Jak i gdzie kupi? token ACA [ACA] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Jako pierwsze tego rodzaju zdecentralizowane konsorcjum finansowe, token ACA lub ACALA opracowa? szereg protoko?ów, takich jak protokó? stablecoin, które b?d? s?u?y? jako podstawa systemu DeFi firmy Polkadot.

O tokenie ACA [ACA]

Jak sama nazwa wskazuje, wirtualna waluta ACA Dollar (ticker: aUSD) wykorzystuje wiele form zabezpieczenia w celu zagwarantowania swojej warto?ci i jest powi?zana z dolarem ameryka?skim. Mo?na go zbudowa? za pomoc? aktywów z sieci Polkadot, w szczególno?ci Bitcoin (BTC) i Ether (ETH). W ten sposób jest ca?kowicie zdecentralizowany. Mog? z niego korzysta? zarówno technologie blockchain (lub jurysdykcje cyfrowe) sieci Polkadot, jak i aplikacje.

Token USD mo?e zosta? wygenerowany z pozycji zabezpieczonej (CDP) przy u?yciu protoko?u Honzon przez ka?dego, kto posiada waluty cyfrowe akceptowane przez sie? ACALA. Monety aUSD mo?na równie? kupi? za po?rednictwem brokerów lub gie?d przez ka?dego.


<<KUP ACA>>

Co to jest token ACA [ACA]?

Podstawowym symbolem sieci ACALA jest ACA (wymawiane „ah-cah”). Szacuje si?, ?e wraz z uruchomieniem sieci g?ównej zostanie stworzona kwota równa 100 miliardów tokenów, z czego po?owa trafi do ACALA Society, Seed Investment Partners i uczestników IPO. Pozosta?e tokeny zostan? sprzedane inwestorom jako sprzeda? tokenów.

<<KUP ACA>>

Kim s? za?o?yciele tokena ACA [ACA]?

ACA zosta?a utworzona w 2019 roku przez Ruitao Su, Bette Chen, Fuyao Jiang i Bryan Chen w ramach ACAFoundation w wyniku wspó?pracy zespo?ów ekosystemów Polkadot, Laminar i Polkawallet. Co wi?cej, jak widz? to jego programi?ci, cross-blockchain stable coin network ACA to stworzenie solidnej, stabilnej waluty umo?liwiaj?cej tani, transkontynentalny transfer warto?ci dla wszystkich rozproszonych ksi?g po??czonych w zabezpieczenia sieciowe, które mog? pochodzi? zarówno z sieci Polkadot, jak i wszelkie inne po??czone fora w celu osi?gni?cia wy?szego pu?apu poda?y
<<KUP ACA>>

Co sprawia, ?e token ACA [ACA] jest wyj?tkowy?

ACA sieci ACALA maj? trzy g?ówne unikalne cechy, które pomog?y w zdobyciu zaufania kilku handlowców do tej waluty.

Token na us?ugi sieciowe Koszty transakcji sieciowych, op?aty za stabilno?? (oprocentowanie po?yczki w USD) oraz op?aty i kary w przypadku likwidacji s? pokrywane przez warto?? tokenów ACA. Op?at? Stabilizacyjn? w postaci tokenów ACA nale?y ui?ci? w celu zamkni?cia dowolnego CDP u?ywanego do generowania USD w sieci ACALA. Równowa?na ilo?? USD lub innych zatwierdzonych towarów mo?e zosta? zaakceptowana przez sie? ACALA jako op?ata i automatycznie zamieniona na ACA za po?rednictwem wbudowanej gie?dy. Po uzyskaniu ACA zostaje ono zniszczone i nie jest ju? dost?pne. Podczas gdy ceny USD i CDP rosn?, ro?nie równie? popyt na ACA, poniewa? u?ytkownicy musz? wyda? na nie Op?at? Stabilizacyjn?.

W?a?ciciele ACA g?osowaliby nad wspó?czynnikiem likwidacji dla ka?dego rodzaju zabezpieczenia, który jest minimalnym wspó?czynnikiem dokumentacji wymaganym do powstrzymania otwartego CDP przed likwidacj?. Dla CDP staje si? niebezpieczne, gdy stosunek zabezpieczenia do zad?u?enia spada poni?ej wska?nika likwidacji. W metodzie Collateral Bidding system automatycznie zlikwiduje CDP, odejmuj?c od przychodów z zabezpieczenia kar? likwidacyjn? w USD. Kara likwidacyjna zostanie wykorzystana przez system do zakupu tokenów ACA z gie?dy, a tokeny te zostan? na zawsze zniszczone i usuni?te z ilo?ci ACA.

Gdzie mo?na kupi? token ACA [ACA]?

Nie wszystkie kryptowaluty mo?na kupi? za ameryka?sk? gotówk?. Aby kupi? znane kryptowaluty, takie jak bitcoin i bitcoin cash za dolary ameryka?skie, mo?esz u?y? Coinbase lub BlockFi. Mo?esz kupi? inne kryptowaluty, takie jak ACA, po ich nabyciu od CoinDCX, Binance, CoinBene i OKEx.

<<KUP ACA>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce tokena ACA [ACA]

Czy jest kompatybilny z Ethereum?

Platforma warstwy 1 Acala ??czy technologie Ethereum i Substrate w celu uzyskania maksymalnej wydajno?ci. Przydatne dla istniej?cych stosów technologicznych, narz?dzi i kryptowalut, takich jak MetaMask

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Posiadacze tokenów ACA maj? prawa i obowi?zki administracyjne w zakresie kontrolowania ryzyka ACA Network, w tym zezwalania na r?czne lub automatyczne (algorytmiczne) korygowanie parametrów ryzyka.

Od jakich czynników zale?y cena ACA?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ACA.

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny ACA Finance ACA zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 25,47 USD za token.

Krótko mówi?c, ACA pob?ogos?awi?a handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP ACA>>

Token ACA [ACA] Oficjalna strona internetowa — https://acala.network/

Token ACA [ACA] Oficjalny Twitter - https://medium.com/acalanetwork

Token ACA [ACA] Oficjalny no?nik – https://medium.com/acalanetwork

Token ACA [ACA] Oficjalny Reddit - https://reddit.com/r/acalanetwork

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne