Jak i gdzie kupi? token zarz?dzania gie?d? ACDX [ACXT] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Token zarz?dzania ACDX to ACXT, co oznacza ACDX Creator.

Posiadacze tokenów ACXT maj? co? do powiedzenia we wszystkim, od op?at za wystawianie aukcji i wspó?czynników spalania tokenów po obs?ug? i obs?ug? hard forków.

<<KUP token zarz?dzania gie?d? ACDX>>

Informacje o tokenie zarz?dzania gie?d? ACDX [ACXT]

Gie?da ACDX specjalizuje si? w obrocie instrumentami pochodnymi. Pod wzgl?dem finansowym instrument pochodny to instrument finansowy, którego cena jest okre?lona przez warto?? innego instrumentu finansowego (ogólnie akcji, obligacji, towarów itp.). Instrumenty pochodne czerpi? swoje warto?ci z indywidualnych cen kryptowalut w ekosystemie kryptowalut.

Ponadto u?ytkownicy ACDX Exchange maj? mo?liwo?? korzystania z lewarowanych strategii handlowych. Ich kontrakty kryptograficzne maj? maksymaln? d?wigni? 100x (tj. 100-krotno?? odpowiedniej ilo?ci). Ka?dy, kto my?li o korzystaniu z d?wigni finansowej, powinien by? ?wiadomy zwi?zanego z tym ryzyka. Handel lewarowany mo?e przynie?? ogromne zyski, ale mo?e równie? skutkowa? ogromnymi stratami.

<<KUP token zarz?dzania gie?d? ACDX>>

Co to jest token zarz?dzania gie?d? ACDX [ACXT]?

Przy wyp?acie bitcoinów z gie?dy ACDX za ka?dy wyp?acony bitcoin pobierana jest op?ata w wysoko?ci 0,0006 BTC. Tutaj jest niewielka zni?ka w porównaniu do ?wiatowego standardu bran?owego.

Po raz pierwszy w bran?y pojawi?y si? pochodne kryptowalut nowej generacji, takie jak ACDX, z produktami strukturyzowanymi kryptowalutami.

W przypadku wymiany koncentrujemy si? na tworzeniu nowych, ?atwych w u?yciu narz?dzi handlowych, które zaspokoj? wymagania zarówno do?wiadczonych, jak i nowych traderów bitcoin.

<<KUP token zarz?dzania gie?d? ACDX>>

Kim s? za?o?yciele ACDX Exchange Governance Token [ACXT]?

Andy Cheung, za?o?yciel i prezes ACDX, po za?o?eniu i prowadzeniu gie?dy na najwy?szym poziomie przez wiele lat, posiada ogromn? wiedz?. Zaledwie rok po za?o?eniu firmy w 2017 r. by?y dyrektor operacyjny OKEx wspó?pracowa? z zespo?em za?o?ycielskim, aby osi?gn?? szczyt rankingu gie?dowego pod wzgl?dem wolumenu obrotów7. W zarz?dzie firmy znajduj? si? eksperci finansowi i blockchain, którzy ??cznie maj? ponad 100-letnie do?wiadczenie. Merrill Lynch, Lehman Brothers, Standard Chartered, Citigroup, OKEx i Bittrex to tylko niektóre ze znanych firm, dla których pracowali cz?onkowie zespo?u.

<<KUP token zarz?dzania gie?d? ACDX>>

Co sprawia, ?e token zarz?dzania gie?d? ACDX [ACXT] jest wyj?tkowy?

Podczas gdy wszyscy posiadacze tokenów maj? te same przywileje, ci z wi?ksz? liczb? tokenów b?d? mieli wi?kszy wp?yw. Powodem, dla którego to zrobili?my, by?a ochrona programistów ACDX poprzez zarezerwowanie 30 procent ca?ej poda?y tokenów. Ta cz??? ACXT b?dzie naprawd? wypuszczana codziennie przez cztery lata i pompowana do miesi?cznej puli motywacyjnej monet.

Twórcy zostan? nagrodzeni tylko wtedy, gdy ich zamówienia zostan? pomy?lnie zrealizowane. ACXT nie b?dzie wysy?ane do wype?niaczy zamówie?. Dzienna pula nagród zostanie rozdzielona równo mi?dzy wszystkich twórców w zale?no?ci od liczby dziennych twórców. Posiadacze tokenów ACXT mog? równie? skorzysta? z obni?onych op?at transakcyjnych i specjalnego bonusu za polecenie.

Gdzie mo?na kupi? token zarz?dzania gie?d? ACDX [ACXT]?

ACXT nie mo?na kupi? za gotówk? w ?adnej bezpo?redniej metodzie. Niemniej jednak, mo?esz u?y? rynków takich jak LocalBitcoins, aby najpierw kupi? BTC, a nast?pnie przenie?? swoje BTC na odpowiednie gie?dy AltCoin, aby doko?czy? pozosta?? cz??? procesu.

<<KUP token zarz?dzania gie?d? ACDX>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce tokena zarz?dzania gie?d? ACDX [ACXT]

Ile monet ACXT znajduje si? w obiegu?

Ca?kowita liczba monet ACXT w obiegu jest ograniczona do 49 999 976 monet ACXT. Cena ACXT wzros?a w ci?gu ostatniego tygodnia o 1,62%.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Posiadacze tokenów ACXT maj? prawa i obowi?zki administracyjne w zakresie kontrolowania ryzyka sieci ACXT, w tym zezwalania na r?czne lub automatyczne (algorytmiczne) dostosowanie parametrów ryzyka.

Od jakich czynników zale?y cena ACXT?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ACXT.

<<KUP token zarz?dzania gie?d? ACDX>>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy? fakt, ?e tokeny ACXT Finance ACXT zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,09445 USD za token.

Krótko mówi?c, ACXT pob?ogos?awi? traderów internetowych przyjemno?ciami z handlu na ca?ym ?wiecie, dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP token zarz?dzania gie?d? ACDX>>

ACDX Exchange Governance Token [ACXT] Oficjalna strona internetowa - https://www.acdx.io/

Token zarz?dzania gie?d? ACDX [ACXT] Oficjalny no?nik — https://medium.com/acdx

Token zarz?dzania gie?d? ACDX [ACXT] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/acdx_io

Token zarz?dzania gie?d? ACDX [ACXT] Oficjalny Reddit - https://reddit.com/r/acdxCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne