Jak i gdzie kupi? Acet [ACT] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

W przeciwie?stwie do wi?kszo?ci g?ównych kryptowalut, ACT nie mo?na kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Zosta? jednak opublikowany na ró?nych gie?dach kryptograficznych.

<<KUP ACE>>

O Acet [ACT]

Zgodnie z poj?ciem „Pocz?tkowa dostawa zerowa”, token ACT (Acet) ma na celu wyeliminowanie stanu nadpoda?y poprzez uruchomienie projektu bez wst?pnie wystawionych lub wybitych tokenów. Przy takim podej?ciu warto?? zasobów cyfrowych powinna zaczyna? si? od zera (zerowej) poda?y i zwi?ksza? si? w godzinach nadliczbowych tylko wtedy, gdy chc? tego twórcy tokenów.

Nawet je?li nie mo?esz kupi? Bitcoina, nadal mo?esz kupi? ACT, post?puj?c zgodnie z metodami opisanymi w tym artykule. Najpierw kup Bitcoin na dowolnej gie?dzie fiat-to-crypto, a nast?pnie przenie? BTC na gie?d?, która handluje t? monet?.


<<KUP ACE>>

Co to jest Acet [ACT]?

Nowa kryptowaluta o nazwie ACT (Acet) ma na celu rozwi?zanie problemu nadwy?ki tokenów spowodowanej brakiem równowagi w równaniu poda?-popyt. Ten projekt narodzi? si? w oparciu o ide? „Zero Initial Supply”, zgodnie z któr? zasób cyfrowy nie powinien mie? pocz?tkowej ilo?ci i emitowa? tylko tokeny, o ile istnieje zapotrzebowanie ze strony posiadaczy.

<<KUP ACE>>

Kim s? za?o?yciele Acet [ACT]?

Efektem wspó?pracy zespo?ów ekosystemów Polkadot, Laminar i Polkawallet. Co wi?cej, jak widz? to jego programi?ci, cross-blockchain stabilna sie? monet ACT to stworzenie solidnej, stabilnej waluty umo?liwiaj?cej tani, transkontynentalny transfer warto?ci dla wszystkich rozproszonych ksi?g po??czonych w zabezpieczenia sieciowe mo?e pochodzi? zarówno z sieci Polkadot, jak i wszelkie inne po??czone fora w celu osi?gni?cia wy?szego pu?apu poda?y
<<KUP ACE>>

Co sprawia, ?e Acet [ACT] jest wyj?tkowy?

Zgodnie z poj?ciem „Pocz?tkowa dostawa zerowa”, token ACT (Acet) ma na celu wyeliminowanie stanu nadmiaru zapasów poprzez uruchomienie dzia?alno?ci bez ?adnego, który by? wcze?niej lub wcze?niej wybity. Przy takim podej?ciu warto?? zasobów cyfrowych powinna zaczyna? si? od zera (zerowej) poda?y i zwi?ksza? si? w godzinach nadliczbowych tylko wtedy, gdy chc? tego twórcy tokenów.

Przez krótki czas poda? b?dzie wynosi? 0 (zero), ale wraz ze wzrostem popytu zostanie wyemitowanych wi?cej tokenów.

Zdecentralizowana moneta finansowa fanów (DeFansFi Token) na Binance Smart Chain nazywa si? „ACT” (Acet) (BSC). Jego celem jest zmniejszenie nadwy?ki wynikaj?cej z niedopasowania poda?y do popytu. Idea „Zerowej poda?y pocz?tkowej” zak?ada, ?e poda? rzeczywistych cennych aktywów musi zaczyna? si? od „0” i by? decydowana wy??cznie na ??danie posiadaczy.

Ilo?? dostarczanych tokenów ACT (Acet) jest nieograniczona, poniewa? wszystkie tokeny s? generowane przez zapotrzebowanie rynku na kontrakty tyczenia producentów tokenów. Ta metoda ma kluczowe znaczenie dla d?ugoterminowej stabilno?ci i rentowno?ci tokena ACT (Acet).

<<KUP ACE>>

Gdzie mo?na kupi? Acet [ACT]?

ACT nie mo?na kupi? za gotówk? w ?aden bezpo?redni sposób. Niemniej jednak, mo?esz u?y? rynków takich jak LocalBitcoins, aby najpierw kupi? BTC, a nast?pnie przenie?? swoje BTC na odpowiednie gie?dy AltCoin, aby doko?czy? pozosta?? cz??? procesu.

<<KUP ACE>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Acet [ACT]

Ile monet Acet znajduje si? w obiegu?

Ca?kowita liczba monet ACT w obiegu jest ograniczona do 1 000 000 000. Cena Acet wzros?a o 80% w ci?gu ostatniego tygodnia.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Posiadacze tokenów ACT maj? prawa i obowi?zki administracyjne w zakresie kontrolowania ryzyka sieci ACT, w tym zezwalania na r?czne lub automatyczne (algorytmiczne) korygowanie parametrów ryzyka.

Od jakich czynników zale?y cena ACT?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ACT.

<<KUP ACE>>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, aby przytoczy?, ?e tokeny ACT Finance ACT zosta?y zaktualizowane do nowego rekordowo wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 1,18 USD za token.

Krótko mówi?c, ACT pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie, dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP ACE>>

Acet [ACT] Oficjalna strona internetowa - https://acet.finance/

Acet [ACT] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/ACTDeFansFiCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne