Jak i gdzie kupi? ACryptoS [ACS] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

ACryptoS StableSwap to autonomiczny animator rynku (AMM) Binance Smart Chain, który umo?liwia szybk? i wydajn? stabiln? wymian? monet po najlepszych kursach z niskimi wyga?ni?ciami i op?atami.

<<KUP ACryptoS>>

O ACryptoS [ACS]

Jest to waluta u?ytkowa w ?a?cuchu Chiliz Chain, ?a?cuchu bocznym Ethereum zbudowanym na protokole Proof-of-Authority. Ten token kibica, podobnie jak inne, pozwala kibicom AC Milan mie? wp?yw na to, jak dzia?a firma, poprzez g?osowanie w ankietach, które s? brane pod uwag? przez zespo?y.

Na przyk?ad posiadacze ACM mog? wybra? projekty strojów swojej dru?yny, nazwa? obiekty treningowe, w których trenuj?, i zdecydowa? si? na kolejn? konwencj? kibiców.

Fani AC Milan mog? zdobywa? punkty, zdobywa? do?wiadczenia VIP i kupowa? gad?ety klubowe za po?rednictwem ACM, który s?u?y jako portal do wszystkich tych mo?liwo?ci. Im wi?cej posiadasz tokenów, tym wi?cej masz wp?ywu na baz? tokenów, podobnie jak na wielu innych platformach kryptograficznych.


<<KUP ACryptoS>>

Co to jest ACryptoS [ACS]?

Dzi?ki innowacyjnej automatyzacji, odpowiedniej cz?stotliwo?ci mieszania i niezwykle wydajnemu wykorzystaniu gazu, ACryptoS Vaults oszcz?dzaj? czas u?ytkowników, jednocze?nie umo?liwiaj?c zwi?kszenie wydajno?ci w procesie produkcyjnym.

Farmy ACryptoS dystrybuuj? ACS i ACSI, aby nagradza? dostawców p?ynno?ci i oferowa? udzia? w systemie naszym konsumentom.

Dlatego warto?? Twoich tokenów b?dzie ros?a z czasem, je?li b?dziesz dokonywa? regularnych wp?at do Skarbca. Skarbce mog? by? zbierane automatycznie.

<<KUP ACryptoS>>

Kim s? za?o?yciele ACryptoS [ACS]?

W celu realizacji planów inwestycyjnych, ACryptoS Vaults wykorzystuje inteligentne kontrakty, które s? tworzone przez grup? wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów. Aktywa zdeponowane przez u?ytkowników s? wykorzystywane przez skarbce do wykonywania obowi?zków, w tym dostarczania kapita?u i zabezpieczenia, a tak?e uzyskiwania zysków i odsetek sk?adanych. Ka?da krypta ma po??czon? farm?, na której gracze mog? zdoby? wi?cej ACS. Co wi?cej, zespó? wci?? pozostaje do ca?kowitego ujawnienia.

<<KUP ACryptoS>>

Co sprawia, ?e ACryptoS [ACS] jest wyj?tkowy?

W przypadku handlu stabilnymi walutami, ACryptoS StableSwap jest pierwszym klonem Curve na BSC, który oferuje najni?sze koszty i po?lizg. Nowa koncepcja Governance Vaults zosta?a zapocz?tkowana przez firm?, automatycznie generuj?c op?aty za protokó? i zach?ty.

HODLers of the Governance Vault ciesz? si? teraz wi?kszymi zyskami dzi?ki funkcji, któr? wdro?yli?my pocz?tkowo w BSC. ACryptoS jest przeznaczony dla d?ugoterminowych inwestorów i rolników, którzy doceniaj? zrównowa?on? tokenomik?, a tak?e skupienie si? na bezpiecze?stwie i kontroli ryzyka.

<<KUP ACryptoS>>

Gdzie mo?na kupi? ACryptoS [ACS]?

Wiele gie?d kryptowalut wymienia ACM, a aktywa mo?na zdoby?, kupuj?c najpierw na nast?puj?cych gie?dach; Hotbit, MDEX (BSC), PancakeSwap, 1 cal (BSC),

Acsi.Finance i Dinosaur Eggs to tylko niektóre z uczestnicz?cych gie?d.

<<KUP ACryptoS>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce ACryptoS [ACS]

Ile monet ACM znajduje si? w obiegu?

Maksymalny limit dostaw dla ACS i ACSI wynosi 1 888 888, a emisje s? zmniejszane o 18,65% co dziewi??dziesi?t dni.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Wizj? ACryptoS jest ustanowienie warstw bezpiecze?stwa, które musz? by? nast?puj?ce, aby zapewni? klientom ca?kowite bezpiecze?stwo;

  • Certik, Hacken i Defiyield wykonali niezale?ne audyty systemu
  • Program do wyszukiwania i naprawiania b??dów
  • Aby ?ledzi? zmiany, u?yj Timelock + Timelock Monitoring + Community Bot
  • Linie kodu w BscScan zosta?y zweryfikowane i opublikowane

Od jakich czynników zale?y cena ACryptoS?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ACM Token.

<<KUP ACryptoS>>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny ACM zosta?y zaktualizowane do nowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wszechczasów, wynosz?cego prawie 20,30 USD za token.

Krótko mówi?c, ACryptoS pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie, dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP ACryptoS>>

ACryptoS [ACS] Oficjalna strona internetowa - https://acryptos.com/

ACryptoS [ACS] Oficjalny no?nik - https://medium.com/acryptos

ACryptoS [ACS] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/acryptosdao

ACryptoS [ACS] Oficjalny Reddit - https://reddit.com/r/ACryptoS


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne