Jak i gdzie kupi? token kibica AC Milan [ACM] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Token kibica AC Milan Socios (ACM) jest jednym z 40 tokenów fanów klubów pi?karskich, które pozwalaj? kibicom mie? wp?yw na decyzje klubowe, zdobywa? nagrody VIP i uzyskiwa? dost?p do specjalnych promocji, gier, czatów i mo?liwo?ci bycia rozpoznanym za bycie superfanem.

<<KUP AC Milan Fan Token >>

O tokenie kibica AC Milan [ACM]

Jest to waluta u?ytkowa w ?a?cuchu Chiliz Chain, ?a?cuchu bocznym Ethereum zbudowanym na protokole Proof-of-Authority. Ten token kibica, podobnie jak inne, pozwala kibicom AC Milan mie? wp?yw na to, jak dzia?a firma, poprzez g?osowanie w ankietach, które s? brane pod uwag? przez zespo?y. Na przyk?ad posiadacze ACM mog? wybra? projekty strojów swojej dru?yny, nazwa? obiekty treningowe, w których trenuj?, i zdecydowa? si? na kolejn? konwencj? kibiców.

Fani AC Milan mog? zdobywa? punkty, zdobywa? do?wiadczenia VIP i kupowa? gad?ety klubowe za po?rednictwem ACM, który s?u?y jako portal do wszystkich tych mo?liwo?ci. Im wi?cej posiadasz tokenów, tym wi?cej masz wp?ywu na baz? tokenów, podobnie jak na wielu innych platformach kryptograficznych.


<<KUP AC Milan Fan Token >>

Co to jest token kibica AC Milan [ACM]?

Wirtualne waluty rzeczywi?cie istniej? od jakiego? czasu i zyska?y na popularno?ci na ca?ym ?wiecie od czasu ich wprowadzenia. Nie s? te? nowe. Co wi?cej, przybywaj?c do ACM, aby naby? tokeny niewymienne (znane równie? jako NFT), ACM u?ywa ?a?cucha Chiliz, który jest oparty na sieci Ethereum i s?u?y do nagród, zarz?dzania i obstawiania, co opisuje podstawow? zasad? dzia?ania ACM.

Kim s? za?o?yciele AC Milan Fan Token [ACM]?

Alexandre Dreyfus, francuski przedsi?biorca internetowy, za?o?y? platform? Socios w 2018 roku i w??cza do niej ACM. Celem Socios, wed?ug Dreyfusa, jest „pomaganie zespo?om w budowaniu silniejszych relacji mi?dzy ich fanami a nimi samymi”.

Dreyfus dalej stwierdzi?, ?e celem firmy jest pomoc klubom w generowaniu dodatkowych pieni?dzy, a tak?e uznanie transformacji rynku kibiców z pasywnego na aktywny, pozwalaj?c fanom na sprzeda? dla zysku, a fanom na zdobycie rozg?osu. Oto, o czym mówi?: Socios zosta? opracowany przez Dreyfusa, zanim zosta? dyrektorem generalnym Chiliz (CHZ), ?wiatowego rynku walut wirtualnych i tokenizowanych dla sportu i rozrywki, wspieranego przez jedne z najbardziej znanych firm blockchain na ?wiecie. Celem wysi?ków Dreyfusa jest po??czenie kryptowalut i sportu.


<<KUP AC Milan Fan Token >>

Co sprawia, ?e token kibica AC Milan [ACM] jest wyj?tkowy?

Dzi?ki Tokenowi kibica AC Milan s?awni pi?karze mog? nawi?za? kontakt z codziennymi fanami. Token pozwala fanom zbli?y? si? do swoich ulubionych dru?yn lub graczy, nagradzaj?c ich zaproszeniami VIP, spotkaniami i pozdrowieniami oraz pami?tkami z autografami.

ACM tworzy histori?, ??cz?c dwa pozornie odmienne ?wiaty: sportu i kryptowalut. Chocia? te dzia?ania ró?ni? si? od siebie nawzajem, ich ??czno?? za po?rednictwem oprogramowania opartego na tokenach mo?e okaza? si? korzystna dla obu. Organizacje sportowe i ich kibice mog? teraz ??czy? si? jak nigdy dot?d, dzi?ki zaanga?owaniu fanów w ?ycie swoich zawodników.

Na przyk?ad posiadacze tokenów ACM wp?yn?li na wybór oficjalnego motta szatni AC Milan. Podsumowuj?c, ACM mo?e by? stosowany z trzech g?ównych powodów: demokracja (udzia? w podejmowaniu decyzji przez klub pi?karski), nagrody (w oparciu o zaanga?owanie) i stawki (w niedalekiej przysz?o?ci mo?na stawia? monety, aby uzyska? niewymienne tokeny ).

<<KUP AC Milan Fan Token >>

Gdzie mo?na kupi? token kibica AC Milan [ACM]?

Wiele gie?d kryptowalut wymienia ACM, a aktywa mo?na zdoby? kupuj?c najpierw Chiliz (CHZ), za pieni?dze, które nast?pnie mo?na wymieni? na tokeny oddanych u?ytkowników. Binance, Paribu, Pionex, BKEX, Mandala Exchange, HitBTC i Chiliz to tylko niektóre z uczestnicz?cych gie?d.

<<KUP AC Milan Fan Token >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce tokena kibica AC Milan [ACM]

Ile monet ACM znajduje si? w obiegu?

Obecnie w obiegu znajduje si? ??cznie 20 000 000 tokenów ACM, a w u?yciu jest 3 141 172 monet ACM. ??cznie 2 000 157 tych tokenów zosta?o udost?pnionych fanom w ramach oferty tokenów kibica na pocz?tku.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Inteligentna umowa to aplikacja, która u?atwia dzia?anie na platformie Ethereum i dlatego jest wspierana przez platform?, a ACM to token narz?dziowy kryptowaluty zbudowany na Ethereum. Inteligentne kontrakty umo?liwiaj? budowanie zaufania, sfinalizowanie transakcji i negocjowanie umów mi?dzy stronami, które nie s? sobie osobi?cie znane.

Od jakich czynników zale?y cena tokena kibica AC Milan?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ACM Token.

<<KUP AC Milan Fan Token >>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny ACM zosta?y zaktualizowane do nowego, wysokiego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 8,52 USD za token.

Krótko mówi?c, AC Milan Fan Token pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP AC Milan Fan Token >>

AC Milan Fan Token [ACM] Oficjalna strona internetowa - https://www.socios.com/

Token fanów AC Milan [ACM] Oficjalny no?nik – https://medium.com/socios/tagged/ac-milan

Token fanów AC Milan [ACM] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/Chiliz


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne