Jak i gdzie kupi? ACCESSLAUNCHER [ACX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Mo?liwe b?dzie nawi?zanie wspó?pracy i w??czenie projektów z opcjonalnymi KYC za pomoc? funkcji AccessLauncher BUIDL (Poznaj swojego klienta). Accesslauncher lub strona trzecia mo?e wykona? KYc.

ACCESSLAUNCHER odnotowa? 24-godzinny wzrost o 10,44%. W tej chwili CoinMarketCap ma go na pozycji #6828.

O ACCESSLAUNCHER [ACX]

Tworz?c platform?, na której u?ytkownicy mog? inwestowa? w nowe waluty cyfrowe, zanim tokeny zostan? publicznie opublikowane, AccessLauncher b?dzie pionierem w zakresie zdecentralizowanych protoko?ów finansowych i funkcji, które zapewni? inwestorom trwa?e zyski, gdy przyjm? nowe projekty.

Jednostki, start-upy i organizacje mog? tworzy? i uruchamia? projekty cross-chain za pomoc? AccessLauncher, poniewa? jest on ca?kowicie zdecentralizowany. Aby rozpocz?? wspó?prac? i inicjatywy funkcji z opcjonalnymi KYC, funkcja AccessLauncher BUIDL zostanie dodana do (Poznaj swojego klienta). Na etapie „inkubatora” funkcja BUILD s?u?y jako pe?na pomoc w rozwoju projektu od pomys?u do samodzielnego produktu. Funkcja ta obejmuje tworzenie inteligentnych kontraktów, audyt, luki w zabezpieczeniach przed uruchomieniem, blokady, czasy nabywania uprawnie? (w razie potrzeby) oraz alokacje zysków kohorty.

<<KUP ACX>>

Co to jest ACCESSLAUNCHER [ACX]?

Z emblematem w kszta?cie strza?y w swoim logo, Access Launcher symbolizuje swój pe?ny cel w nowoczesnym, abstrakcyjnym stylu emblematu, który przypomina nazw? firmy.

Symbole w postaci strza?ek s? powszechnie u?ywane do reprezentowania terminu „Dost?p”.

Dodatkowo ikona logo pokazuje scenariusz, w którym obiekt jest przygotowywany do wydania.

Kim s? za?o?yciele ACCESSLAUNCHER [ACX]?

Organizacje, start-upy i korporacje, które mog? opracowywa? i uruchamia? projekty mi?dzy?a?cuchowe za pomoc? AccessLauncher, s? rozrywk? dla programistów, poniewa? jest on ca?kowicie zdecentralizowany. Chocia? sama moneta zyska?a du?? popularno?? ze wzgl?du na swoje unikalne atrybuty, zespó? stoj?cy za rozwojem wci?? pozostaje do ca?kowitego ujawnienia.


<<KUP ACX>>

Co sprawia, ?e ACCESSLAUNCHER [ACX] jest wyj?tkowy?

Access Stakepad: Projekty funkcji Access launchpad BUIDL tworz? pul? nagród dzi?ki tej innowacyjnej funkcji Access Launchpad BUIDL. Ci, którzy posiadaj? którykolwiek z tych tokenów, mog? obstawia? i od razu otrzymywa? tokeny na platformie jako nagrod?, a same projekty mog? od samego pocz?tku uruchamia? pojedyncze grupy obstawiania.

Jednostki, firmy i organizacje mog? u?ywa? AccessLauncher do projektowania i uruchamiania projektów w wielu ?a?cuchach bloków, poniewa? jest on ca?kowicie zdecentralizowany.

Oprócz tego token ACX oferuje drugi strumie? przychodów pasywnych oprócz podstawowego. Posiadacze tokenów ACX zobacz?, jak ich saldo wzro?nie automatycznie, gdy zarobione zostan? op?aty transakcyjne w wysoko?ci 3% i wyst?pi inflacja.

<<KUP ACX>>

Gdzie mo?na kupi? ACCESSLAUNCHER [ACX]?

Nie wszystkie kryptowaluty mo?na kupi? za ameryka?sk? gotówk?. Aby kupi? znane kryptowaluty, takie jak bitcoin i bitcoin cash za dolary ameryka?skie, mo?esz u?y? Coinbase lub BlockFi. Mo?esz kupi? inne kryptowaluty, takie jak ACX, po ich nabyciu od CoinDCX, Binance, CoinBene i OKEx.

<<KUP ACX>>

Najcz??ciej zadawane pytania dotycz?ce programu ACCESSLAUNCHER [ACX]

Ile ??cznie monet ACX znajduje si? w obiegu?

Able Finance wzrós? o 3,37% w ci?gu ostatnich 24 godzin. Obecny ranking CoinMarketCap to #6741. Maks. dostawa 500.000.000 monet ACX.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Inteligentna umowa umo?liwia zarówno blokad? p?ynno?ci, jak i list? ACX na koniec ka?dej udanej przedsprzeda?y, wszystko w pe?ni zautomatyzowane, aby zapewni? ochron? Twojej gotówki na ACX Launchpad.

Od jakich czynników zale?y cena ACX?

Wp?ywy i odp?ywy wymiany, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AAVE.

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny ACX zosta?y uaktualnione do nowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wszechczasów, wynosz?cego prawie 0,1081 USD za token.

Krótko mówi?c, ACX pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie, dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP ACX>>

ACCESSLAUNCHER [ACX] Oficjalna strona internetowa - https://accesslauncher.finance/


ACCESSLAUNCHER [ACX] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/accesslauncher
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne