Jak i gdzie kupi? ABBC (ABBC) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

ABBC (ABBC) to oparta na Ethereum, nieinflacyjna moneta ERC-20 z kilkoma zastosowaniami DeFi. Wykorzystuje mechanizmy Protect, Reward i Burn, z których wszystkie s? oparte na opatentowanym przez nas algorytmie modu?owym, który zapewnia efektywne zwroty w celu maksymalizacji warto?ci posiadacza tokena.

<<Kup ABBC>>

O ABBC

ABBC to platforma blockchain, która u?atwia bezpieczne transakcje finansowe, pomagaj?c w sprzeda?y detalicznej kryptowalut i sprawiaj?c, ?e kupowanie zasobów cyfrowych online jest bezpieczniejszym i przyjemniejszym do?wiadczeniem dla u?ytkowników ko?cowych.

Platforma ma trzy g?ówne produkty: wieloplatformowy portfel, który mo?e obs?ugiwa? Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), a tak?e ró?norodno?? innych natywnych kryptowalut i tokenów ERC-20; aplikacja e-zakupowa, której mo?na u?ywa? do robienia zakupów za pomoc? kryptowalut w ponad 50 sklepach internetowych; oraz platforma wymiany kryptowalut z bezpiecznym handlem i obni?onymi op?atami transakcyjnymi.


<<Kup ABBC>>

Co to jest algorytm ABBC [ABBC]?

ABBC Coin zosta?a ustanowiona, aby umo?liwi? posiadaczom kontrolowanie ewolucji platformy ABBC poprzez przypisanie potencjalnego prawa g?osu wybranym producentom bloków (BP), którzy mog? nast?pnie uczestniczy? w propozycjach zarz?dzania. Te sugestie dotycz?ce zarz?dzania mog? obejmowa? szerok? gam? tematów, w tym tworzenie sojuszy strategicznych, wdra?anie nowych funkcji oraz rozszerzanie us?ug ABBC na nowe obszary geograficzne. Monety ABBC zosta?y równie? zaprojektowane jako system nagród dla kupuj?cych online i mog? by? stawiane na nagrody okresowe.

Ze wzgl?du na energooszcz?dn? zdecentralizowan? metod? konsensusu proof-of-stake (DPoS), ABBC jest obecnie zbudowany na blockchainie EOSIO, co pozwala mu osi?gn?? do 5000 transakcji na sekund? (TPS), zachowuj?c przy tym ekologiczn? odpowiedzialno??.

ABBC Coin by?a kiedy? znana jako Alibabacoin, ale po sporze z chi?sk? mi?dzynarodow? firm? e-commerce Alibaba, w marcu 2019 r. zmieni?a nazw? na ABBC Coin.

<<Kup ABBC>>

Kto jest za?o?ycielem ABBC[ABBC]?

Jason Daniel Paul Philip, obecny dyrektor generalny platformy, i Hasan Abbas, obecny dyrektor ds. technologii, wspó?tworzyli firm? ABBC.

Jason Daniel Paul Philip jest bieg?ym programist? blockchain i mened?erem M&A w TNC Group, dostawcy us?ug blockchain. Jest programist? z do?wiadczeniem zarówno w JavaScript, jak i C#, a tak?e uznanym programist? full-stack. Z drugiej strony Hasan Abbas nie ma du?ej obecno?ci w sieci, a jego historia jest niejasna.

Arben Kane jest zarówno dyrektorem generalnym, jak i wspó?za?o?ycielem Kontur, globalnego dostawcy rozwi?za? do zarz?dzania zdarzeniami krytycznymi opartych na SaaS, a tak?e globalnym dyrektorem ds. strategii ABBC. CSO ABBC Coin to GW Lee, natomiast badaniami technologicznymi i rozwi?zaniami fundacji ABBC kieruje Zeeshan Javeed.

Zespó? programistów blockchain w ABBC ma 23 pracowników, zespó? marketingowy ma 15, zespó? bezpiecze?stwa blockchain ma czterech, a dzia? finansowy ma trzech.

<<Kup ABBC>>

Co sprawia, ?e ABBC jest wyj?tkowa?

Podstawowym celem ABBC jest wykorzystanie technologii blockchain do promowania szybkiego, skutecznego i bezpiecznego handlu online. Wed?ug ich zespo?u, ma?e i ?rednie rynki mog? znacznie zyska? na zmniejszonych kosztach przetwarzania p?atno?ci ABBC Coin i dost?pie do dodatkowych rynków ?wiatowych.

ABBC zaczyna?o jako fork Bitcoin (BTC), ale w sierpniu 2019 przesz?o na sie? EOSIO. G?ówn? zalet? oprogramowania EOSIO jest to, ?e na dost?pn? przepustowo?? nie ma wp?ywu cena tokena, co czyni go idealnym do skalowania platform, takich jak ABBC Coin.

Ponadto ABBC pracuje nad osi?gni?ciem pe?nej decentralizacji poprzez samorz?d lokalny. Posiadacze tokena ABBC Coin, oprócz obecnego zespo?u, maj? prawo g?osu, które mo?na przekaza?, aby inni mogli g?osowa? w ich imieniu. Producenci bloków (BP) maj? mo?liwo?? g?osowania nad pomys?ami ABBC dotycz?cymi zarz?dzania, wp?ywaj?c na rozwój i przeznaczenie kryptowaluty.


<<Kup ABBC>>

Gdzie mo?na kupi? ABBC[ABBC]?

Od pierwszej oferty publicznej w 2018 r. ABBC jest przedmiotem obrotu na wielu platformach transakcyjnych, w tym BitMax, Bithumb i Hotbit. Obecnie ABBC Coin mo?na handlowa? tylko z Bitcoinem (BTC), Ethereum (ETH) i Tetherem (USDT) – dla ABBC Coin nie s? dost?pne ?adne pary transakcji fiat.

<<Kup ABBC>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? ABBC za gotówk??

Nie. Program ABBC jest obecnie niedost?pny do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na ABBC.

Jak bezpieczna jest sie? ABBC Coin (ABBC)?

ABBC Coin zosta? pocz?tkowo oddzielony od Bitcoina, ale ostatecznie zosta? przeniesiony na platform? EOSIO. W rezultacie teraz zabezpiecza swoj? sie? metod? konsensusu EOSIO DPoS. Ta metoda weryfikuje transakcje szybciej i skuteczniej ni? pocz?tkowy algorytm konsensusu proof-of-work (POW), a tak?e umo?liwia g?osowanie wa?one stawk?, umo?liwiaj?c rozwój i rozwój firmy ABBC Coin zorientowany na spo?eczno??.

Od jakich czynników zale?y cena ABBCD?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? ABBC.

<<Kup ABBC>>

Oficjalna strona ABBC – https://abbccoin.com/

ABBC Twitter – https://twitter.com/abbcfoundation

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne