Jak i gdzie kupi? ADAFlect [ADAFlect] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

G?ówny nacisk k?adziony jest na u?yteczno?? i ci?g?y rozwój ekosystemu z ADAFlect jako pierwsz? ca?kowicie w?asn? monet? w ramach FLC. Jako token udzia?owca w sieci ADAFlect, ADAFlect ma dzia?a? jako zabezpieczenie przed ca?kowitym wolumenem.

<<KUP ADAFlect >>

Informacje o programie ADAFlect [ADAFlect]

Jednak ADAFlect nie odzwierciedla natywnych tokenów, ale raczej natywny Cardano ADA Token, który jest udost?pniany za po?rednictwem Binance-Peg za po?rednictwem gie?dy. Ogromna pula p?ynno?ci Cardano pozwala posiadaczom tokenów ADAFlect na wymian? zysków bez wywierania presji na cen? ADAFlect.

Dzi?ki b?yskawicznemu wzrostowi ADA inwestorzy mog? z ?atwo?ci? zaryzykowa? swoje wczesne inwestycje, trzymaj?c ADAFlect, co pozwoli na dalsze uzyskiwanie pasywnego dochodu z motywowanej aktywno?ci sieciowej, która generowa?a im zyski na pocz?tku.

Ka?da transakcja tokena generuje liczb? wszystkich akcji ADAFlect Payout, co z kolei aktywuje wszystkie wspó?dzielone dystrybucje danych ADA raz na godzin?. W przypadku posiadaczy mniejszych ilo?ci ADAFlect, ta sama ADA b?dzie faktycznie obj?ta umow? i wys?ana po jej wzro?cie na tyle, aby pokry? bie??ce wydatki na gaz. Proces jest ca?kowicie zautomatyzowany, wi?c posiadacze tokenów otrzymuj? swoje monety ADA automatycznie co godzin?.<<KUP ADAFlect >>

Co to jest ADAFlect [ADAFlect]?

W przypadku sieci ADAFlect, moneta ADAFlect ma funkcjonowa? jako waluta akcjonariuszy w odniesieniu do ogólnej wielko?ci sieci. Ponadto ADAFlect nie odzwierciedla natywnych tokenów, ale raczej natywny token ADA firmy Cardano, udost?pniony za po?rednictwem Binance-Peg.

<<KUP ADAFlect >>

Kim s? za?o?yciele ADAFlect [ADAFlect]?

W celu kompleksowego audytu zespó? ADAFlect wspó?pracowa? z Paladin Blockchain Safety i zespo?em BabyCake, a tak?e z tokenem wyp?acania dywidendy Rogera Wu.

ADAFlect i FLC postanowi?y zobowi?za? si? do umieszczenia co najmniej 160 BNB (80 000 USD w momencie pisania) na wst?pnej platformie transakcyjnej ADAFlect, aby z?agodzi? i zniwelowa? efekty wszelkich próbnych strza?ów z przodu, jednocze?nie wspó?pracuj?c z Paladin Blockchain Safety, aby stworzy? najlepsze i najbezpieczniejszy kontrakt ADAFlect.


<<KUP ADAFlect >>

Co sprawia, ?e ADAFlect [ADAFlect] jest wyj?tkowy?

Warto?? i ilo?? kilku tokenów opartych na alternatywnych odbiciach, które zapewniaj? nagrody ró?ni?ce si? od posiadanego tokena, gwa?townie spad?y z powodu ataków bezpiecze?stwa w przesz?o?ci.

W ten sposób nasza z kilku unikalnych i korzystnych funkcji oferowanych przez monet?, wszystkie zaawansowane technologicznie operacje s? szyfrowane na wielu warstwach bezpiecze?stwa.

Poniewa? traktuj? dane osobowe klientów jako swoje. Powiedziawszy, ?e poziom bezpiecze?stwa jest równie? oczywisty, poniewa? tokeny ADA nie mog?y by? kupowane przez natywne kontrakty ADAFlect w ?adnym wypadku, co mog?oby negatywnie wp?yn?? na okre?lone ceny ADAFlect w momencie zakupu, zgodnie z dok?adnym raportem z testów i audytu Paladin Blockchain Security.

Ponadto adresy puli p?ynno?ci (tj. Pancakeswap), a tak?e adres Dead/Burn s? wy??czone z systemu ADAFlect, wi?c tylko legalni posiadacze otrzymuj? odbicia ADA. ADAFlect dzia?a, obliczaj?c wszystkie wyp?aty u?ytkowników na podstawie proporcji posiadanych monet ADAFlect.

Gdzie mo?na kupi? ADAFlect [ADAFlect]?

Wystarczy przechowywa? frazy kluczowe w bezpiecznym miejscu, poniewa? sprz?t zapewnia wiele poziomów bezpiecze?stwa, aby chroni? swój dobytek. ADAFlect mo?na teraz kupowa? i sprzedawa? na PancakeSwap (v2), najbardziej aktywnym rynku.

<<KUP ADAFlect >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce programu ADAFlect [ADAFlect]

Ile monet ADAFlect znajduje si? w obiegu?

Z ponad 200 000 klientów na ca?ym ?wiecie, ca?kowity obieg tokenów i maksymalna ilo?? poda?y to 100 000 000 000 000 monet ADAFlect. Cho? firma z pewno?ci? wie, jak zamieni? setki na tysi?ce, a tysi?ce na miliony.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Aby zapewni? bezpiecze?stwo gotówki wszystkich u?ytkowników, wa?ne jest, aby mie? wszystko na oku.

W rezultacie ADAFlect jest w pe?ni kompatybilny z portfelami sprz?towymi Ledger Nano oraz Ledger Blue.

Od jakich czynników zale?y cena ADAFlect?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? tokena ADAFlect.

<<KUP ADAFlect >>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny ADAFlect zosta?y zaktualizowane do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 0,00000355 USD za token.

Krótko mówi?c, ADAFlect pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie, dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP ADAFlect >>

ADAFlect [ADAFlect] Oficjalna strona internetowa – http://adaflect.com/

ADAFlect [ADAFlect] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/adaflect
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne