Jak i gdzie kupi? Able Finance [ABLE] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

ABLE Finance to protokó? Defi, którego celem jest rozwi?zanie tych trudno?ci i zapewnienie realnej alternatywy dla scentralizowanego finansowania, która jest zarówno op?acalna, jak i energooszcz?dna.

<<KUP finanse>>

O Able Finance [ABLE]

Ze wzgl?du na problemy ze scentralizowanymi finansami, aby przyci?gn?? klientów, dzi?ki zdecentralizowanym finansom pojawi?y si? du?e mo?liwo?ci handlu, oszcz?dno?ci i po?yczek. Trwa to ju? od kilku lat.


Sieci BSC i NEAR b?d? siedzib? firmy ABLE Finance, która b?dzie oferowa? us?ugi handlu kryptowalutami, oszcz?dno?ci, Launchpad i us?ugi po?yczkowe. Po uruchomieniu przez BSC ABLE, zostanie on zintegrowany z ?a?cuchem NEAR, który jest szybkim i neutralnym dla klimatu blockchainem.

Mimo to Able Launchpad pobiera op?at? w wysoko?ci 5% za ka?d? przedsprzeda?.

Z tej kwoty jedna trzecia zostanie przeznaczona na program odkupu tokenów ABLE, a pozosta?e dwie trzecie zostan? przyznane posiadaczom tokenów ABLE. W firmie ABLE istnieje inteligentny mechanizm regulacji poda?y: je?li wolumen obrotu jest du?y, to wi?cej tokenów ABLE zostanie spalonych, zmniejszaj?c poda? tokenów ABLE.


<<KUP finanse>>

Co to jest Able Finance [ABLE]?

Able Launchpad, pierwszy, po??czony z brakiem i odpornym na wyci?ganie programem uruchamiaj?cym ICO, jest zasilany przez Able Finance i dzia?a jednocze?nie w sieciach NEAR i BSC.

Ca?y ekosystem Able Finance mo?e zyska? na wdro?eniu Able Launchpad. Aby unikn?? wykluczania inwestorów i naruszania zasad wolnego rynku, nie potrzebujemy w?asno?ci Able w naszych kampaniach przedsprzeda?owych, jak wielu naszych konkurentów.

<<KUP finanse>>

Kim s? za?o?yciele Able Finance [ABLE]?

Ten mechanizm, zwany ABLE Finance DAO, daje kontrol? nad Able Finance posiadaczom tokenów $ABLE. Posiadacze mog? proponowa? nowe funkcje i g?osowa? na ju? istniej?ce. Jest to sposób na kierowanie ci?g?ym rozwojem i ewolucj? ekosystemu Able Finance. Chocia? sama moneta zyska?a du?? popularno?? ze wzgl?du na swoje unikalne atrybuty, zespó? stoj?cy za rozwojem wci?? pozostaje do ca?kowitego ujawnienia.


<<KUP finanse>>

Co sprawia, ?e Able Finance [ABLE] jest wyj?tkowy?

Za pomoc? intuicyjnego interfejsu u?ytkownika kierownik budowy mo?e zmienia? parametry, takie jak mi?kkie i twarde nak?adki, a tak?e proporcje zmienno?ci zamro?one podczas wystawiania i okresu blokady.

Wszystkie te statystyki s? dost?pne dla wszystkich inwestorów ze wzgl?du na otwarto?? równie? w systemie ABLE FINANCE. Funkcja ABLE Stake and Farming zapewnia ABLE p?ynno?? w wybranych pulach i zarabia 0,7 procent op?at za ka?d? transakcj? dzi?ki farmingowi ABLE.

Nie martw si? o trwa?e straty lub utrat? swoich praw do zarz?dzania, gdy obstawiasz ABLE, poniewa? zarobisz 0,1% op?at za wymian? w oparciu o udzia? w kontrakcie na stawk?.

Klienci b?d? mogli sprawdzi? swoje aktualne nagrody i procent RRSO w funkcji Oszcz?dno?ci, która zosta?a zaprojektowana tak, aby by?a przyjazna dla u?ytkownika. B?d? oni mogli w dowolnym momencie obstawi? i postawi? $ABLE.

Oprócz tego token ABLE oferuje drugi strumie? przychodów pasywnych oprócz podstawowego. Posiadacze tokenów ABLE zauwa??, ?e ich saldo wzro?nie automatycznie, gdy zostan? zarobione op?aty transakcyjne w wysoko?ci 3% i pojawi si? inflacja.

<<KUP finanse>>

Gdzie mo?na kupi? Able Finance [ABLE]?

Nie wszystkie kryptowaluty mo?na kupi? za ameryka?sk? gotówk?. Aby kupi? znane kryptowaluty, takie jak bitcoin i bitcoin cash za dolary ameryka?skie, mo?esz u?y? Coinbase lub BlockFi. Mo?esz kupi? inne kryptowaluty, takie jak ABLE, po ich nabyciu od CoinDCX, Binance, CoinBene i OKEx.

<<KUP finanse>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Able Finance [ABLE]

Ile ??cznie monet ABLE znajduje si? w obiegu?

Able Finance wzrós? o 3,37% w ci?gu ostatnich 24 godzin. Obecny ranking CoinMarketCap to #6741. Maks. dostawa 500.000.000 monet ABLE.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Inteligentna umowa umo?liwia zarówno blokad? p?ynno?ci, jak i list? AbleSwap na koniec ka?dej udanej przedsprzeda?y, wszystko w pe?ni zautomatyzowane, aby zapewni? ochron? Twojej gotówki na Able Launchpad.

Od jakich czynników zale?y cena ABLE?

Wp?ywy i odp?ywy wymiany, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AAVE.

<<KUP finanse>>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by zacytowa?, ?e tokeny ABLE Finance ABLE zosta?y uaktualnione do nowego, rekordowo wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,008455 USD za token.

Krótko mówi?c, ABLE pob?ogos?awi?o handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP finanse>>

Able Finance [ABLE] Oficjalna strona internetowa - https://www.ablefinance.org/

Able Finance [ABLE] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/Able_Finance?s=09

Able Finance [ABLE] Oficjalne medium - https://medium.com/@Able_Finance








































































Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne