Jak i gdzie kupi? AcknoLedger [ACK] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Jako globalne konsorcjum AcnoLedger b?dzie mapowa?, zarabia? i dystrybuowa? tre?ci cyfrowe Web 3.0 we wszystkich metaverses i NFT dla graczy. AcknoLedger przedstawia system nerwowy zasobów cyfrowych w Web 3.0.

<<KUP AcknoLedger >>

O AcknoLedger [ACK]

AcknoLedger wykorzystuje paradygmat M2D (Mapa – Monetize – Distribute) do osi?gni?cia swoich celów. Kolekcjonerzy mog? korzysta? z zasobów mapowania, aby uzyska? nowe informacje i podejmowa? ?wiadome decyzje, indeksuj?c wszystkie niewymienne tokeny (NFT) z gier, metaverse i rynku.

Celem sieci AcknoLedger jest ustanowienie jednego ?ród?a prawdy dla wszystkich rodzajów tre?ci i w?asno?ci intelektualnej (IP). W tym celu wymagany jest blockchain. Zintegruje firmy IT, uczelnie i organizacje rz?dowe, a tak?e inne godne zaufania ?ród?a. B?d? s?u?y? jako weryfikatory i zarz?dcy AcknoLedger, zapewniaj?c jego autentyczno??, jednocze?nie zwi?kszaj?c liczb? osób z niego korzystaj?cych.

Je?li chodzi o wykrywanie plagiatów, sieci NFT, rynki NFT, metawersy i cyfrowe wszech?wiaty b?d? wykorzystywa? API Ackno. Zdecentralizowane podej?cie zostanie zastosowane przez UCNS w celu zaoferowania unikalnej to?samo?ci dla wszystkich zatwierdzonych tre?ci na platformach Metaverses i NFT. Rozwi?zania UCNS dla ich istniej?cych zasobów cyfrowych zostan? wdro?one przez AcknoLedger we wspó?pracy z obecnymi mo?liwo?ciami wspó?pracy NFT i Metaverse.

<<KUP AcknoLedger >>

Co to jest AcknoLedger [ACK]?

Zasoby cyfrowe Web 3.0 p?ynnie mapowane, monetyzowane i dystrybuowane we wszystkich Metaverses i NFT dla graczy przez AcknoLedger, globalne konsorcjum. System nerwowy Web 3.0 Digital Assets jest tym, do czego aspiruj? twórcy. Oczekuje si?, ?e AcknoLedger rozpocznie prac? nad modelem M2D w najbli?szej przysz?o?ci.

<<KUP AcknoLedger >>

Kim s? za?o?yciele AcknoLedger [ACK]?

Achain zosta? za?o?ony przez Yasha Dahenkara, dyrektora generalnego firmy. Wraz z wiod?cym zespo?em wielowymiarowych osób, drugimi za?o?ycielami firmy, CTO i CMO, s? Sreenivas Bandi i Abhishek Rajpurohit. Zespó? jest dalej podzielony na planist? strategii Kunal Ganguly i projektantk? blockchain Riya Rana.

Poniewa? firma handlowa jest bardzo ?wiadoma mediów spo?eczno?ciowych [i ich wp?ywu na ogólne wska?niki marketingowe, liderka mediów spo?eczno?ciowych Sonia Bhanushali robi wszystko, co w jej mocy, aby wirtualny wk?ad mia? znaczenie, zw?aszcza ?wiadomo?? marki na ka?dym etapie rozwoju.

<<KUP AcknoLedger >>

Co sprawia, ?e AcknoLedger [ACK] jest wyj?tkowy?

W celu stworzenia unikalnego wizerunku publicznego, firma AcknoLedger opracowa?a trzy istotne warstwy, które wyj?tkowo przedstawiaj? i zabezpieczaj? dane klientów. Pierwsza warstwa to autorzy/w?a?ciciele przesy?aj?cy tre?ci; pula walidatorów ustala konsensus co do legalno?ci i w?asno?ci tre?ci. Publikacja tre?ci Autor/w?a?ciciel tre?ci jest nast?pnie uznawany za swoj? prac?.

W drugiej warstwie spo?eczno?? AcknoLedger b?dzie zarabia? na swoich tre?ciach, przyznaj?c tokeny Ackno wszystkim wspó?twórcom (autorom/w?a?cicielom, czytelnikom/kupuj?cym, walidatorom, komitetowi zarz?dzaj?cemu).

Je?li chodzi o warstw? 3, wszystko sprowadza si? do zarz?dzania. Pula Walidatorów wybiera Komitet Zarz?dzaj?cy, który b?dzie pilnowa?, jak dzia?a AcknoLedger. Zarówno Pula Walidatorów, jak i Komitet Zarz?dzaj?cy pomog? okre?li? kryteria i kierunek projektu.

<<KUP AcknoLedger >>

Gdzie mo?na kupi? AcknoLedger [ACK]?

AcknoLedger nie mo?na kupi? za gotówk? w ?aden bezpo?redni sposób. Niemniej jednak, mo?esz u?y? rynków takich jak LocalBitcoins, aby najpierw kupi? BTC, a nast?pnie przenie?? swoje BTC na odpowiednie gie?dy AltCoin, aby doko?czy? pozosta?? cz??? procesu.

<<KUP AcknoLedger >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce AcknoLedger [ACK]

Ile monet ACK znajduje si? w obiegu?

Ca?kowita liczba monet AcknoLedger w obiegu jest ograniczona do 117 718 487 monet ACK. Cena AcknoLedger wzros?a o 19,99% w ci?gu ostatniego tygodnia.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Posiadacze tokenów AcknoLedger maj? prawa i obowi?zki administracyjne w zakresie kontrolowania ryzyk sieci AcknoLedger, w tym zezwalania na r?czne lub automatyczne (algorytmiczne) korygowanie parametrów ryzyka.

Od jakich czynników zale?y cena AcknoLedger?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AcknoLedger.

<<KUP AcknoLedger >>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny AcknoLedger Finance AcknoLedger zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 2,83 USD za token.

Krótko mówi?c, AcknoLedger pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP AcknoLedger >>

AcknoLedger [ACK] Oficjalna strona internetowa - https://acknoledger.com/


AcknoLedger [ACK] Oficjalny no?nik — https://acknoledger.medium.com/


AcknoLedger [ACK] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/acknoledger

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne