Jak i gdzie kupi? Achain [ACT] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Dzi?ki projektom takim jak NEO i kreatywnym wysi?kom, takim jak skoncentrowane na blockchainie inteligentne miasto Xiong'An, Chiny s? sta?ym ?ród?em innowacji blockchain. Pojawi?a si? kolejna innowacyjna chi?ska inicjatywa blockchain, Achain (ACT). Technologia wide? Achain i jej cel, funkcje i ekosystem zosta?y omówione w tym przewodniku po projekcie.

O Achain [ACT]

Achain, projekt blockchain stworzony w 2015 roku, ma na celu stworzenie ?wiata blockchain bez ogranicze?. Podstawowym celem Achain jest wykorzystanie najnowocze?niejszej technologii do rozwi?zania wielu problemów, które obecnie n?kaj? obecne blockchainy. Chocia? koncentruje si? na stawkach transakcyjnych, inicjatywa d??y równie? do zwi?kszenia interoperacyjno?ci mi?dzy ?a?cuchami bloków. Aby uczyni? technologi? blockchain i ?wiaty inne ni? blockchain bardziej dost?pnymi, opracowano t? interoperacyjno??.

Zaawansowana wirtualizacja, inteligentne ?rodowisko, tradycyjny mechanizm handlu i mechanizm forkingu s? jednymi z funkcji wymienionych w bia?ej ksi?dze projektu. S? w?ród elementów, które pozwalaj? Achain na osi?gni?cie lub nawet przekroczenie poziomu 1000 TPS,

<<KUP Achain>>

Co to jest Achain [ACT]?

Za rozwój Achain, jego otwarto?? w administracji i komunikacj? w ramach ekosystemu odpowiedzialna jest Fundacja Achain. Z pomoc? Fundacji sprawy spo?eczno?ci s? prowadzone w sposób bardziej efektywny i zrównowa?ony. Chroni równie? pieni?dze, które Achain otrzymuje od innych ludzi. Placówka marketingowa i administracyjna s? cz??ci? strategii organizacji i instytutów technologicznych.

<<KUP Achain>>

Kim s? za?o?yciele Achain [ACT]?

Achain zosta? za?o?ony przez Tony'ego Cui, prezesa firmy. Sojusz Zhongguancun nazwa? Cui jedn? ze swoich przysz?ych gwiazd, a tak?e znalaz? si? na li?cie 30 najbardziej obiecuj?cych m?odych przedsi?biorców w wieku poni?ej trzydziestu (poni?ej 30 lat) CYZONE. Achain zatrudnia 51 pracowników wymienionych na LinkedIn. Prawie wszyscy pracuj? z Pekinu.

Ponadto Achain ?ci?le wspó?pracuje z wybran? grup? g?ównych graczy bran?owych. Nawet z Uniwersytetem Tsinghua, który by?by powszechnie uwa?any za jeden z najlepszych uniwersytetów na ?wiecie, przeprowadzi? „Otwarty kurs technologii Blockchain”.


<<KUP Achain>>

Co sprawia, ?e Achain [ACT] jest wyj?tkowy?

Podczas gdy wszyscy posiadacze tokenów maj? te same przywileje, ci z wi?ksz? liczb? tokenów b?d? mieli wi?kszy wp?yw. Powodem, dla którego to zrobili?my, by?a ochrona programistów ACDX poprzez zarezerwowanie 30 procent ca?ej poda?y tokenów. Ta cz??? ACT b?dzie naprawd? wypuszczana codziennie przez cztery lata i pompowana do miesi?cznej puli motywacyjnej monet.

Twórcy zostan? nagrodzeni tylko wtedy, gdy ich zamówienia zostan? pomy?lnie zrealizowane. AKT nie zostanie wys?any do wype?niaczy zamówie?. Dzienna pula nagród zostanie rozdzielona równo mi?dzy wszystkich twórców w zale?no?ci od liczby dziennych twórców. Posiadacze tokenów ACT mog? równie? skorzysta? z obni?onych op?at transakcyjnych i specjalnego bonusu za polecenie.

<<KUP Achain>>

Gdzie mo?na kupi? Achain [ACT]?

ACT nie mo?na kupi? za gotówk? w ?aden bezpo?redni sposób. Niemniej jednak, mo?esz u?y? rynków takich jak LocalBitcoins, aby najpierw kupi? BTC, a nast?pnie przenie?? swoje BTC na odpowiednie gie?dy AltCoin, aby doko?czy? pozosta?? cz??? procesu.

<<KUP Achain>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Achain [ACT]

Ile monet ACT znajduje si? w obiegu?

Ca?kowita liczba monet ACT w obiegu jest ograniczona do 49 999 976 monet ACT. Cena ACTX wzros?a w ci?gu ostatniego tygodnia o 1,62%.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Posiadacze tokenów ACT maj? prawa i obowi?zki administracyjne w zakresie kontrolowania ryzyka sieci ACT, w tym zezwalania na r?czne lub automatyczne (algorytmiczne) korygowanie parametrów ryzyka.

Od jakich czynników zale?y cena ACT?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ACT.

<<KUP Achain>>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny ACT Finance ACT zosta?y uaktualnione do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 0,007967 USD za token.

Krótko mówi?c, ACT pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie, dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP Achain>>

Achain [ACT] Oficjalna strona internetowa - https://www.achain.com/

Achain [ACT] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/achainofficial

Achain [ACT] Oficjalny Reddit - https://reddit.com/r/Achain_Official
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne