?y od wielko?ci tokena na rynku, co zmniejsza ryzyko oszustwa.

Gdzie mo?na kupi? monet? Adamant [ADMC]?

Chocia? ADMC pojawi? si? na kilku gie?dach kryptowalut, nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?, w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut.

Ale nadal mo?esz kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin na dowolnej gie?dzie fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje t? monet?.

Od pa?dziernika 2020 r. Binance ma najwi?cej par, ale Huobi Global ma równie? alternatywy dla Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i Tether (USDT).

ADMC jest obecnie wyceniany na 0,00 USD i zajmuje 3918 pozycj? na Coinmarketcap, z niedawnym wzrostem o 25,13 procent od momentu pisania.

<<Kup Adamant Coin>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Ile monet ADMC znajduje si? w obiegu?

??czna liczba 1 000 000 000 000 tokenów jest dost?pna po uruchomieniu. Ka?da transakcja w tokenomice wykorzystuje wspó?czynnik spalania 3% i wspó?czynnik redystrybucji 2%.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

ADMC [Adamant Coin] ma portfel sprz?towy, który zapewnia bezpiecze?stwo kryptowalut, wykorzystuj?c bezpieczn? us?ug? VPN. Jednocze?nie handel utrudnia hakerom przechwycenie lub szpiegowanie poufnych danych, zw?aszcza je?li handlujesz w ruchu lub korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi.

Od jakich czynników zale?y cena Adamant Coin [ADMC]?

W umowie na tokeny stosowany jest statyczny system nagród: ka?da transakcja jest podzielona na cztery cz??ci, z których ka?da stanowi 10% ca?o?ci: pierwsze 2% jest przekazywane posiadaczom, drugie 2,5% jest wykorzystywane do zasilania zdecentralizowanej gie?dy Pancake Swap pula p?ynno?ci, trzecie 3 proc. jest spalane, a ostatnie 2,5 proc. trafia do naszego portfela charytatywnego.

<<Kup Adamant Coin>>

Wniosek

Moneta ADMC jest ju? dost?pna w g?ównej sieci Binance. 0xa55ef2fb2b7b6a60371fd3def9b806e74a48be69 to adres tokena ADMC. Upewnij si?, ?e nie kupujesz ?adnego tokena z innym inteligentnym kontraktem ni? ten (poniewa? mo?na go ?atwo sfa?szowa?). Nalegamy, aby przez ca?y czas trwania premiery zachowa? ostro?no?? i bezpiecze?stwo.


<<Kup Adamant Coin>>

Adamant Coin [ADMC] oficjalna strona internetowa

https://www.adamantcoin.com

Adamant Coin [ADMC] Twitter

https://twitter.com/adamantcoin?lang=en

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne